VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.27. Skelbimai

Mirus vertėjui, redaktoriui, lituanistui, „Lietuvos aido“ bendradarbiui

dr. Juozui Misevičiui, „Lietuvos aido“ kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Remiantis 2018 m. balandžio 10 d. Viešosios įstaigos “Taugystė” dalininkų sprendimu, pradedama Viešosios įstaigos “Taugystė”, juridinio asmens kodas: 302498887 , buveinė: P. Žadeikos 1-16, Vilnius, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, likvidavimo procedūra.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: Raimondas Matula,Nemuno g. 5, Rotulių k., Jurbarko r. sav., mob.: (8 655) 16947, el. p.: raimelita@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Jurbarko r. sav. Jurbarkų sen., Antkalniškių k. (kad. Nr. 9460/0005:60). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną iki 2 MW galios vėjo jėgainę. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Jurbarkų sen. patalpose (Mokytojų g. 3, Jurbarkai, Jurbarko r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-04-30 iki 2019-05-15; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-05-15 17:00 val. Jurbarkų seniūnijos patalpose (Mokytojų g. 3, Jurbarkai, Jurbarko r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas, Prezidento g. 38, Tauragė, tel.: (8 446) 61 167, taurage@nvsc.lt.


SKELBIMAS teikti pasiūlymą darbams pirkti

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus gyvenamojo namo Gelvonų g. 27 stogo ir parapetų dangos remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt. Pasiūlymus pateikti iki 2019-05-15 10.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos

Vidaus reikalų ministerijos BIRŽŲ BOKŠTO VIEŠOJO NUOMOS

KONKURSO SĄLYGOS

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), esantis Šventaragio g. 2, Vilniuje, kodas 188774822, kviečia teikti paraiškas dalyvauti viešajame nuomos konkurse (toliau – Konkursas) dėl Departamento patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo daikto (toliau – Turtas) – Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai – Ryšių bokštas, esantis Rygos g. 6, Germaniškio k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav. (nekilnojamojo turto unikalus Nr. 3699 2008 1027) – vienai ar daugiau kaip vienai viešojo nuomos konkurso daliai:

1.1. vietai bokšte Nr. 1: 2 kv. m aukštyje nuo 15 iki 18 m;

1.2. vietai bokšte Nr. 2: 2 kv. m aukštyje nuo 19 iki 21 m;

1.3. vietai bokšte Nr. 3: 2 kv. m aukštyje nuo 22 iki 23 m;

1.4. vietai bokšte Nr. 4: 2 kv. m aukštyje nuo 24 iki 25 m.

2. Nuomojamo turto paskirtis – mobiliojo ryšio antenų įrengimas (apima ir susijusios įrangos įrengimą).

3. Pradinis nuompinigių dydis kiekvienai Turto vietai (kiekvienai konkurso daliai) – ne mažiau kaip 577 (penki šimtai septyniasdešimt septyni) Eur be PVM per mėnesį (pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas).

4. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos į Departamento pateiktą sąskaitą. Nuompinigiai ir mokėjimai už komunalines paslaugas pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, nuomininkui skaičiuojami 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo. Už turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.500 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Turtas išnuomojamas penkerių metų laikotarpiui su galimybe nuomos sutartį pratęsti, bet bendras nuomos terminas kartu su pratęsimais neviršys 10 (dešimties) metų.

7. Konkurso dalyviai nuomojamą turtą gali apžiūrėti adresu Germaniškio k., Nemunėlio Radviliškio sen., Biržų r. sav., 2019 m. gegužės 9 d. nuo 10 iki 12 val., suderinus su Departamento darbuotoju Donatu Kondrotu tel. 2717126 arba el. paštu donatas.kondrotas@vrm.ltne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki nurodyto apžiūros laiko.

8. Konkursas vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ (toliau – Aprašas).

9. Norintys dalyvauti konkurse dalyviai turi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (ne mažiau kaip 1731 Eur pridėtinės vertės mokestis neskaičiuojamas, kadangi Departamentas nėra šio mokesčio mokėtojas) į Departamento sąskaitą LT90 7300 0101 2400 1005 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, mokėjimo paskirtis – „Turto nuomos konkurso pradinis įnašas“ ir pateikti patvirtintą pavedimo kopiją.

10. Vadovaujantis Aprašo 16 punkto reikalavimais vokai su paraiškomis, kartu su šių Konkurso sąlygų 9 punkte nurodyta pavedimo kopija, pateikiami ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 20 d. 10.00 val. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 iki 12.45 val.) tiesiogiai viešojo nuomos konkurso komisijos nariui Valerijui Lastovskiui (106 kabinetas, tel. (8 5) 271 8422, el. p. valerij.lastovskij@vrm.lt), adresu Šventaragio g. 2, Vilniuje. Pavėluotai atneštas vokas su paraiška neatplėštas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

11. Voke turi būti pateikti Aprašo 16.1–16.3, 16.5–16.7 punktuose numatyti dokumentai.

12. Konkurso dalyvis, dalyvaujantis konkurse daugiau negu vienai Turto vietos nuomos daliai, paraiškas su šių Konkurso sąlygų 11 punkte nurodytais dokumentais kiekvienai Turto vietos daliai pateikia atskiruose vokuose.

