VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.27. TV programa

 

				

05:00 LRT radijo žinios

05:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (tęsinys, kart.)

05:25 Laisvės vėliavnešiai. Aktualiosios dokumentikos ir pokalbių laida. Veda Liepa Rimkevičienė. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Labas rytas, Lietuva

09:00 Žinios

09:05 Orai

09:07 Sportas

09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

10:55 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)

11:50 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)

13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:10 Klauskite daktaro

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

19:19 Sportas

19:22 Orai

19:30 Specialus tyrimas

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas

21:25 Orai

21:29 Loterija „Jėga"

21:30 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD.

22:45 Trumposios žinios

22:50 Premjera. Miunchenas. 1972-ųjų teroro išpuolis (Munchen 72 - Das Attentat / Munich 72)

00:25 Trumposios žinios

00:30 Keliai. Mašinos. Žmonės. Saugaus eismo laida. Veda Valdas Vilūnas. HD (kart.)

01:00 LRT radijo žinios

01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

02:00 LRT radijo žinios

02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Lietuvos patriotai. Bendruomenių turnyras. Veda Aurelija Žakaitienė, Marius Repšys, Beata Tiškevič, Giedrius Savickas. HD (kart.)

 

				

05:00 Panorama. HD (kart.)

05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)

05:50 Sportas. (kart.)

05:55 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)

06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 21, 22 s. 2012 m. (kart.)

07:45 Smarkuolis Tašis (Tashi)

08:00 Istorijos detektyvai. Istorinė publicistika. Veda Virginijus Savukynas. HD (kart.)

08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Juodoji Brazilijos saulė (Brazil's Black Sun)

13:05 Skrendam. (kart.)

13:35 Mokslo sriuba. Veda Ignas Kančys. (kart.)

13:50 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016". Tamara Obrovac Transhistria Ensemble (Kroatija)

14:50 ARTi. Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. (kart.)

15:05 Aukštumala atgyja. Dokumentinis filmas. Rež. Eugenijus Ostašenkovas. (kart.)

15:30 Rojus Lietuvoj

16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)

16:50 Kultūrų kryžkelė. Menora. (subtitruota)

17:05 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. (subtitruota)

17:25 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD.

18:10 Poezija

18:15 Medičiai, Florencijos valdovai (Medici. Masters of Florence)

19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.

19:45 Atspindžiai

20:15 Legendos

21:00 Pranciškus Asyžietis (Francesco / Francis of Assisi )

22:30 Durys atsidaro. Viena istorija. (kart.)

22:45 Nacionalinis turtas. (kart.)

23:15 DW naujienos rusų kalba.

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Koncertas „Baroko aidai"

01:00 Septynios Kauno dienos. (kart.)

01:30 Kelias į namus. (kart.)

02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

03:45 Stop juosta. (kart.)

04:15 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)

 

				

05:20 „Neišsižadėk“ (45)

06:05 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

06:20 Programa

06:24 TV parduotuvė

06:40 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

07:20 Patriotai

08:20 „Kartą Rostove...“ (23)

09:20 „Delta“ (1/18)

10:25 „Gaujos“ (10)

11:30 „Bitininkas“ (2/2)

12:35 „Pėdsakas“ (1/84)

13:35 „Kulinaras“ (2/15)

14:40 TV parduotuvė

14:55 „Delta“ (1/21)

16:00 Žinios

16:47 Orai

16:50 PREMJERA. „Likimo melodija“ (1/1)

18:00 Reporteris

18:40 Lietuva tiesiogiai

18:52 Orai

18:55 „Bitininkas“ (2/3)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Kulinaras“ (2/19)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Reporteris

23:15 Lietuva tiesiogiai

23:42 Orai

23:45 Nuoga tiesa

01:50 Reporteris

02:35 Lietuva tiesiogiai

02:50 „Neišsižadėk“ (45)

03:35 „Gluchariovas“ (1/15)

04:25 „Laiptai į dangų“ (15)

 

				

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (4)

07:10 Tokia tarnyba (7)

08:05 Voratinklis (3)

09:10 Paskutinis faras (27)

10:05 Muchtaro sugrįžimas

11:05 Prokurorų patikrinimas (411)

