VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

12.14.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „NTPV“ Šiaulių r. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „NTPV“, Ramygalos g. 13-9, LT 36210 Panevėžys; adr. koresp. : Klaipėdos g. 64, LT- 35194 Panevėžys, mob. tel. 8 606 14770, el. p. uabntpv@gmail.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas– UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, Mob. tel.: +370 662 38817, el. p.: info@bpimone.lt

PŪV pavadinimas– Šiaulių r.  Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas.

PŪV vieta- Šiaulių rajonas, Bubių seniūnija, Šalpirčių kaimo teritorija.

PŪV aprašymas- smėlio išteklių gavyba (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Arvydiškės II telkinio dalyje.

Pagrindinių priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, trumpas aprašymas: PŪV teritorijos rekultivacija dalinai užpilant karjero iškasą dangos gruntu, nulėkštinant šlaitus ir apsodinant teritoriją miško želdiniais bei apsėjant žoliniais augalais. Sausros metu, grunto išvežimo kelio atkarpų prie artimiausių sodybų laistymas vandeniu.

PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas,  Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,  Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie AM. PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms nepritarė:  Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (toliau-KRPD).

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas:Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje (2017-05-12); Laikraštyje ,,Šiaulių kraštas“  (2017-05-16); Laikraštyje ,,Lietuvos žinios“ (2017-05-13); Bubių seniūnijos skelbimų lentoje (2017-05-12); UAB ,,NTPV“ ir UAB GIK projektai (buvusi B. Pinkevičiaus IĮ) patalpose; Rengėjo tinklapyje www.bpimone.lt. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-06-02, 17.30 val., Bubių seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu dėl PAV ataskaitos gautos pastabos ir pasiūlymai iš KRPD. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-AAA) savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2017-11-17.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis:AAA 2019-12-04 raštu Nr. (30.2)-A4E-6379 priėmė sprendimą, kad PŪV – Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas – neleistina, pagal parengtą PAV ataskaitą. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:1. PŪV neatitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatų. 2. PŪV vieta patenka į ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdį (V2H2-a). 3. Pagal KRPD, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM ir LR aplinkos ministerijos išdėstytą nuomonę ir argumentus, PŪV grėsmės Kurtuvėnų regioninio parko gamtinėms vertybėms ir rekreaciniams ištekliams yra realios. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV neleistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008 (www.gamta.lt), arba UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817 (www.bpimone.lt).


Vilniaus apygardos teismas 2019 m. lapkričio 22 d.nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-4376-934/2019 iškėlė bankroto bylą UAB „Petrochema“, juridinio asmens kodas 300081635, buveinės adresas: Panerių g. 14, Vilnius, kuri įsiteisėjo 2019 m. gruodžio 3 d., bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB DEBITUS (juridinio asmens kodas 141143234, buveinės adresas: Traidenio g. 39-4, Vilnius, sąrašo eilės Nr. B-JA004), įgaliotas asmuo Marius Dumbliauskas.

Visos sutartys, kurios bankroto byloje nebus pratęstos su UAB „Petrochema“ nuo 2019 m. gruodžio 3 d. laikomos pasibaigusiomis.

Kreditoriai savo finansinius reikalavimus gali pateikti iki 2020-01-17 d.

Papildoma informacija tel.: (+370 6) 9623767.


Parduodamas BUAB „Vidrema“, įmonės kodas 302333647 kilnojamasis turtas, transporto priemonės. Dėl platesnės informacijos kreiptis el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt

Atgal