VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.21.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


UAB Kupolas, į/k 221468310, buveinė A.Rotundo g. 5-3, Vilnius, informuoja, kad 2020.01.20 d. 16 val. vyks eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbotvarkė: 2019 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas ir įstatinio kapitalo mažinimas. Su susirinkimo darbotvarke ir dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje 2020.01.06 d.  nuo 15.00 iki 16.00 val.  Susirinkimą inicijuoja UAB Kupolas direktorius.


 Likviduojamos A. Navicko individualios įmonės, įm.k. 147013112    įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.


 


Pranešimas apie šaukiamą UAB „Enermega“ visuotinį akcininkų susirinkimą

2020 m. sausio 21 dieną 10 val. UAB „Enermega“ (kodas 149668255) buveinės patalpose, esančiose Alytaus m. sav., Alytaus m., Naujoji g. 128, šaukiamas visuotinis UAB „Enermega“ akcininkų susirinkimas (akcininkai registruojami nuo 9.30 val.).

Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl UAB „Enermega“ atskyrimo.

2) Dėl UAB „Enermega“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo.

3) Dėl UAB „Enermega“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo.

4) Dėl UAB „Eninvesta“ įstatų patvirtinimo.

5) Dėl UAB „Eninvesta“ buveinės.

Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu.

Sprendimų dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu, akcininkai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais gali gauti adresu Naujoji g. 128, Alytus, suderinę laiką tel. 8 685 35345.


Dėl rengiamo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius) informuoja, kad Skyriaus vedėjas 2019-12-18 įsakymu Nr. 48VĮ-2057-(14.48.2.) „Dėl Vilniaus apskrities Vilniaus rajono savivaldybės Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovės žemės sklypų planų, kurie prilyginamižemės reformos žemėtvarkos projektui, rengimo“ patvirtino Asmenų, pateikusių prašymus grąžinti natūra, perduoti ar suteikti nuosavybėn neatlygintinai žemės, miško sklypus, taip pat parduoti, išnuomoti, perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypus Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovėje, sąrašą.

Kviečiame toliau sąraše nurodytus piliečius ar šių piliečių įpėdinius sąraše nurodytu laiku atvykti į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 8 aukštas) dalyvauti pretendentų susirinkime, kuriame turėsite išreikšti valią dėl projektuojamo (-ų) žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos ir ribų.

Susipažinti su informacija apie Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Migūnų kadastro vietovėje laisvos žemės fondo žemės plotus, kuriuose Jūsų vardu gali būti projektuojamas (-i) žemės / miško / vandens telkinio sklypas (-ai), galite atvykusi į Skyrių (adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, 9 aukštas), arba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://www.nzt.lt/go.php/lit/Zemes-reformos-zemetvarkos-projektai pasirinkus Skyrių, toliau Migūnų kadastro vietovę ir nuorodas „Laisvos valstybinės žemės plotai“ arba „Laisvos valstybinės žemės fondo sklypų sąrašas – žiniaraštis“.

Atvykstant į susirinkimą prašome su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pretendento paveldėjimo teisės liudijimą, jeigu Jūsų interesams atstovaus kitas asmuo – Jūsų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Tik pateikus visus būtinus dokumentus bus vykdomi projektavimo darbai. Pretendento mirties atveju, į projektavimą turi atvykti visi įpėdiniai, nurodyti paveldėjimo teisės liudijime, kitu atveju projektavimo darbai nebus vykdomi.

Informuojame, kad piliečiams, neatvykusiems į organizuojamą pretendentų susirinkimą rinktis projektuojamo žemės, miško sklypo ar vandens telkinio vietos, nuosavybės teisės bus atkuriamos pinigais.

Kviečiamų pretendentų (jų paveldėtojų) sąrašas:

1. Pavel Bukovskij, 2020m. sausio 8 d., 13.00 val.

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Urbonavičienė, tel. 8 706 86 185, el. p. jovita.urbonaviciene@nzt.lt.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Windlit“ (įm. k. 303002760), Konstitucijos pr. 15-3, Vilnius, mob.: (8 656) 36472, el. p.: darius@windlit.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo elektrinių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav., Vaiguvos sen., Akmenių, Daustorių, Gailaičių ir Jucių k. (sklypų kadastriniai Nr. 5401/0003:252, 5401/0003:65, 5401/0003:253, 5401/0002:115, 5401/0002:173, 5401/0002:22, 5401/0003:246, 5401/0005:325, 5401/0002:59, 5401/0002:166 ir 5401/0002:140).4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 14 vėjo elektrinių, kurių kiekvienos galia iki 6 MW.Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Vaiguvos seniūnijos patalpose (Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r. sav.);2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-12-23 iki 2020-01-10 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka skelbiama – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2020-01-13 17:00 val. Vaiguvos seniūnijos patalpose (Alyvų g. 10, Vaiguvos k., Kelmės r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, siauliai@nvsc.lt.


INFORMACIJA apie Metalo laužo ir kitų atliekų tvarkymo veiklos, V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „VC Baltic“, A. Jakšto g. 16, Vilnius, tel.: +370 64473838, el. p.: info@vcbaltic.com

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Metalo laužo ir kitų atliekų tvarkymo veikla, V. A. Graičiūno g. 10, Vilnius

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Tvarkomos metalo laužo ir kitos atliekos

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki 2020 m. sausio 14 d., Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 07:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 07:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, 2020 m. sausio 14 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt


INFORMACIJA apie Atliekų tvarkymo veiklos, Sandėlių g. 19, Vilnius poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Riovonių g. 2A, LT-03154 Vilnius, tel.: (8 5) 206 0900, el. p.: info@atc.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Atliekų tvarkymo veikla, Sandėlių g. 19, Vilnius Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama vykdyti atliekų tvarkymo veiklą

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki 2020 m. sausio 14 d., Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 07:30 iki 16:30 val., penktadienį nuo 07:30 iki 15:15 val. (pietų pertrauka nuo 11:30 iki 12:15 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Panerių seniūnijos patalpose,Žalioji a. 3, Vilnius, 2020 m. sausio 14 d., 18:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt


INFORMACIJA apie Gamybinės paskirties pastato statybos ir eksploatavimo, Žiedų g. 31, Gobergiškės k., Dauparų-kvietinių sen., Klaipėdos r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „EVENMOR“, K. Donelaičio g. 62-1, Kaunas, tel.: +370 698 11166, el. p.: dalius.kunce@urbaninventors.lt

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: 8 5 204 51 39, 8 640 35061, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:Gamybinės paskirties pastato statyba ir eksploatavimas, Žiedų g. 31, Gobergiškės k., Dauparų-kvietinių sen., Klaipėdos r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama naujo gamybinės paskirties pastato statyba ir eksploatavimas

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. gruodžio 30 d. iki 2020 m. sausio 15 d., Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 08:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 08:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks:Dauparų-Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, Gargždų m., Klaipėdos r. sav., 2020 m. sausio 15 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, LT-01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel. (8 46) 41 03 50, el. p. klaipeda@nvsc.lt


ParduodamasBUAB „Ridevis“ (į.k. 141422846) priklausantys reikalavimai. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 8678088, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com


Parduodamas BUAB „Bonum signum“ priklausantis reikalavimas. Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: (+370 6) 8678088, el.p.: pletrosbiuras@gmail.com.

 

Atgal