12:15 Kijevo operatyvinė grupė (32)

13:20 Diagnozė - žmogžudystė (21)

14:20 Viena už visus (62)

14:50 Muchtaro sugrįžimas

15:55 Tokia tarnyba (8)

16:50 Prokurorų patikrinimas (412)

18:00 Info diena

18:30 Šuo (1)

19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. IV dalis

20:30 Farai

21:00 Savaitės kriminalai

21:30 Amerikos psichopatė 2

23:20 Pažymėtas žmogus

01:20 Džeikas, Storulis ir šuo (4)

02:05 Sostų karai (5)

03:00 Diagnozė - žmogžudystė (18)

03:45 Diagnozė - žmogžudystė (19)

04:30 Savaitės kriminala

 

				

06:35 Dienos programa

06:40 Didysis žvejys (9)

07:05 Zigis ir Ryklys (14)

07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (35)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (48)

08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (49)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:40 KK2

13:35 Būk mano meile!

14:30 Amžina meilė (97)

15:30 Amžina meilė (98)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Valanda su Rūta

21:30 Žinios

22:09 Sportas

22:13 Orai

22:15 VAKARO SEANSAS. PREMJERA Eik su manim

00:05 Kultas (14)

01:00 Taikinys (12)

01:50 Sveikatos ABC televitrina

02:15 Alchemija

02:45RETROSPEKTYVA

03:20 Programos pabaiga

 

				

05:10 Nebylus liudijimas. Krovinys. II dalis

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Ponia Dila (26)

09:00 Akloji (6)

09:30 Būrėja (5)

10:00 Vedęs ir turi vaikų (3)

10:30 Vedęs ir turi vaikų (4)

11:00 Policija ir Ko (39)

12:05 Ekspertė Džordan (16)

13:05 CSI. Niujorkas (15)

14:05 Didžiojo sprogimo teorija (15)

14:35 Sandžėjus ir Kreigas (13)

15:05 Kaukė (54)

15:35 Rožinė pantera (12)

16:05 Kung Fu Panda (2)

16:30 Mano gyvenimo šviesa (1310)

17:00 Mano gyvenimo šviesa (1311)

17:30 Mano gyvenimo šviesa (1312)

17:55 Širdele mano (166)

18:50 Midsomerio žmogžudystės VIII. Aistros dėl žirgo

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Hanoveris. Rakštis

22:55 Be kaltės kalta (31)

01:05 Vedęs ir turi vaikų (3)

01:30 Vedęs ir turi vaikų (4)

01:55 CSI. Niujorkas (15)

02:40 Ekspertė Džordan (16)

03:25 Policija ir Ko (39)

04:15 Nebylus liudijimas. Galinė stotelė. I dalis

 

				

06:10 Teleparduotuvė

06:25 Nuotykių metas

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Rezidentai

08:25 Šviesoforas

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Virtuvė

10:30 Virtuvė

11:00 Du tėvai ir du sūnūs

11:30 Du tėvai ir du sūnūs

12:05 Gero vakaro šou

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Itališka meilė

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Rezidentai

20:00 Farai

21:00 Šviesoforas

21:30 TV3 vakaro žinios

22:15 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Sėkmės sala

00:10 Transporteris

01:15 Specialioji jūrų policijos tarnyba

02:05 Apsukrios kambarinės

03:00 Programos pabaiga

 

				

06:45 Teleparduotuvė

07:00 Jaunasis vilkolakis

08:00 Rouzvudas

09:00 Vienam gale kablys

09:30 Bjauriausi darbai pasaulyje

10:30 Dvi merginos be cento

11:00 Dvi merginos be cento

11:30 Kastlas

12:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

13:30 Saša ir Tania

14:00 Saša ir Tania

14:30 Teleparduotuvė

15:00 Rouzvudas

16:00 Kastlas

17:00 Kobra 11

18:00 CSI kriminalistai

19:00 Pėdsakai

20:00 Saša ir Tania

20:30 Saša ir Tania

21:00 Naša Raša

21:30 Naša Raša

22:00 Deimantų pjaustytojas

23:55 Kobra 11

00:55 Daktaras Hausas

01:45 Programos pabaiga

Atgal