VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.30. TV programa

 

				

05:00 Kelionės su „Istorijos detektyvais". Veda Virginijus Savukynas. (kart.)

05:45 Klausimėlis.lt. HD.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Klausimėlis.lt. HD.

06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)

09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)

09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas. (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)

12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Nilas. Didingoji upė (Nile - The Ultimate River)

13:45 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

15:20 Gamtos inspektoriai. HD (kart.)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)

17:15 Kelionės su „Istorijos detektyvais"

18:00 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:50 Sportas

18:53 Orai

19:00 Teisė žinoti

19:30 Savaitė

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

21:00 Elžbieta (Elizabeth)

23:00 Trumposios žinios

23:05 Kino žvaigždžių alėja. Tėvas šeimininkas (Padre padrone / My Father, My Master)

01:05 Trumposios žinios

01:10 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 (Planet Earth II)

02:00 Pasaulio dokumentika. Nilas. Didingoji upė (Nile - The Ultimate River)

02:50 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

04:20 Bėdų turgus. Pokalbių laida. Veda Edita Mildažytė. (subtitruota, kart.)

 

				

05:00 Pradėk nuo savęs. Scen. aut. Dalia Juočerytė. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"

07:00 ARTi. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. (kart.)

07:15 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

08:05 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

08:30 Septynios Kauno dienos. (kart.)

09:00 Premjera. Gamtos sergėtojai (Guardians of Nature )

09:30 Keliaukim! Veda Neringa Skrudupaitė.

10:00 Mokslo sriuba

10:15 VII tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatų koncertas

12:35 Šventadienio mintys

13:00 Mažesnieji broliai

13:30 Gioachino Rossini. Opera „Sevilijos kirpėjas". Dirigentas Alexis Soriano (Ispanija), rež. Emilio Sagi (Ispanija)

16:00 Teatras

16:50 Linija, spalva, forma

17:20 Nacionalinis turtas

17:45 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.

18:10 FIBA krepšinio čempionų lyga

20:15 Nes man tai rūpi

21:10 FIBA krepšinio čempionų lyga

23:15 Kelias į namus

23:45 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:15 Jaunasis Montalbanas 1 (Il giovane Montalbano 1/ The Young Montalbano 1)

02:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. (kart.)

03:10 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

03:55 Julija. Dokumentinis filmas. Scen. aut. Nijolė Baužytė, rež. Laima Lingytė. 2016 m. HD (kart.)

04:35 Nacionalinis turtas. (kart.)

 

				

05:10 „Sparnuočių gyvenimas. Nepasotinamieji“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

06:00 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

06:45 „Gamtos magija“ . Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m.

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 Vantos lapas

08:00 Darbščios rankos, atviros širdys

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

10:00 „Pasaulio chameleonai“. Dokumentinis serialas. D.Britanija."

10:30 Ekovizija

10:40 0 laipsnių

10:45 Moterų balsas

11:45 Auksinė daina

13:45 Švytintis veidas

13:50 „Ilga kelionė namo“ (1/3)

15:00 PREMJERA. „Šarūnas Marčiulionis. Olimpinis ledlaužis Nr. 13“ 2 dalis. Dokumentinis filmas. Rež. V. Mačiulis. Lietuva. 2017 m.

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

17:00 Patriotai

18:00 Žinios

18:25 Kitoks pokalbis

18:53 Orai

18:55 0 laipsnių

19:00 „Gaujos“ (11)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Gaujos“ (12)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Pėdsakas“ (1/37, 1/38)

00:50 Auksinė daina

02:35 „Gaujos“ (9, 10)

04:20 „Vandenyno milžinai“. Dokumentinis serialas. N-7."

 

				

06:30 Galiūnų čempionų lyga. Suomija

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Viena už visus (134)

09:35 Amerikos mieliausieji (2)

10:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (61)

11:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (62)

11:35 Džekas Hana kviečia į gamtą (63)

12:05 Džekas Hana kviečia į gamtą (64)

12:35 Gyvenimiškos istorijos

13:35 Sveikinimai

16:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (26)

17:25 Muchtaro sugrįžimas

18:30 Paskutinis faras (29)

19:30 Ekstrasensų mūšis (13)

21:40 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę

23:45 Gyvi numirėliai (7)

00:45 Gyvi numirėliai (8)

01:40 Į saulę

03:15 Apsėstieji

04:40 Amerikos mieliausieji (2)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Zigis ir Ryklys (15)

06:55 Mažieji Tomas ir Džeris III (36)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (2)

07:45 Ančiukai Duoniukai (9)

08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (4)

08:35 Linksmieji Tomas ir Džeris (7)

09:00 Sveikatos ABC televitrina

09:30 Saugokis meškinų (26)

09:45 Saugokis meškinų (27)

10:00 KINO PUSRYČIAI Tėčio dienos stovykla

11:50 Žmogus-voras 2

14:20 Pričiupom!

14:50 Adamsų šeimynėlės vertybės

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Mes vieno kraujo

22:10 Maksimali bausmė

00:10 Gyvatės lėktuve

02:10 Keistuolis Deivas

03:50 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Neįprasti augintiniai (12)

07:20 Lemūrų gatvė (7)

07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (53)

08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (12)

09:30 Neįprasti augintiniai (13)

10:00 Lemūrų gatvė (8)

10:30 Būrėja (6)

11:00 Akloji (6)

11:30 Akloji (7)

12:00 PREMJERA Hemsley ir Hemsley: skanu ir sveika (1)

12:30 Silvijos itališki valgiai (1)

13:00 Mylėk savo sodą (5)

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (7)

15:00 Senojo Tilto paslaptis (359)

16:05 Senojo Tilto paslaptis (360)

17:15 Akloji (8)

17:45 Būrėja (8)

18:15 Nemarus kinas. Mirtis ant Nilo

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Brokenvudo paslaptys. Dienos laimikis

22:55 Amžinai tavo

00:55 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (11)

01:20 Su kuo, po galais, aš susituokiau? (12)

01:45 Karalienė Izabelė (35)

03:00 Brokenvudo paslaptys. Mirti ar nemirti

04:30 Pasisvėrę ir laimingi (7)

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Nindžago: Spinjitzu meistrai

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Svajonių sodai

11:00 PREMJERA. Gnomeo ir Džiuljeta

12:35 Po priedanga

14:25 Princesė

16:15 Ekstrasensų mūšis

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Veidrodėli, veidrodėli

21:45 Piršlybos

00:00 Melancholija

02:35 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:30 Beveik neįmanoma misija

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Tavo augintinis

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Praeities žvalgas

12:30 Skausmas ir šlovė

13:00 Beveik neįmanoma misija

14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje

15:00 Pragaro kelias

16:00 Iš peties

17:00 Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio rungtynės

19:00 Formulės - 1 pasaulio čempionato Didžiojo Rusijos prizo lenktynės

21:40 TV3 žinios

22:30 TV3 sportas

22:35 TV3 orai

22:40 Gladiatorius

01:40 Programos pabaiga

Atgal