VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

04.26. TV programa

 

				

05:00 LRT radijo žinios

05:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (tęsinys, kart.)

05:25 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Labas rytas, Lietuva

09:00 Žinios

09:05 Orai

09:07 Sportas

09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

10:55 Emigrantai. Socialinės dokumentikos laida. Veda Orijus Gasanovas, Akvilė Kavaliauskaitė. HD (kart.)

11:45 Pokalbių laida „Svarbios detalės". Veda Živilė Kropaitė. (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)

13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:10 Klauskite daktaro

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

19:19 Sportas

19:22 Orai

19:30 Gyvenimas

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

21:05 Dėmesio centre

21:20 Sportas

21:25 Orai

21:29 Loterija „Jėga"

21:30 Auksinis protas

22:45 Trumposios žinios

22:50 Pranciškus Asyžietis (Francesco / Francis of Assisi )

00:20 Trumposios žinios

00:25 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

01:00 LRT radijo žinios

01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

02:00 LRT radijo žinios

02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. Veda Edvardas Žičkus. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Auksinis protas. Intelektinis TV žaidimas. Veda Arūnas Valinskas ir Andrius Tapinas. (kart.)

 

				

05:00 Panorama. HD (kart.)

05:35 Dėmesio centre. Veda Edmundas Jakilaitis. HD (kart.)

05:50 Sportas. (kart.)

05:55 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – fortepijono žvaigždė Saleem Ashkar (Vokietija)

06:55 Rojus Lietuvoj. TV serialas. 19, 20 s. 2012 m. (kart.)

07:45 Smarkuolis Tašis (Tashi)

08:00 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

08:45 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Amerika kaip ant delno (America Revealed)

13:00 Septynios Kauno dienos. (kart.)

13:30 Pažvelk į profesiją kitaip. Veda Andrius Baranovas. (kart.)

14:00 Mažesnieji broliai. Pranciškonų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.)

14:30 Ikaro vaškiniai sparnai (Wax Wings of Icarus/UAv)

14:55 „Huculė Ksenia" (Gutsulka Ksenia/UAv)

15:30 Rojus Lietuvoj

16:25 Kaip atsiranda daiktai 8 (How It's Made 8)

16:50 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas. (subtitruota)

17:05 Kultūrų kryžkelė. Trembita. (subtitruota)

17:25 Juodoji gėlė (The Black Flower)

18:15 Poezija

18:20 Juodoji Brazilijos saulė (Brazil's Black Sun)

19:15 Labanaktukas. Veda Bernadeta Lukošiūtė.

19:45 Premjera. Šimtas reginių senoviniame mieste (Hundred Sights of Ancient City)

20:15 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017. Vytauto Landsbergio, Ryčio Zemkausko knygos „Bus geriau" pristatymas.

21:00 Elito kinas. Premjera. Viskas dėl šou (Storyville / The Show of Shows)

22:15 Aukštumala atgyja. Dokumentinis filmas. Rež. Eugenijus Ostašenkovas. (kart.)

22:45 Stambiu planu. Veda Andrius Rožickas. HD (kart.)

23:15 DW naujienos rusų kalba.

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Trys žvaigždės Miunchene (Three Stars In Munich)

01:30 Euromaxx. DW kultūros ir gyvenimo būdo žurnalas. Veda Ugnė Galadauskaitė. (kart.)

02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

03:45 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)

04:15 IQ presingas. Intensyvių pokalbių laida. Veda prof. Egidijus Aleksandravičius. (kart.)

 

				

05:20 „Neišsižadėk“ (44)

06:05 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

06:20 Programa

06:24 TV parduotuvė

06:40 „Jaunikliai“. Dokumentinis serialas."

07:20 Auksinė daina

09:20 „Delta“ (1/17)

10:25 „Gaujos“ (9)

11:30 „Bitininkas“ (2/1)

12:35 „Pėdsakas“ (1/83)

13:35 „Kulinaras“ (2/14)

14:40 TV parduotuvė

14:55 „Delta“ (1/20)

16:00 Žinios

16:47 Orai

16:50 „Laiptai į dangų“ (24)

18:00 Reporteris

18:40 Lietuva tiesiogiai

18:52 Orai

18:55 „Bitininkas“ (2/2)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Kulinaras“ (2/18)

21:30 Moterų balsas

22:30 Reporteris

23:15 Lietuva tiesiogiai

23:42 Orai

23:45 Patriotai

00:45 „Gaujos“ (4)

01:50 Reporteris

02:35 Lietuva tiesiogiai

02:50 „Neišsižadėk“ (44)

03:35 „Gluchariovas“ (1/14)

04:25 „Laiptai į dangų“ (14)

 

				

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (3)

07:10 Tokia tarnyba (6)

08:05 Voratinklis (2)

09:10 Paskutinis faras (26)

