VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

03 26. TV programa

 

				

05:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom". Aut. Viktorija Zavistanovič. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Klausimėlis.lt. HD.

06:35 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)

07:30 Šventadienio mintys

08:00 Gimtoji žemė

08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

09:00 Premjera. Tobotai 1 (Tobot 1)

09:25 Džiunglių knyga 2 (Jungle Book 2)

09:35 Premjera. Auklė Mun (Miss Moon)

09:45 Premjera. Šikšnosparnis Patas (Bat Pat)

10:00 Gustavo enciklopedija. Pažintinė-pramoginė laida visai šeimai. Veda Audrius Rakauskas (subtitruota)

10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Milijono dolerių vertės žuvis (Billion Dollar Fish)

13:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)

14:00 Puaro (Agatha Christie's Poirot)

15:45 Žinios. Orai (su vertimu į gestų kalbą)

16:00 Laisvės vėliavnešiai

16:25 Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį pasitinkant. Premjera. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.

17:10 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

17:35 Savaitė

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:38 Sportas

18:39 Orai

18:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės. Anglija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Londono. HD.

21:00 Panorama

21:22 Sportas

21:27 Orai

21:30 Premjera. Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3.

22:20 Trumposios žinios

22:25 Premjera. Ana Karenina (Anna Karenina)

00:10 Trumposios žinios

00:15 Kino žvaigždžių alėja. Žmogus, kurio nebuvo (The Man Who Wasn't There)

02:10 Pasaulio dokumentika. Milijono dolerių vertės žuvis (Billion Dollar Fish)

03:05 Pasaulio dokumentika. Indo slėnio lobiai (Treasures of The Indus)

03:55 Puaro (Agatha Christie's Poirot Detektyvas. Didžioji Britanija. 2008 m. N-7. 11/3 s. Ponios Makginti mirtis (Mrs. McGinty's Dead

 

				

05:00 Pradėk nuo savęs. Scen. aut. Dalia Juočerytė. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai"

07:05 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

08:00 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

08:30 Septynios Kauno dienos. (kart.)

09:00 Premjera. Gamtos sergėtojai (Guardians of Nature)

09:30 Keliaukim! Veda Neringa Skrudupaitė.

10:00 Mokslo sriuba

10:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

11:00 XI tarptautinis folkloro festivalis „Pokrovskije kolokola 2016"

12:10 Karaimų godos. Rež. Vidmantas Puplauskis. 2003 m. (kart.)

12:35 Šventadienio mintys

13:00 Mažesnieji broliai

13:30 Baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai"

15:10 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1 (The Weissensee Saga 1 )

16:05 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2017. L. Donskio ir Z. Baumano palikimas nūdienos Europai, klastingo blogio ir atviro pasaulio sandūroje. Knygos „Takusis blogis"...

17:00 Vaikai vaikams

18:30 Linija, spalva, forma

19:00 Nacionalinis turtas

19:30 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas. Veda Lolita Bytautaitė. HD.

20:00 Teatras

21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"

21:30 Nes man tai rūpi

22:15 Kelias į namus

22:45 LRT OPUS ORE. Grupė „Parranda Polar"

23:45 Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga.

00:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:45 Šokių akademija 3 (Dance Academy 3)

01:10 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016". Vincent Peirani – Emile Parisien. Belle Epoque (Prancūzija)

02:15 Henrikas V (Henry V (Shakespeare's Globe)

 

				

06:00 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

06:15 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

07:05 Programa

07:09 TV parduotuvė

07:25 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

08:30 Kaimo akademija

09:00 Šiandien kimba

10:00 „Nepaliesta planeta“. Dokumentinis filmas. Čekija, D.Britanija. 2009 m."

10:30 Ekovizija

10:40 Moterų balsas

11:40 Auksinė daina

13:40 „Moterų daktaras“ (2/56, 2/57)

15:40 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

16:00 Žinios

16:18 Orai

16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. Mačiuliu“. Laida apie krepšinį. Ved. Vidas Mačiulis."

17:00 Patriotai

18:00 Žinios

18:25 Kitoks pokalbis

18:53 Orai

18:55 0 laipsnių

19:00 „Gaujos“ (3)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 „Gaujos“ (4)

21:30 „24/7“. Savaitės aktualijų analizė ir komentarai. Vedėja D. Žeimytė."

