VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.22. Skelbimai

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Impeka“, įm. k. 167325952, Gamyklos g. 34, Mažeikiai,tel.: (8 443) 66395, faks.: (8 443) 67374,info@impeka.lt. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, simona@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: baldinių plokščių gaminių ir baldų gamyba;Gamyklos g. 34, Mažeikiai. 4. Trumpas PŪV aprašymas: sujungiant du esamus pastatus planuojama padidinti gamybines patalpas ir jose išdėstyti papildomą žaliavų mechaninio apdirbimo įrangą. Naujai įrangai bus įrengta atskira dulkių ir pjuvenų filtravimo sistema. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Mažeikių seniūnijos patalpose (Laisvės g. 39, Mažeikiai); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2020-02-24 iki 2020-03-06 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-03-06, 17 val. UAB „Impeka“ administraciniame pastate (Gamyklos g. 34, Mažeikiai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: simona@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47276, telšiai@nvsc.lt.


Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

KAUPIŠKIŲ K. STEBĖJIMO BOKŠTO DALIES VIETOS VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), esantis Šventaragio g. 2, Vilniuje, kodas 188774822, viešojo konkurso būdu išnuomoja patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą:

1.1. vietas stebėjimo bokšte, esančiame Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Kaupiškių k., Vištyčio g. 51 (Nekilnojamo turto registro Nr. 70/55721; Unikalus daikto numeris: 3998-2010-8034):

1.1.1. vietą bokšte Nr. 1: 1 kv. m aukštyje nuo 18 iki 19 m (pirmas nuomos objektas);

1.1.2. vietą bokšte Nr. 2: 1 kv. m aukštyje nuo 17 iki 18 m (antras nuomos objektas).

2. Nuomojamo turto paskirtis – mobiliojo ryšio antenų įrengimas (apima ir susijusios įrangos įrengimą).

3. Pradinis nuompinigių dydis kiekvienai Turto vietai (kiekvienai konkurso daliai) – ne mažiau kaip 425 (keturi šimtai dvidešimt penki) Eur be PVM per mėnesį (pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas).

4. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos į Departamento pateiktą sąskaitą. Nuompinigiai ir mokėjimai už komunalines paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, nuomininkui skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Turtas išnuomojamas penkerių metų laikotarpiui su galimybe nuomos sutartį pratęsti, bet bendras nuomos terminas kartu su pratęsimais neviršys 10 (dešimties) metų.

7. Konkurso dalyviai nuomojamą turtą gali apžiūrėti adresu Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Kaupiškių k., Vištyčio g. 51, 2020 m. vasario 26 d. nuo 11 iki 13 val., suderinus su Departamento darbuotoju Donatu Kondrotu tel. 2717126 arba el. paštu donatas.kondrotas@vrm.lt ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki nurodyto apžiūros laiko.

8. Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ (toliau – Aprašas).

9. Norintys dalyvauti konkurse dalyviai turi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui kiekvienai nuomos objekto daliai (ne mažiau kaip 1275 Eur pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas) į Departamento sąskaitą LT93 4010 0510 0497 3949„Luminor Bank“ AS, banko kodas 40100, mokėjimo paskirtis – „Turto nuomos konkurso pradinis įnašas“ ir pateikti patvirtintą pavedimo kopiją.

10. Vadovaujantis Aprašo 16 punkto reikalavimais vokai su paraiškomis, kartu su šių Konkurso sąlygų 9 punkte nurodyta pavedimo kopija, pateikiami darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 iki 12.45 val.), ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 12 d. 10.00 val., tiesiogiai viešojo nuomos konkurso komisijos nariui Valerijui Lastovskiui (106 kabinetas, tel. (8 5) 271 8422, el. p. valerij.lastovskij@vrm.lt), adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje. Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

11. Voke turi būti pateikti Aprašo 16.1–16.3, 16.5–16.7 papunkčiuose numatyti dokumentai.

12. Konkurso dalyvis, dalyvaujantis konkurse daugiau negu vienai Turto vietos nuomos daliai, paraiškas su šių Konkurso sąlygų 11 punkte nurodytais dokumentais kiekvienai Turto vietos daliai pateikia atskiruose vokuose.

13. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami 2020 m. kovo 12 d. 10.15 val., 134 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai nuomos konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Kiekvienai viešojo nuomos konkurso daliai nustatomas laimėtojas. Konkrečios viešojo nuomos konkurso dalies laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį toje pačioje viešojo nuomos konkurso dalyje pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

15. Kiekvienai Turto daliai bus pasirašoma atskira nuomos sutartis vadovaujantis Aprašo IV skyriaus nuostatomis (sutarties tipinė forma – Aprašo 1 priedas).

16. Konkurso laimėtojas turės:

16.1 nuomojamoje Turto vietos dalyje vykdyti tik veiklą, nurodytą šių Konkurso sąlygų 2 punkte;

16.2. įsirengti atskirą elektros įvadą, sudaryti tiesioginę sutartį su elektros energijos tiekėju, laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas;

16.3. užtikrinti, kad įrengta mobiliojo ryšio įranga ir antenos nesudarys trukdžių Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo įrangai, kad šios įrangos spinduliuojamos elektromagnetinio lauko reikšmės neviršys maksimalių reikšmių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V‑199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“;

16.4. savo lėšomis gauti visus telekomunikacijų įrenginiams sumontuoti bei eksploatuoti reikalingus, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus;

16.5. užtikrinti, kad įrengiant bei eksploatuojant radijo ryšio įrenginius būtų laikomasi visų saugos reikalavimų, ir atlikti Turto einamąjį remontą;

17. Nuomininkui bus taikomi Aprašo 49 ir 50 punktuose numatyti nuostatai.

18. Turto perdavimas per 7 (septynias) darbo dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos bus  įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu.


 

 

NOTICE OF COMMENCED DISSOLUTION

Notice is hereby given to all interested parties that the company

 

Datasec Holding Ltd.

 

 (“the Company”) incorporated under the IBC Act of Belize commenced dissolution on the 12th day of February 2020; and Mr. Alfred Victor Brewster of Baie Lazare, Mahe, Seychelles, is the Liquidator of the Company, and any claims against the Company should be forwarded to the Liquidator by 30 days from commencement.

Alpha Consulting (Belize) Ltd.

Registered Agent

 


 

Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“ 29 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Vilniaus rajono skyrius) toliau sąraše nurodytus piliečius ar jų įpėdinius informuoja, kad, įvertinus Riešės seniūnijos Pikeliškių kadastro vietovėje likusį laisvos žemės fondo žemės ūkio paskirties žemės plotą bei pageidaujamą Pikeliškių kadastro vietovėje susigrąžinti žemės plotą, nepakanka laisvos žemės ūkio paskirties žemės fondo žemės, kurioje būtų galima projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės sklypą, todėl nuosavybės teisių atkūrimui galės būti projektuojami tik miško sklypai.

Atsižvelgdami į tai, siūlome toliau sąraše išvardytų piliečių ar jų įpėdinių pasirinkti kitą šios ar kitos savivaldybės seniūnijos kadastro vietovę ir apie tai informuoti Vilniaus rajono skyrių iki 2020 m. kovo 9 d.

Susipažinti su informacija apie kadastro vietovėse nustatytus laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose pageidautumėte gauti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą (-us), galite atvykę į Vilniaus rajono skyrių arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektaipasirinkus teritorinį skyrių ir nuorodą „Informacija apie žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimą kadastro vietovėse“.

Pažymėtina, kad toliau sąraše išvardytiems piliečiams ar jų įpėdiniams nurodžius kadastro vietovę, kurioje pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje skelbiamą informaciją apie laisvos žemės fondą nėra laisvos žemės fondo žemės, kurioje galima būtų projektuoti perduodamą neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį turėtajam žemės, miško sklypą, piliečiams nuosavybės teisės į žemę, mišką bus atkuriamos atlygint pinigais.

 Piliečių, kurių vardu yra parengtos išvados dėl žemės, miško, vandens telkinio perdavimo neatlygintinai nuosavybėn, sąrašas:

1. Anton Paškovski;

2.Vincentas Podlipskis.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Stripeikienė, tel. 8 706 86 184, el. p. Liudmila.Stripeikiene@nzt.lt.


Informuojame, kad 2020 m. 03 mėn. 05 d. 12.00 – 12.30 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4177/0300:0145, esančio Draugystės g. 13, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.kadastriniai matavimai;

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4177/0300:0268 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal