VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

TV programa

03 24. TV programa

 

				

05:00 LRT radijo žinios

05:05 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta". Koncerto vedėjas Edmundas Kučinskas (tęsinys,...

05:40 Klausimėlis.lt. HD (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva

06:30 Žinios

06:35 Orai

06:37 Labas rytas, Lietuva

07:00 Žinios

07:05 Orai

07:07 Sportas

07:10 Labas rytas, Lietuva

07:30 Žinios

07:35 Orai

07:37 Sportas

07:40 Labas rytas, Lietuva

08:00 Žinios

08:05 Orai

08:07 Labas rytas, Lietuva

08:30 Žinios

08:35 Orai

08:37 Labas rytas, Lietuva

09:00 Žinios

09:05 Orai

09:07 Sportas

09:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

10:00 Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

11:00 Specialus tyrimas. Tiriamosios žurnalistikos laida. Veda Daumantas Butkus. HD (kart.)

11:50 Nacionalinė paieškų tarnyba. Veda Palmira Galkontaitė. (kart.)

12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?". Veda Darius Jurgelevičius. (kart.)

13:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

14:00 Žinios

14:15 Laba diena, Lietuva

15:00 Žinios

15:10 Laba diena, Lietuva

16:00 Žinios

16:10 Premjera. Seserys (Seis hermanas / Six Sisters)

17:10 Klauskite daktaro

18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?"

18:30 Žinios (su vertimu į gestų k.)

18:55 Sportas

18:58 Orai

19:05 Gamtos inspektoriai

19:30 Muškietininkai 2 (The Musketeers 2)

20:25 Loterija „Keno Loto"

20:30 Panorama

20:52 Sportas

20:57 Orai

20:59 Loterija „Jėga"

21:00 Duokim garo! Veda Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas

22:40 Trumposios žinios

22:45 Premjera. Vardan tėvo (In The Name of The Father)

01:00 LRT radijo žinios

01:10 Komisaras Reksas (Kommissar Rex)

02:00 LRT radijo žinios

02:10 Klauskite daktaro. Veda Rimantė Kulvinskytė ir Alvydas Unikauskas. HD (kart.)

03:00 LRT radijo žinios

03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 m. 8 s. HD (kart.)

04:00 LRT radijo žinios

04:05 Mūsų legenda – Stasys Povilaitis. Maestro dainas atlieka Lietuvos žvaigždės su orkestru „Vilniaus sinfonietta". Koncerto vedėjas Edmundas Kučinskas. (kart.

 

				

05:00 Maistas ir aistros. Veda Erikas Tamašauskas ir Indrė Tamašauskienė. (kart.)

05:30 Panorama. HD (kart.)

05:52 Sportas. (kart.)

05:57 Orai. (kart.)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas

06:05 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)

06:55 Pavojingi jausmai. TV vaidybinis serialas. Rež. R. Banionis. 45, 46 s. 2015 m. HD (kart.)

07:45 Riteris Rūdžius (Rusty the Knight/Ritter Rost)

08:00 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

08:45 Kaip atsiranda daiktai 7 (How It's Made 7)

09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.)

12:00 DW naujienos rusų kalba.

12:10 Bliuzas. Muzikinės kelionės (The Blues. A Musical Journey)

13:45 Gimtoji žemė

14:15 Kelias į namus. (kart.)

14:45 Nes man tai rūpi. Veda Jolanta Kryževičienė. (kart.)

15:30 Pavojingi jausmai

16:25 Lietuvos tūkstantmečio vaikai

17:25 Anapus čia ir dabar

18:15 Veisenzė. Berlyno meilės istorija 1 (The Weissensee Saga 1 )

19:10 Muzika gyvai

20:30 Karaimų godos

21:00 LRT studija „Kino pavasaryje 2017"

21:30 Eilinė egzekucija (Une execution ordinaire / An Ordinary Execution)

23:15 DW naujienos rusų kalba.

23:30 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba iš Prahos. HD.

00:00 Anapus čia ir dabar. Veda Algirdas Acus. Rež. Rimantas Babrauskas. (kart.)

00:50 LRT Kultūros akademija. Rež. Rimantas Babrauskas. HD (kart.)

01:35 Misija. Vilnija. Veda Katažina Zvonkuvienė. HD (kart.)

02:00 Laba diena, Lietuva. HD (kart.)

03:45 Skrendam. (kart.)

04:15 Legendos. Dokumentinių apybraižų ciklas. Veda Aistė Stonytė-Budzinauskienė. (kart.)

 

				

06:00 „Mainai gamtoje“. Dokumentinis serialas. N-7."

06:20 Programa

06:24 TV parduotuvė

06:40 „Mikropasauliai“. Dokumentinis serialas. Didžioji Britanija. N-7."

06:50 „Gamtos magija“. Dokumentinis serialas. Čekija, D.Britanija. 2010 m."