13. Vokai su konkurso dalyvių paraiškomis bus atplėšiami 2019 m. gegužės 20 d. 10.15 val., 134 kab., Šventaragio g. 2, Vilniuje. Dalyvauti konkurse turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai nuomos konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

14. Kiekvienai viešojo nuomos konkurso daliai nustatomas laimėtojas. Konkrečios viešojo nuomos konkurso dalies laimėtoju pripažįstamas dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį toje pačioje viešojo nuomos konkurso dalyje pasiūlo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje.

15. Kiekvienai Turto daliai bus pasirašoma atskira nuomos sutartis vadovaujantis Aprašo IV skyriaus nuostatomis.

16. Konkurso laimėtojas turės:

16.1 nuomojamoje Turto vietos dalyje vykdyti tik veiklą, nurodytą šių Konkurso sąlygų 2 punkte;

16.2. įsirengti atskirą elektros įvadą, sudaryti tiesioginę sutartį su elektros energijos tiekėju, laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas;

16.3. užtikrinti, kad įrengta mobiliojo ryšio įranga ir antenos nesudarys trukdžių Vidaus reikalų radijo ryšio tinklo įrangai, kad šios įrangos spinduliuojamos elektromagnetinio lauko reikšmės neviršys maksimalių reikšmių, nustatytų Lietuvos higienos normoje HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2011 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo“;

 16.4. savo lėšomis gauti visus telekomunikacijų įrenginiams sumontuoti bei eksploatuoti reikalingus, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus;

16.5. užtikrinti, kad įrengiant bei eksploatuojant radijo ryšio įrenginius būtų laikomasi visų saugos reikalavimų, ir atlikti Turto einamąjį remontą;

17. Nuomininkui bus taikomi Aprašo 49 ir 50 punktuose numatyti nuostatai.

18. Turto perdavimas per 7 (septynias) darbo dienas nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos bus įforminamas valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktu.


Likviduojamos UAB "Kodeksas" įm.k.  302635834   įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.

 


Viešoji įstaiga „EGLĖS ŠPOKAITĖS IR KRISTINOS SLIESORAITIENĖS PROJEKTAI“, įmonės kodas 302469120, buveinės adresas Lauksargio g. 105-2, Vilnius, keičia pavadinimą į Viešoji įstaiga „Kristinos Sliesoraitienės projektai“. Informacija tel. 868895270.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Ekstruduotų kombinuotų pašarų gamybos pajėgumų didinimas (Technikos g. 6, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.) Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Ekstruduotų kombinuotų pašarų gamyba.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Naujasis Nevėžis“, įmonės kodas:  132345137, Jiesios g. 2, Ilgakiemis, LT-53288 Kauno r., tel. (8 698) 01 264, el. p. valentas@nevezis.lt, kontaktinis asmuo: Valentas Balaišis.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimaGarliavos apylinkių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 62, Garliavoje, darbo dienomis, darbo valandomis nuo 2019 m. balandžio 29 d. iki viešo susirinkimo 2019 m. gegužės 15 d. Taip pat su PVSV ataskaita galima susipažinti UAB „Infraplanas“ buveinėje ir interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2019 m. gegužės 15 d. 17 val., Garliavos apylinkių seniūnijos administracinėse patalpose, adresu Vytauto g. 62, Garliava.

Pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


Informuojame, kad 2019 m. 05 mėn. 10 d. 9.00 – 9.30 val. bus atliekami Laibiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. esančio, Valdemarui Veršalovič ir Anai Veršalovič priklausančio žemės sklypo kadastro Nr. 4150/0600:0372  kadastriniai matavimai;

2019 m. 05 mėn. 10 d. 9.00 – 9.30 val. bus atliekami Jaunimo g. 19, Laibiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. esančio, Valdemarui Veršalovič ir Anai Veršalovič suprojektuoto žemės sklypo projektinis  Nr. 1052-1 suformuoto pagal Vilniaus apskrities viršininko įsakymą 2007-12-14, Nr. 2.3-14026-(41) kadastriniai matavimai.

Į žemės sklypų ribų ženklinimą kviečiami atvykti žemės sklypo kadastro Nr. 4150/0600:0260 savininkai, naudotojai, jų atstovai ir kitų suinteresuotų asmenų atstovai.

Darbų vykdytojas UAB ,,Futurum modus‘‘, Šalčininkų r., Turgelių mstl., tel.8-610 37448, el.p. futurummodus@gmail.com.

Atgal