VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

08.18. TV programa

 

				

05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Labas rytas, Lietuva

09:00 Žinios

09:03 Orai

09:05 Senis (Der Alte)

10:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )

11:05 Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)

11:50 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)

12:45 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Paulius Ambrazevičius. (kart.)

13:10 Klauskite daktaro

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:15 Laba diena, Lietuva

16:30 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

17:55 Sportas

17:58 Orai

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Premjera. Aukštuomenės daktaras 3 (Royal Pains 3)

19:15 Klausimėlis.lt. HD.

19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

20:59 Loterija „Jėga"

21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

22:30 Trumposios žinios

22:35 Bornas. Galutinis tikslas (The Bourne Ultimatum)

00:30 Lietuva mūsų lūpose

01:00 LRT radijo žinios

01:05 Premjera. Detektyvas Monkas 3 (Monk 3)

02:00 LRT radijo žinios

02:05 Komisaras Štolbergas (Kommissar Stolberg )

03:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai". Scen. autorė ir Veda Edita Mildažytė. (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Edeno sodas. Drama. Rež. Algimantas Puipa. Vaidina J. Budraitis, V. Kuodytė, V. Mainelytė, V. Paukštė, G. Balandytė, V. Petkevičius ir kt. 2015 m. HD (kart.)

 

				

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Z on A". HD (kart.)

07:05 Tikri vyrai. Realybės dokumentika. HD (kart.)

07:55 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)

08:50 Šokių akademija 2 (Dance Academy 2)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 Kaip išlikti jaunam (How to Stay Young )

12:50 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Ved. Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.)

14:05 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

14:40 Padūkėliai marsupilamiai (Marsupilami 1/Marsupilami Hooba Hooba Hop!)

15:35 Šokių akademija 2 (Dance Academy 2)

16:05 Kaip atsiranda daiktai 11 (How It's Made 11)

16:30 Laisvės vėliavnešiai

17:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

19:30 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)

20:20 Legendos

21:05 Viena

21:25 Pragaras

21:35 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas. Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras, solistai Lynette Tapia (sopranas, JAV), John Osborn (tenoras, JAV)

23:30 Projektas Pi. (kart.)

00:05 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:35 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016". Andrew Lamb, Warren Smith, Arkady Gotesman (JAV, Lietuva)

01:30 Šlovės dienos (Czas honoru/Days Of Honour)

02:15 Atspindžiai. Scen. aut. Ingrida Daraškevičiūtė. (kart.)

02:45 Orkestro sezono pabaigos gala koncertas. Dalyvauja Kauno miesto simfoninis orkestras, solistai Lynette Tapia (sopranas, JAV), John Osborn (tenoras, JAV)

04:45 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Ved. Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

 

				

05:15 „Chiromantas“ (1/8)

06:05 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

06:25 Programa

06:29 TV parduotuvė

06:45 Vasara tiesiogiai su D

07:20 Vantos lapas

07:50 Pasaulis nuostabus

08:20 Patriotai

09:20 „Neišsižadėk“ (75)

10:25 „Albanas“ (4/7)

11:30 „Delta“ (1/6)

12:35 „Merginos iš Ukrainos“ (1/6)

13:35 „Merdoko paslaptys“ (6/7)

14:40 TV parduotuvė

14:55 „Albanas“ (4/5)

16:00 Reporteris. Keliauk su "Reporteriu"

16:47 Orai

16:50 „Likimo melodija“ (76)

18:00 Reporteris. Keliauk su "Reporteriu"

18:52 Orai

18:55 „Albanas“ (1/8)

20:00 Reporteris

20:27 Orai

20:30 „Moterų daktaras“ (2/11. 2/12)

22:30 Reporteris

22:57 Orai

23:00 „Bitininkas “ (2/23, 2/24)

01:10 „Leningradas. Pokario gatvės“ (21, 22)

03:10 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

03:40 „Merdoko paslaptys“ (4/1)

04:25 „Delta“ (1/13)