22:30 Žinios

22:57 Orai

23:00 „Pėdsakas“ (1/27, 1/28)

00:50 Auksinė daina

02:35 „Gaujos“ (1, 2)

04:20 „Bekraštė Kanada“. Dokumentinis serialas. Kanada. 2001 m."

 

				

06:30 Galiūnų čempionų lyga. Latvija

07:30 Sveikatos kodas

08:30 Tauro ragas

09:00 Viena už visus (129)

09:35 Viena už visus (130)

10:10 Blogas šuo! (8)

11:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (41)

11:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (42)

12:15 Džekas Hana kviečia į gamtą (43)

12:45 Džekas Hana kviečia į gamtą (44)

13:15 Sveikinimai

15:45 Savaitės kriminalai

16:15 Kas žudikas? Baudžiamosios bylos (22)

17:25 Muchtaro sugrįžimas

18:30 Paskutinis faras (20)

19:30 Ekstrasensų mūšis (8)

21:15 Išeiti

22:55 Sekso magistrai (7)

04:10 Blogas šuo! (7)

 

				

06:25 Dienos programa

06:30 Džiumandži (30)

06:55 Mažieji Tomas ir Džeris I (11)

07:20 "Nickelodeon" valanda. Žuviukai burbuliukai (19)

07:45 Ančiukai Duoniukai (20)

08:10 Linksmieji detektyvai (15)

08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (14)

09:00 Sveikatos ABC televitrina

09:30 Saugokis meškinų (7)

09:45 Saugokis meškinų (8)

10:00 KINO PUSRYČIAI. PREMJERA Didelis vaikas

11:35 Piko valanda 2

13:25 Oušeno vienuoliktukas

15:45 Pričiupom!

16:10 Pričiupom!

16:40 Ne vienas kelyje

17:20 Teleloto

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Mes vieno kraujo

22:10 PREMJERA Rizikingi ryšiai

04:45 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Neįprasti augintiniai (2)

07:20 Zoologijos sodo naujagimiai (10)

07:45 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (42)

08:35 Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (2)

09:30 Neįprasti augintiniai (3)

10:00 Zoologijos sodo naujagimiai (11)

10:30 Būrėja (72)

11:00 Būrėja (50)

11:30 Akloji (39)

12:00 Kasdien virtuvėje su Reičele Alen (12)

12:30 Saldžioji Reičelės Alen virtuvė (12)

13:00 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8)

14:00 Pasisvėrę ir laimingi (26)

15:00 Senojo Tilto paslaptis (349)

16:10 Senojo Tilto paslaptis (350)

17:20 Akloji (41)

17:50 Akloji (42)

18:20 Būrėja (52)

18:55 Nemarus kinas. Rožinės panteros pėdsakai

21:00 DETEKTYVO VAKARAS Bekas 5. 302-as kambarys

22:50 Meilės guru

04:25 Prieblanda. Tėvų nuodėmės

04:55 Pasisvėrę ir laimingi (25)

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Transformeriai. Maskuotės meistrai

07:30 Vėžliukai nindzės

08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinariniai triukai

09:30 Penkių žvaigždučių būstas

10:00 Svajonių sodai

11:00 Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius

12:40 Naktis ‘Roksberio’ klube

14:15 Auksiniai svogūnai

16:55 Ekstrasensų mūšis

18:00 Raudonas kilimas

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Lietuvos talentai

22:30 PREMJERA. Sumokėti vaiduokliui

00:20 30 tamsos dienų

02:40 Programos pabaiga

 

				

06:15 Teleparduotuvė

06:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:00 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

07:30 Jokių kliūčių!

08:30 Ekstremali žvejyba

09:00 Tavo augintinis

09:30 Vienam gale kablys

10:00 Iš peties

11:00 Nepaprastos lenktynės

12:00 Praeities žvalgas

12:30 Crisso Angelo iliuzijų pasaulis

13:00 Jokių kliūčių!

14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje

15:00 Pragaro kelias

16:00 Iš peties

17:00 Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Utenos „Juventus“ - Klaipėdos „Neptūnas“

19:00 Aš - superhitas

21:00 Nakties TOP

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 "Formulės - 1" pasaulio čempionato Didžiojo Australijos prizo lenktynės

01:10 Kvailiausi pasaulio nutrūktgalviai

02:00 Programos pabaiga

Atgal