07:20 Šiandien kimba

08:20 „Kartą Rostove...“ (14)

09:20 „Miškinis“ (3/43)

10:25 „Paslapčių sala“ (15)

11:30 „Gluchariovas“ (1/39)

12:35 „Pėdsakas“ (1/61)

13:35 „Ilga kelionė namo“ (1/12)

14:40 TV parduotuvė

14:55 „Miškinis“ (3/46)

16:00 Žinios

16:47 Orai

16:50 PREMJERA. „Laiptai į dangų“ (2)

18:00 Reporteris

18:52 Orai

18:55 „Gluchariovas“ (1/40)

20:00 Žinios

20:27 Orai

20:30 Auksinė daina

22:30 Reporteris

22:57 Orai

23:00 0 laipsnių

23:05 „Mirtinas numeris“. Veiksmo. Rež. G.Armstrong. Vaid. C.Zeta-Jones, G.Pearce. D.Britanija. 2007 m. N-14."

01:15 „Parduodama sodyba“. Naujametinė komedija. Rež. V.Potapovas. Vaid. A.Ponktartov-Čiornyj, S.Pogosian, I.Oboldina. Rusija. 2005 m. N-7."

03:00 Auksinė daina

04:25 „Parduodama sodyba“. Naujametinė komedija. Rež. V.Potapovas. Vaid. A.Ponktartov-Čiornyj, S.Pogosian, I.Oboldina. Rusija. 2005 m. N-7."

 

				

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo (5)

07:10 Tokia tarnyba (64)

08:05 Kvapų detektyvas (3)

09:05 Kvapų detektyvas (4)

10:05 Kijevo operatyvinė grupė (9)

11:05 Prokurorų patikrinimas (388)

12:15 Muchtaro sugrįžimas

13:20 Diagnozė - žmogžudystė (24)

14:20 Viena už visus (39)

14:50 Tokia tarnyba (65)

15:45 Prokurorų patikrinimas (389)

16:55 Muchtaro sugrįžimas

18:00 Info diena

18:30 Kijevo operatyvinė grupė (10)

19:30 Amerikietiškos imtynės (11)

20:30 Amerikietiškos imtynės (11)

21:30 Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas

23:20 Urvas

01:10 Džeikas, Storulis ir šuo (5)

02:00 Dalasas (11)

02:40 Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas

04:05 Kvapų detektyvas (3)

 

				

06:30 Dienos programa

06:35 Visatos broliai (92)

07:05 Džiumandži (30)

07:30 Mažieji Tomas ir Džeris I (11)

07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (2)

08:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (3)

09:45 24 valandos

10:30 Yra, kaip yra

11:40 Yra, kaip yra

12:40 Nuo... Iki...

13:35 Būk mano meile!

14:30 Amžina meilė (51)

15:30 Amžina meilė (52)

16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:35 24 valandos

18:30 Žinios

19:25 Sportas

19:28 Orai

19:30 Didysis paramos koncertas

23:00 Kartą Niujorke

01:10 Šešios kulkos

03:15 Programos pabaiga

 

				

06:20 Teleparduotuvė

06:50 Ponia Dila (2)

08:55 Akloji (37)

09:25 Būrėja (72)

10:00 Vedęs ir turi vaikų (2)

10:30 Auklė (125)

11:00 Policija ir Ko (15)

12:05 Ekspertė Džordan (15)

13:05 CSI. Niujorkas (12)

14:05 Didžiojo sprogimo teorija (15)

14:35 Sandžėjus ir Kreigas (9)

15:05 Kaukė (30)

15:35 Rožinė pantera (70)

16:05 Skūbis Dū. Paslapčių biuras (4)

16:30 Mano gyvenimo šviesa (1241)

17:00 Mano gyvenimo šviesa (1242)

17:30 Mano gyvenimo šviesa (1243)

17:55 Širdele mano (142)

18:50 Midsomerio žmogžudystės IV. Angelas žudikas

21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Prieblanda. Tėvų nuodėmės

22:55 SNOBO KINAS Amerikos grožybės

01:15 Vedęs ir turi vaikų (2)

01:40 CSI. Niujorkas (12)

02:25 Ekspertė Džordan (15)

03:10 Policija ir Ko (15)

04:00 Geriausi Švedijos detektyvai. Vidurvasario nakties sapnas

 

				

06:10 Teleparduotuvė

06:25 Nuotykių metas

06:55 Simpsonai

07:25 Simpsonai

07:55 Rezidentai

08:25 Šviesoforas

08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Ekstrasensai detektyvai

11:00 Farai

12:00 Aš - superhitas

13:00 Kempiniukas Plačiakelnis

13:30 Simpsonai

14:00 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji

15:00 Pažadėtoji

15:30 Itališka meilė

16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios

19:20 TV3 sportas

19:25 TV3 orai

19:30 Rio 2

21:20 Auklė nakčiai

23:05 PREMJERA. Volstryto vilkas

02:30 Programos pabaig

 

				

06:45 Teleparduotuvė

07:00 Las Vegasas

08:00 Topmodeliai

09:00 Ekstremali žvejyba

09:30 CSI kriminalistai

10:30 Dvi merginos be cento

11:00 Dvi merginos be cento

11:30 Kastlas

12:30 Kobra 11

13:30 6 kadrai

14:00 6 kadrai

14:30 Teleparduotuvė

15:00 Topmodeliai

16:00 Kastlas

17:00 Kobra 11

18:00 Kaulai

19:00 CSI kriminalistai

20:00 Saša ir Tania

20:30 Saša ir Tania

21:00 Farai

21:30 TV3 žinios

22:20 TV3 sportas

22:25 TV3 orai

22:30 Kaliniai

01:35 Įniršis

03:55 Programos pabaiga

Atgal