VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

10.12.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


 


 

Bankrutavusi UAB „LIUDVINAVAS“ parduoda reikalavimo teises pagal sąrašą už 9000,00 Eur. Pasiūlymus pateikti per 10 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos el.p. siauliai@administratorius.lt. Daugiau inf. 861818400.


 

NOTICE OF DISSOLUTION

 “Notice is hereby given that the company named

 

Mill Production Ltd. IBC# 156,041

 

 has been dissolved and struck off the International Business Companies Register with effect from the 1st day of October 2019

 

Alpha Consulting (Belize) Ltd.

Registered Agent

 


 Vilniaus apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3746-614/2019 iškėlė bankroto bylą UAB „Audanga“ (įmonės kodas 172379599, reg. adresas: Saltoniškių g. 44, Vilniaus m. Vilniaus m. sav.), kuri įsiteisėjo 2019 m. spalio 1 d. Šia nutartimi UAB „Audanga“ bankroto administratore buvo paskirta Agneta Valikonė, sąrašo eilės Nr. B-FA561.  Visos sutartys, kurios bankroto byloje nebus pratęstos su UAB „Audanga“ nuo 2019 m. spalio 1 d. laikomos pasibaigusiomis.

Kreditoriai savo finansinius reikalavimus gali pateikti iki 2019-10-15 d.

Papildoma informacija tel.: (+370 6) 9623767.


 Ieškomas turto vertintojas BUAB „Agava“ (įmonės kodas 133604653) turtui įvertinti. Pasiūlymas siųsti el.p. robertas@nemokumosprendimai.lt


PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ UAB AEROPOLIS VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄ

2019 m. lapkričio mėn. 04 d. 15.00 val. Turgelių g. 1, Vilniuje, UAB Aeropolis patalpose šaukiamas eilinis visuotinis UAB Aeropolis ( kodas 300023308, registruota šiuo adresu: Savanorių per.191, Vilnius), toliau – „Bendrovė“, akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 14.00 val. iki 14.45 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės direktoriaus iniciatyva, vadovaujantis 2019 m. spalio 07 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės buveinės  adreso keitimas.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Visi asmenys, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo originalą.

Nuo 2019 m. spalio mėn. 21 d. akcininkai, atvykę į UAB Aeropolis, adresu Turgelių g.1, Vilnius, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus.


