VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.28. TV programa

 

				

05:00 LRT radijo žinios

05:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (tęsinys, kart.)

05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Labas rytas, Lietuva

09:00 Žinios

09:05 Orai

09:07 Sportas

09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

10:55 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)

13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:10 Klauskite daktaro

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:55 Sportas

18:58 Orai

19:05 Gamtos inspektoriai

19:30 Muškietininkai 3 (The Musketeers 3)

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

20:59 Loterija „Jėga"

21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

22:40 Trumposios žinios

22:45 Premjera. Broliai Grimai. Snieguolė. Baisi pasaka (Snow White. A Tale of Terror)

00:25 Trumposios žinios

00:30 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

01:00 LRT radijo žinios

01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

02:00 LRT radijo žinios

02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 12 s. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Lietuvos televizijos jubiliejui. TV šou „60 akimirkų". Veda Živilė Kropaitė. HD (kart.)

 

				

05:00 Maistas ir aistros. Veda Erikas Tamašauskas ir Indrė Tamašauskienė. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)

06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 23, 24 s. 2012 m. (kart.)

07:45 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)

08:00 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Trys žvaigždės Miunchene (Three Stars In Munich)

13:40 Gimtoji žemė

14:05 Kelias į namus. (kart.)

14:35 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)

15:25 Rojus Lietuvoj

16:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

17:15 Anapus čia ir dabar

18:05 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 2 (The Weissensee Saga 2)

18:55 FIBA krepšinio čempionų lyga. Finalo ketvertas. Pusfinalis. „Banvit" (Turkija) – „Monaco" (Prancūzija)

21:00 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 2 (The Weissensee Saga 2)

21:55 FIBA krepšinio čempionų lyga. Finalo ketvertas. Pusfinalis. „Iberostar" (Ispanija) – „Umana Reyer" (Italija)

00:00 DW naujienos rusų kalba.

00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:50 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)

01:35 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

03:45 Skrendam. (kart.)

04:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

 

				

06:00 „Dykumos“. Dokumentinis serialas. D.Britanija. 2011 m."

06:20 Programa

06:24 TV parduotuvė

06:40 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

06:50 „Gamtos magija“ . Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m.

07:20 Šiandien kimba

08:20 „Kartą Rostove...“ (24)

09:20 „Delta“ (1/19)

10:25 „Gaujos“ (11)

11:30 „Bitininkas“ (2/3)

12:35 „Pėdsakas“ (1/85)

13:35 „Kulinaras“ (2/16)

14:40 TV parduotuvė

14:55 „Delta“ (1/22)

16:00 Žinios

16:47 Orai

16:50 Švytintis veidas

16:55 „Likimo melodija“ (1/2)

18:00 Reporteris

18:52 Orai

18:55 „Bitininkas“ (2/4)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 Auksinė daina

22:30 Reporteris

22:57 Orai

23:00 0 laipsnių

23:05 „Nusidėjėliai ir šventieji“. Veiksmo filmas. Rež. W.Kaufman. Vaid. J.Strong, K.Phillips, C. Mandylor. JAV. 2010 m. N-14."

01:20 „Drakono vartų kardai“. Veiksmo filmas. Rež. H.Tsui. Vaid. Jet Li, Xun Zhou. Kinija. 2011 m. S."

03:30 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

04:00 „Drakono vartų kardai“. Veiksmo filmas. Rež. H.Tsui. Vaid. Jet Li, Xun Zhou. Kinija. 2011 m. S."

 

 

				

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (5)

07:10 Tokia tarnyba (8)

08:00 Kvapų detektyvas (1)

09:05 Kvapų detektyvas (2)

10:05 Muchtaro sugrįžimas

11:05 Prokurorų patikrinimas (412)

12:15 Šuo (1)

13:20 Diagnozė - žmogžudystė (22)

14:20 Viena už visus (63)

14:50 Muchtaro sugrįžimas

15:55 Tokia tarnyba (9)

16:50 Prokurorų patikrinimas (413)

18:00 Info diena

18:30 Šuo (2)

19:30 Amerikietiškos imtynės (16)

20:30 Amerikietiškos imtynės (16)

21:30 Tikras teisingumas 2. Smurto banga

23:20 Amerikos psichopatė 2

01:05 Džeikas, Storulis ir šuo (5)

01:55 Sostų karai (6)

02:45 Tikras teisingumas 2. Smurto banga

04:10 Kvapų detektyvas (1)

 

				

06:35 Dienos programa

06:40 Didysis žvejys (10)

07:05 Zigis ir Ryklys (15)

07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (36)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (50)

08:50 Volkeris, Teksaso reindžeris (51)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:40 Nuo... Iki...

13:35 Būk mano meile!

14:30 Amžina meilė (99)

15:30 Amžina meilė (100)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 24 valandos

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2 penktadienis

21:00 Džekas Ryčeris

23:45 Galutinis tikslas 4

01:20 Eik su manim

03:00 Programos pabaiga

 

				

05:10 Nebylus liudijimas. Galinė stotelė. II dalis

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Ponia Dila (27)

09:00 Akloji (7)

09:30 Būrėja (6)

10:00 Vedęs ir turi vaikų (5)

10:30 Vedęs ir turi vaikų (6)

11:00 Policija ir Ko (40)

12:05 Ekspertė Džordan (17)

13:05 CSI. Niujorkas (16)

14:05 Didžiojo sprogimo teorija (16)

14:35 Sandžėjus ir Kreigas (14)

15:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (1)

15:35 Rožinė pantera (13)

16:05 Kung Fu Panda (3)

16:30 Mano gyvenimo šviesa (1313)

17:00 Mano gyvenimo šviesa (1314)

17:30 Mano gyvenimo šviesa (1315)

17:55 Širdele mano (167)

18:50 Midsomerio žmogžudystės VIII. Aiškiaregystė

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Bekas 6. Steinaras

22:55 SNOBO KINAS Naujienų medžiotojas

01:15 Vedęs ir turi vaikų (5)

01:40 Vedęs ir turi vaikų (6)

02:05 CSI. Niujorkas (16)

02:50 Ekspertė Džordan (17)

03:35 Policija ir Ko (40)

04:25 Nusikaltimo vieta - Hanoveris. Rakštis

 

				

06:10 Teleparduotuvė

06:25 Nuotykių metas

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Rezidentai

08:25 Šviesoforas

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Virtuvė

10:30 Virtuvė

11:00 Du tėvai ir du sūnūs

11:30 Du tėvai ir du sūnūs

12:05 Farai

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Itališka meilė

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Kalakutai. Atgal į ateitį

21:15 Beždžionių planeta

23:45 Šalta dienos šviesa

01:30 Kalėjimo bėgliai

02:30 Programos pabaiga

 

				

06:45 Teleparduotuvė

07:00 Jaunasis vilkolakis

08:00 Rouzvudas

09:00 Ekstremali žvejyba

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Dvi merginos be cento

11:00 Dvi merginos be cento

11:30 Kastlas

12:30 Pėdsakai

13:30 Saša ir Tania

14:00 Saša ir Tania

14:30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. Lietuva - Japonija

16:40 6 kadrai

17:00 Kobra 11

18:00 CSI kriminalistai

19:00 Pėdsakai

20:00 Saša ir Tania

20:30 Farai

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Transporteris 3

00:35 Kobra 11

01:35 Naša Raša

02:05 Naša Raša

02:30 Programos pabaiga

Atgal