VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

05.28. TV programa

 

				

05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Klausimėlis.lt. HD.

06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Premjera. Tobotai 2 (Tobot 2)

09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)

09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)

12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Neįmintos ungurio paslaptys (Secrets of The Eel)

13:45 Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)

15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)

17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais"

18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Laisvės vėliavnešiai.

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:50 Sportas

18:53 Orai

19:00 Teisė žinoti

19:30 Savaitė

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Premjera. „Eurovizija

21:55 Trumposios žinios

22:00 Gražuolė ir pabaisa (La belle et la bete / The Beauty and The Beast)

23:50 Trumposios žinios

23:55 Kino žvaigždžių alėja. Gyvenimo prasmė (The Meaning of Life)

01:45 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)

02:35 Pasaulio dokumentika. Neįmintos ungurio paslaptys (Secrets of The Eel)

03:25 Puaro 13 (Agatha Christie's Poirot 13)

04:55 Kelionės su „Istorijos detektyvais". Veda Virginijus Savukynas. (kart.)

 

				

05:00 Pradėk nuo savęs. Scen. aut. Dalia Juočerytė. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Mūsų miesteliai

06:55 ARTi. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. (kart.)

07:10 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

08:05 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

08:30 Septynios Kauno dienos. (kart.)

09:00 Premjera. Gamtos sergėtojai (Guardians of Nature)

09:30 Keliaukim! Veda Neringa Skrudupaitė.

10:00 Mokslo sriuba

10:15 Poeto Oskaro Milašiaus 140-osioms gimimo metinėms

11:00 Mažesnieji broliai

11:30 Europos irklavimo čempionatas

14:55 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)

15:10 Poeto Oskaro Milašiaus 140-osioms gimimo metinėms

16:00 Teatras

17:00 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2017"

18:30 Linija, spalva, forma

19:00 Nacionalinis turtas

19:30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.

20:00 Premjera. Amerikos italai (The Italian Americans)

21:00 Nes man tai rūpi

21:45 Kelias į namus

22:15 LRT OPUS ORE

23:15 ARTi. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. (kart.)

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Jaunasis Montalbanas 1 (Il giovane Montalbano 1/ The Young Montalbano 1)

01:40 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – smuiko virtuozas Alexander Markov (JAV)

02:35 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

03:20 Sapnuoju, kad einu (Dreaming The Path)

04:45 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)

 

				

05:10 „Kaip gyvena krokodilai“. Dokumentinis serialas. N-7."

06:00 „Miestai ir žmonės“. Dokumentinis serialas."

06:05 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 Vantos lapas

08:00 Darbščios rankos, atviros širdys

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

10:00 „Pasaulio chameleonai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

10:30 Ekovizija

10:40 0 laipsnių

10:45 Moterų balsas

11:45 Auksinė daina

13:45 Švytintis veidas

13:50 „Ilga kelionė namo“ (1/8, 1/9)

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 Krepšinio pasaulyje su V

17:00 Patriotai

18:00 Žinios

18:25 Kitoks pokalbis

18:53 Orai

18:55 0 laipsnių

19:00 „Taip toli ir taip arti“ (1)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Taip toli ir taip arti“ (2)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Baltoji strėlė“ (9, 10)

01:10 Auksinė daina

02:50 „Taip toli ir taip arti“ (1,2)

04:20 „Visatos stebuklai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

 

				

06:30 Baltijos galiūnų čempionato III etapas. Telšiai

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Baltijos galiūnų čempionato IV etapas. Rokiškis

10:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (78)

10:35 BBC dokumentika. Gyvūnų namai

11:50 Herbas arba skaičius (2)

13:00 Viena už visus (138)

13:35 Sveikinimai

16:10 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (30)

17:25 Savas žmogus (1)

18:30 Savas žmogus (2)

19:30 Ekstrasensų mūšis (4)

21:55 Beverli Hilso policininkas 2

00:00 Gyvi numirėliai (15)

01:00 Gyvi numirėliai (16)

01:55 Velnio antrininkas

03:40 Tūnąs tamsoje. Antroji dalis

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Zigis ir Ryklys (25)

06:40 Zigis ir Ryklys (26)

06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (55)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (10)

07:45 Ančiukai Duoniukai (17)

08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (12)

08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (15)

09:00 Sveikatos ABC televitrina

09:30 Saugokis meškinų (42)

09:45 Saugokis meškinų (43)

10:00 KINO PUSRYČIAI Šnipų vaikučiai 2. Prarastų svajonių sala

12:05 Tokia jau mano dalia

14:10 Pričiupom!

14:40 Sutrikusi mafija

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Mes vieno kraujo. Geriausieji

22:00 Užtikrintas teisingumas

00:05 Paskutinis egzorcizmas

01:45 Didžiosios motušės namai 2

03:30 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Atspėk gyvūną (8)

07:20 Lemūrų gatvė (15)

07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (75)

08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (20)

09:30 Atspėk gyvūną (9)

10:00 Lemūrų gatvė (16)

10:30 Būrėja (19)

11:00 Būrėja (20)

11:30 Akloji (16)

12:00 Hemsley ir Hemsley: skanu ir sveika (9)

12:25 Gardžiausi Merės Berės patiekalai (1)

13:00 Mylėk savo sodą (1)

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (15)

15:00 Senojo Tilto paslaptis (367)

16:10 Senojo Tilto paslaptis (368)

17:20 Akloji (20)

17:50 Būrėja (21)

18:20 Būrėja (22)

18:55 Nemarus kinas. Anželika ir karalius

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Vyriausiasis inspektorius Benksas. Vaiduokliai

22:55 Ilgas savaitgalis. Gamtos kerštas

00:40 Karalienė Izabelė (39)

02:15 Vyriausiasis inspektorius Benksas. Palaidota

03:50 Pasisvėrę ir laimingi (15)

04:40 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (2

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Svajonių sodai

11:00 Rodencija ir dantukų fėja

12:45 Mamos pasimatymas su vampyru

14:35 Auklė

16:15 Ekstrasensų mūšis

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo kelionė

21:45 Kietas riešutėlis 4.0

00:20 Būk kietas

02:35 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Avarijų TV

07:00 Avarijų TV

07:30 Jokių kliūčių!

08:30 Nuo amato iki verslo

09:00 Tavo augintinis

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Iš peties

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Praeities žvalgas

12:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai

13:00 Jokių kliūčių!

14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje

15:00 Ledo kelias

16:00 Iš peties

17:00 Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynės

19:00 Formulės - 1 pasaulio čempionato Didžiojo Monako prizo lenktynės

21:40 TV3 žinios

22:30 TV3 sportas

22:35 TV3 orai

22:40 Legendos

23:35 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

00:30 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

01:20 Programos pabaiga

Atgal