 

				

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo (21)

07:35 Diagnozė - žmogžudystė (5)

08:30 Voratinklis (21)

09:30 Žiniuonis (28)

10:30 Žiniuonis (29)

11:35 Muchtaro sugrįžimas

12:40 Sudužusių žibintų gatvės (11)

13:45 Diagnozė - žmogžudystė (6)

14:45 Voratinklis (22)

15:50 Muchtaro sugrįžimas

16:55 Sudužusių žibintų gatvės (12)

18:00 Info diena

18:30 Savas žmogus (60)

19:30 Amerikietiškos imtynės (32)

20:30 Amerikietiškos imtynės (32)

21:30 Neatšaukiamas įsakymas

23:20 Androidas

01:10 Visa menanti (9)

01:55 Džeikas, Storulis ir šuo (21)

02:40 Neatšaukiamas įsakymas

 

				

06:35 Dienos programa

06:40 Visatos broliai (23)

07:05 Kaukė (1)

07:30 Linksmieji detektyvai (3)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (5)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (6)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:35 24 valandos

12:35 Nuo... Iki...

13:30 Gyvenimo šukės (5)

15:30 Dvi širdys (135)

16:00 Dvi širdys (136)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 24 valandos

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2 penktadienis

21:00 Pakvaišęs tėtis

23:20 Vilkolakių medžiotoja

01:00 Roninas

03:10 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (137)

07:45 Būrėja (2)

08:15 Būrėja (3)

08:50 Būrėja (4)

09:25 Juodieji meilės deimantai (33)

10:25 Policija ir Ko (12)

11:30 Ekspertė Džordan (3)

12:30 CSI. Niujorkas (9)

13:30 Auklė (97)

14:05 Auklė (98)

14:35 Stivenas Visata (69)

14:50 Stivenas Visata (70)

15:05 Sandžėjus ir Kreigas (9)

15:35 Rožinė pantera (7)

16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (4)

16:30 Būk su manim (65)

17:00 Būk su manim (66)

17:30 Būk su manim (67)

18:00 Neklausk meilės vardo (58)

18:30 Neklausk meilės vardo (59)

19:00 CSI. Niujorkas (10)

20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (4)

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Be kaltės (2)

22:55 SNOBO KINAS Tu nesi tu

01:00 Auklė (97)

01:25 Auklė (98)

01:50 Policija ir Ko (12)

02:40 Ekspertė Džordan (3)

03:25 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (137)

04:10 Nusikaltimo vieta - Kelnas. Reino sargyba

 

				

6:10 Teleparduotuvė

06:25 Kempiniukas Plačiakelnis

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Rezidentai

08:25 Rezidentai

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 TV Pagalba

12:00 Tėvelio dukrytės

12:30 Tėvelio dukrytės

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Pamilti vėl

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Tarptautinis vyrų krepšinio turnyras Rygoje. Lietuva - Rumunija

21:30 Įniršis

00:10 Apiplėšimas Beikerio gatvėje

02:20 Geras melas

04:20 Programos pabaiga

 

				

06:45 Teleparduotuvė

07:00 Pėdsakai

08:00 Specialioji jūrų policijos tarnyba

09:00 Nuo amato iki verslo

09:30 CSI Majamis

10:30 Naujokė

11:00 Naujokė

11:30 Kaulai

12:30 Havajai 5.0

13:30 Univeras. Naujas bendrikas

14:00 Univeras. Naujas bendrikas

14:30 Teleparduotuvė

15:00 Specialioji jūrų policijos tarnyba

16:00 Kaulai

17:00 Havajai 5.0

18:00 CSI Majamis

19:00 Pėdsakai

20:00 Univeras. Naujas bendrikas

20:30 Farai

21:30 TV3 žinios

22:25 TV3 orai

22:30Nepriklausomybės diena

01:25 Fantastiškas ketvertas. Sidabrinio banglentininko iškilimas

03:00 Programos pabaiga

Atgal