INFORMACIJA APIE priimtą sprendimą dėl UAB „Barocenas“ pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo Ketvergių g. 7 ir 9, dumpių k., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „Barocenas”, Kranto g. 3, LT-92335 Klaipėda, tel. 8 46 385863; 8 614 87751, el. p. info@barocenas.lt. 2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas:UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 43 04 63, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas Ketvergių g. 7 ir 9, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 4. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Ketvergių g. 7 ir 9, žemės sklypų kad. Nr. 5552/0002:270 ir 5552/0002:222 Stragnų k.v. 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Numatoma pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veikla, kurios metu bus surenkamos ir laikomos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Įmonė surinks atliekas iš gyventojų, įmonių ir organizacijų, jas sandėliuos ir perduos kitoms atliekas tvarkančioms įmonėms. Vienu metu bus laikoma iki 233,1 t pavojingų ir 77,5 t nepavojingų atliekų. Skystos atliekos (alyvos, kuro atliekos, naftuoti vandenys bus laikomos 4 vnt. (50 m3 - 3 vnt. ir 20 m3 - 1 vnt.) antžeminėse talpyklose uždarame lengvų konstrukcijų pastate. Kitos atliekos bus laikomos uždarame 1443 m2 ploto sandėlyje. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: 1) 0,74 ha ploto aikštelėje bus paklota kieta, vandeniui nelaidi danga, surinkti paviršiniai vandenys bus valomi nuotekų valymo įrenginiuose. 2) Apsaugai nuo atliekų patekimo į aplinką sandėlio patalpose projektuojami trapai su avarinėmis skysčių surinkimo prieduobėmis. Talpyklų parko aikštelė, bus išbetonuotair apjuosta apsaugine betonine sienute.3) Visos atliekos bus laikomos uždaruose atliekų laikymo įrenginiuose (uždarame sandėlyje, antžeminėse talpyklose), todėl aplinkos oro teršalų ir kvapą turinčių medžiagų į aplinkos orą nebus išmetama. 4) Estetiniam vaizdui pagerinti dalį PŪV teritorijos planuojama apželdinti medžiais, o skystų pavojingų atliekų talpyklas numatoma įrengti uždarame lengvų konstrukcijų statinyje. 5) Bus įrengtas požeminio vandens monitoringo tinklas bei vykdomas poveikio požeminiam vandeniui monitoringas. 7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: PAV ataskaitai ir planuojamos veiklos galimybėms pritarė: Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba PAV ataskaitos nagrinėti nepageidavo; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2019-03-20 raštu Nr. (3-11 14.3.3 E)2-13495; Klaipėdos raj. sav. administracija 2019-03-29 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1483; Klaipėdos miesto. sav. administracija 2018-10-04 raštu (4.36)-R2-2855; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys ataskaitos nagrinėti nepageidavo. 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Informacija buvo skelbiama Klaipėdos r. sav. Dovilų sen. (2018-07-23), Klaipėdos r. sav. (2018-07-23), laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2018-07-24) ir „Banga“ (2018-07-25), su PAV ataskaita buvo galima susipažinti UAB „Ekosistema“ internetiniame puslapyje www.ekosistema.lt ir Klaipėdos r. sav., Dovilų seniūnijoje, adresu Lašupio g. 1A, Dovilų mstl., Klaipėdos r. (nuo 2018-07-26 iki 2018-08-08). Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2018-08-09, 17.00 val., Klaipėdos r, sav., Dovilų seniūnijoje. Viešajame susirinkime dalyvavo PŪV organizatorius, PAV ataskaitos rengėjai, suinteresuotos visuomenės atstovai. 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:Aplinkos apsaugos agentūra 2019-10-08 priėmė sprendimą Nr. (30.4)-A4E-4838 (toliau - Sprendimas), kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal PAV ataskaitą. Sprendime nustatytos sąlygos: 1) PŪV užsakovas apie atsakingos institucijos priimtą sprendimą turi pranešti visuomenei LR teisės aktų nustatyta tvarka. 2) Veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Sprendime nustatytas sąlygas, taip pat PAV ataskaitoje ir Sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. 3) Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. 4) Veiklos vykdytojas privalo laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reglamentavimui. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1) UAB „Barocenas“ PAV ataskaitos derinimo metu sumažino PŪV apimtis, atsisakydama planuojamos užteršto grunto valymo atviroje aikštelėje veiklos, dėl ko PŪV neįtakos esamos kvapo foninės taršos. 2) Klaipėdos r. sav. taryba atsižvelgdama į tai, kad buvo atsisakyta užteršto grunto valymo aikštelės įrengimo, pritarė PŪV galimybėms pasirinktoje vietoje. 3) PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms. 4) Tinkamai informuota visuomenė apie PŪV ir argumentuotai įvertiti suinteresuotos visuomenės pastabas ir pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir PŪV: 4.1) PŪV skleidžiamas kvapas gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiamas ir neįtakos esamos kvapo foninės taršos. 4.2) Visuomenės psichologinis diskomfortas dėl PŪV neturėtų kilti, kadangi PŪV yra pakankamai nutolusi (380 m) nuo artimiausių gyvenamųjų teritorijų. PŪV metu nenumatyta galimų aplinkos oro cheminės taršos, kvapo ir triukšmo ribinių dydžių viršijimų. 4.3) PAV ataskaitoje kiekvieno taršos aspekto vertimas atliktas, vadovaujantis konkrečios taršos vertinimą reglamentuojančiais teisės aktais ir naudojant teisės aktuose nurodytas metodikas. 4.4) PŪV prisidės prie Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plano vykdymo. 5)Atsižvelgdamas į papildomas neigiamą poveikį aplinkai mažinančias priemones, suinteresuotos visuomenės atstovas neprieštaravo PŪV įgyvendinimui pasirinktoje vietoje. 6)PŪV neprieštarauja Klaipėdos r. sav. teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 7) Susidarysiančios buitinės nuotekos iš administracinio pastato ir sandėlio nuotekų tinklais bus išleidžiamos į Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrengimus. 8) 0,74 ha ploto aikštelėje bus paklota kieta, vandeniui nelaidi danga, o surenkamos nuotekos prieš išleidžiant į gamtinę aplinką bus išvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose. 9)Visos priimtos atliekos bus sandėliuojamos tik uždarame pastate ir sandariose talpyklose, įrengtose uždarame lengvų konstrukcijų statinyje. 10)Visos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais. 11)PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų (LOJ) pažemio koncentracijos neviršija teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. 12)Kvapas gyvenamojoje aplinkoje nebus jaučiamas ir neįtakos esamo kvapo foninės taršos ir nedarys neigiamo poveikio gyventojų sveikatai. 13) Triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių įvertinus foninį triukšmo lygį. 14) Atsisakius užteršto grunto valymo atviroje aikštelėje bei medicininių atliekų surinkimo metinės PŪV apimtys sumažėjo 2001,5 tonų. 15)PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo neigiamo poveikio žemės gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, kultūros paveldo objektams, visuomenės sveikatai, socialinei aplinkai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. 10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje:UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94321 Klaipėdos m. sav.) darbo dienomis 800 - 1600 val., kontaktinis asmuo UAB „Ekosistema“ inžinierius A. Barsevičius, tel.: (8 46) 43 04 63.


Skelbimas apie viešąjį aukcioną

AB „Vilniaus metrologijos centras“ skelbia viešąjį aukcioną dėl automobilių pardavimo. Visa informacija apie parduodama turtą galima pažiūrėti:  https://vmc.lt/aukcionai/

Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas:

NR

Pavadinimas

Tipas/ Kuras

Pagaminimo metai

Pradinė kaina (EUR)

1

Ford Transit Connect

 

Dyzelinas

2005

400,00

2

VW Caddy

Dyzelinas

2005

1000,00

3

Opel Combo

Benzinas

2009

1000,00

4

Opel Combo

Benzinas

2007

900,00

5

VW Caddy

Dyzelinas

2007

800,00


Parduodamos BŽŪB „Kraštovaizdis“ debitorinės skolos. Komerciniai pasiūlymai renkami 7 dienas nuo šios dienos. Platesnės informacijos teirautis telefonu 8 618 18400.


Informuojame, kad 2019 m. 10 mėn. 24 d. 11.30 – 12.00 val. bus atliekami žemės sklypo kadastro Nr. 4190/0500:0021, esančio Mažosios Kuosinės k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav. kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypo ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr.: 4150/0300:0665 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.


SKELBIMAS teikti pasiūlymus darbams atlikti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus darbams atlikti gyvenamuose namuose Vilniuje: Gelvonų g. 44 langų keitimas, Ukmergės g. 236 (3 laiptinė) laiptinės remontas.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-10-28 10.00 val.uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.

 

Atgal