10:05 Muchtaro sugrįžimas

11:05 Prokurorų patikrinimas (410)

12:15 Kijevo operatyvinė grupė (31)

13:20 Diagnozė - žmogžudystė (20)

14:20 Viena už visus (61)

14:50 Muchtaro sugrįžimas

15:55 Tokia tarnyba (7)

16:50 Prokurorų patikrinimas (411)

18:00 Info diena

18:30 Kijevo operatyvinė grupė (32)

19:30 Voratinklis. Plastikiniai deimantai. III dalis

20:30 Farai

21:00 Visi vyrai - kiaulės... 2 (85)

21:30 Pažymėtas žmogus

23:35 International

01:45 Džeikas, Storulis ir šuo (3)

02:30 Sostų karai (4)

03:30 Penktoji pavara (14)

04:15 Visi vyrai - kiaulės... 2 (85)

04:40 Penktoji pavara (13)

 

				

06:35 Dienos programa

06:40 Didysis žvejys (8)

07:05 Zigis ir Ryklys (13)

07:30 Mažieji Tomas ir Džeris III (34)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (46)

08:45 Volkeris, Teksaso reindžeris (47)

09:50 24 valandos

10:35 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:40 KK2

13:35 Būk mano meile!

14:30 Amžina meilė (95)

15:30 Amžina meilė (96)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 Yra, kaip yra

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 KK2

20:25 Kalinių žmonos

21:30 Žinios

22:09 Sportas

22:13 Orai

22:15 VAKARO SEANSAS Ypatinga užduotis

00:10 Kultas (13)

01:05 Taikinys (11)

01:55 Užkampis (7)

02:45 Programos pabaiga

 

				

05:10 Nebylus liudijimas. Kūnas ir protas. II dalis

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Ponia Dila (25)

09:00 Akloji (5)

09:30 Būrėja (5)

10:00 Vedęs ir turi vaikų (1)

10:30 Vedęs ir turi vaikų (2)

11:00 Policija ir Ko (38)

12:05 Ekspertė Džordan (15)

13:05 CSI. Niujorkas (14)

14:05 Didžiojo sprogimo teorija (14)

14:35 Sandžėjus ir Kreigas (12)

15:05 Kaukė (53)

15:35 Rožinė pantera (11)

16:05 Kung Fu Panda (1)

16:30 Mano gyvenimo šviesa (1307)

17:00 Mano gyvenimo šviesa (1308)

17:30 Mano gyvenimo šviesa (1309)

17:55 Širdele mano (165)

18:50 Midsomerio žmogžudystės VIII. Lemtingoji orchidėja

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Galinė stotelė. I dalis

22:05 DETEKTYVO VAKARAS Nebylus liudijimas. Galinė stotelė. II dalis

23:10 Be kaltės kalta (30)

01:05 Vedęs ir turi vaikų (1)

01:30 Vedęs ir turi vaikų (2)

01:55 CSI. Niujorkas (14)

02:40 Ekspertė Džordan (15)

03:25 Policija ir Ko (38)

04:15 Nebylus liudijimas. Krovinys. I dalis

 

				

06:10 Teleparduotuvė

06:25 Nuotykių metas

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Rezidentai

08:25 Šviesoforas

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Virtuvė

10:30 Virtuvė

11:00 Du tėvai ir du sūnūs

11:30 Du tėvai ir du sūnūs

12:05 Prieš srovę

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Itališka meilė

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Rezidentai

20:00 Gero vakaro šou

21:00 Šviesoforas

21:30 TV3 vakaro žinios

22:15 TV3 sportas

22:20 TV3 orai

22:25 Vikingų loto

22:30 PREMJERA. Mašina

00:15 Transporteris

01:20 Specialioji jūrų policijos tarnyba

02:10 Apsukrios kambarinės

03:00 Programos pabaiga

 

				

06:45 Teleparduotuvė

07:00 Jaunasis vilkolakis

08:00 Rouzvudas

09:00 Lietuvos mokyklų žaidynės

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Dvi merginos be cento

11:00 Dvi merginos be cento

11:30 Kastlas

12:30 Pėdsakai

13:30 Saša ir Tania

14:00 Saša ir Tania

14:30 Teleparduotuvė

15:00 Rouzvudas

16:00 Kastlas

17:00 Kobra 11

18:00 Lietuvos futbolo rungtynės. Klaipėdos „Atlantas“ - Kauno „Kauno Žalgiris“

20:00 Saša ir Tania

20:30 Saša ir Tania

21:00 Naša Raša

21:30 IIHF pasaulio ledo ritulio čempionatas. I divizionas B grupė. D. Britanija - Lietuva

23:45 Kobra 11

00:45 Daktaras Hausas

01:40 Naša Raša

02:05 Programos pabaiga

Atgal