VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

11.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Asociacija „Nacionalinis energetikos forumas“ (į.k. 302306415, buveinės adresas Vilnius, Šaltinių g.1–57;  registro tvarkytojas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialas) valdybos nutarimu (2020.10.01 Nr. 1) keičia pavadinimą į “Evoliucija”. Visi kiti asociacijos duomenys lieka nepasikeitę. 

 


Informuoju, kad 2020-11-25  0900 h bus atliekamas žemės sklypo Kad.Nr.0101/0049:0621, esantis Pempių Sodų 2-oji g.29,  SB “Spalis“, Skl.Nr.91, Vilniaus m. sav. ribų ženklinimas. Kviečiu gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0049:1157 L.V paveldėtojus atvykti į vietą susipažinti su sklypo ribomis arba kreiptis į  matininką M.G S.Stanevičiaus g.34-33, Vilnius tel.861237517, el.p. mgeodezininkai@gmail.com.

 


Informacija apie numatomus žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimus

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 541.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastroNr. 4154/1900:299), esančio Slabados k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šių žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą, įrašant jiems formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypų savininkai gali pateikti Vilniaus rajono skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyresnysis specialistas   Artūras Sladkevičius, tel. 8 706 86 179, el. paštas Arturas.Sladkevicius@nzt.lt).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkams apie numatomą aukščiau minėtų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


Nacionalinis vėžio institutas (NVI) skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną.

NVI turto aukcionas (tiesioginis) vyks 2020-12-01, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius. Neįvykus aukcionui arba nepardavus turto, antrasis aukcionas vyks 2020-12-07, 10.00 val., adresu P. Baublio g. 3B, Vilnius.

Parduodamo turto sąrašas, informacija apie parduodamą turtą bei aukciono tvarka skelbiama NVI interneto svetainėje www.nvi.lt.

Aukciono dalyviai iš anksto registruojasi el. paštu rytis.motiejunas@nvi.lt  iki aukciono likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai. Aukcione leidžiama dalyvauti iš anksto el. paštu registruotiems dalyviams, aukciono dieną  pateikus asmens dokumentą. Į aukcioną įleidžiama nuo 09.45 val. iki 10.00 val.

Parduodamo turto apžiūra vyks NVI patalpose adresu Santariškių g. 1, Vilnius, 3 darbo dienas prieš aukcioną nuo 9 val. iki 11 val. Kontaktinis asmuo informacijai ir turto apžiūrai – Infrastruktūros ir ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Rimantas Krivickas, tel. 852746446, el. p. rimantas.krivickas@nvi.lt

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto įstaigos kasoje arba banko pavedimu į NVI atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT68 7044 0600 0172 3437 ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už aukcione įsigytą turtą dienos, pateikus tai įrodančius dokumentus. Jei aukcione įsigytas turtas neatsiimamas per 5 darbo dienas nuo atsiskaitymo už turtą dienos, NVI vienašališkai nutraukia sutartį ir neatsiimtą turtą likviduoja. NVI už aukcione įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.

 


UAB „Urbanistika“ akcininkams!

Informuojame Jus, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2020 m. gruodžio 15 d. Jei iki nurodyto Susirinkimo datos bus atšauktas karantino rėžimas, Susirinkimas įvyks nurodytos dienos 10:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Žalgirio g. 90, Vilnius. Jei iki Susirinkimo datos karantino rėžimas nebus atšauktas, Susirinkimo dalyviai turi teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei perduodamas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.ltne vėliau kaip iki Susirinkimo termino, o jo originalas turi būti pateikiamas Bendrovei registruotos buveinės adresu. Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama el. paštu info@urbanistika.lt

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Dėl Reorganizavimo sąlygų patvirtinimo.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.Akcininkai registruojami nuo 09:30 val. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai bei akcininkai užpildę bendrąjį balsavimo biuletenį, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.Susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

 


 

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 1 dalimi, pranešame, kad numatomas Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ ir Uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika” reorganizavimas, Uždarąją akcinę bendrovę „Urbanistika“ prijungiant prie Uždarosios akcinės bendrovės „Kelprojektas“ bei informuojame, kad yra parengtos reorganizavimo sąlygos.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Kelprojektas“ (juridinio asmens kodas 234004210, adresas: Jonavos g. 7, Kaunas, PVM mokėtojo kodas - LT340042113, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizuojamas juridinis asmuo: Uždaroji Akcinė Bendrovė „Urbanistika“ (juridinio asmens kodas 122206363, adresas: Žalgirio g. 90, Vilnius, PVM mokėtojo kodas - LT100000013610, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras).

Reorganizavimo būdas: prijungimas - UAB „Urbanistika“ prijungiant prie UAB „Kelprojektas“.

Po reorganizavimo pasibaigianti bendrovė: UAB „Urbanistika“. Po reorganizavimo veiklą tęsianti bendrovė: UAB „Kelprojektas“. Po reorganizavimo nebus sukurtas naujas juridinis asmuo.

Reorganizavimo sąlygos yra parengtos 2020 m. birželio mėn. 30 d. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ turtas, teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei  UAB „Kelprojektas“, turto, teisių ir pareigų Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo diena. Momentas, nuo kurio UAB „Urbanistika“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereina po reorganizavimo veiklą tęsiančiai bendrovei UAB „Kelprojektas“ ir tokie sandoriai įtraukiami į šios bendrovės buhalterinę apskaitą yra Priėmimo – perdavimo akto pasirašymo diena.

Su parengtomis Reorganizavimo sąlygomis ir kitais LR Akcinių bendrovių įstatymo 65 straipsnio 2 dalyje nurodytais dokumentais galima susipažinti UAB „Urbanistika“ buveinėje, adresu Žalgirio g. 90, Vilnius, kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val. arba UAB „Kelprojektas“ buveinėje, adresu Jonavos g. 7, Kaunas kiekvieną darbo dieną nuo 9:00 iki 14:00 val.

 

Atgal