VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

04.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „Homeras“ (įm. k. 179255351), Gauraičių k. 14, Gaurės sen., Tauragės r. sav., mob.: (8 650) 36442, el. p.: jurkonio@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. k. 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Kauno r. sav. Batniavos sen., Dulkių k. (kad. Nr. 5207/0005:146). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti vieną iki 2 MW galios vėjo jėgainę. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Batniavos seniūnijos patalpose (Parko g. 10, Bubių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-04-09 iki 2019-04-24; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt.6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-04-24 17:00 val. Batniavos seniūnijos patalpose (Parko g. 10, Bubių k., Batniavos sen., Kauno r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel.: (8 37) 331683, kaunas@nvsc.lt.


Likviduojamos UAB "Labainoriu.lt" įm.k. 302549132 įstatai prarasti ir yra laikomi negaliojančiais.


UAB „DUBINGIAI“ AKCININKAMS!

Informuojame jus, kad  uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, buveinės adresas Savanorių pr.366, Kaunas,  įmonės kodas 133194663 patalpose Savanorių pr.366, Kaune, trečiame aukšte įvyks uždarosios akcinės bendrovės „Dubingiai“, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Kauno filialo juridinių asmenų registre (toliau-„Bendrovė“), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau-Susirinkimas). Susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 30 d.14:00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Savanorių pr.366, Kaune, konferencijų salėje.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė: 1.2018 m. metinis pranešimas. 2.Audito pranešimas. 3.Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimas. 4.Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas. 5.Audito įmonės 2019 m. pasirinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 6.Kreditavimo sutarčių ir susitarimų su bankais pasirašymas, įkeičiant bendrovės turtą.

Bendrovės organas, inicijavęs Susirinkimo sušaukimą bei priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą : Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 13:30 val. Atvykstant prašome turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš asmens vertybinių popierių sąskaitos. Akcininkų įgaliotieji asmenys turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninio ryšio priemonėmis.

Su bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke ir informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje nuo 2019 m. balandžio 18 d. LR AB Įstatyme numatyta tvarka.

Bendrovės generalinis direktorius  Mantas Bikauskas.


 Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. 10.00 val. šaukiamas  eilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas už 2018 metus.

2. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2018 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito išvada.

5. Kiti klausimai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. balandžio mėn. 23 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.

AB „Spauda“ generalinis direktorius


AB “RAMETA” AKCININKŲ DĖMESIUI

AB “Rameta” Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 30 d. 15 val. Bendrovės salėje (Šiaulių g. 2, Radviliškis) šaukiamas eilinis visuotinis AB “RAMETA” (į.k. 171333481) akcininkų susirinkimas, kurio apskaitos diena 2019-04-23.

Susirinkimo darbotvarkė:

       1. AB „Rameta” 2018 m. metinis pranešimas.

       2. Audito už 2018 m.  išvados.

       3. 2018 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

       4. 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

       5. Auditoriaus rinkimai ir atlyginimo jam nustatymas.  

       6. Dėl paskolos suteiktos UAB „Žaibas“, grąžinimo termino pakeitimo.

       7.Dėl laidavimo,nekilnojamo turto įkeitimo AB Šiaulių bankui užtikrinant UAB„Žaibas“ įsipareigojimus ir AB„Rameta” paskolos UAB„Žaibas“subordinavimo AB Šiaulių banko suteikto kredito atžvilgiu.

        8.Dėl įgalioto atstovo, pasirašyti laidavimo, turto įkeitimo, paskolos subordinavimo sutarčių pakeitimus ir dokumentus, paskyrimo.

       9. Visuotinio akcininkų susirinkimo inspektoriaus (sekančiam susirinkimui) rinkimai.

Dėl papildomos informacijos, nutarimų projektų kreiptis į  AB “RAMETA” direktorių Juozą Pečiukevičių tel. (8-422) 52440. Direktorius


Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia pripažinto nereikalingu naudoti turto viešąjį aukcioną, kuris vyks 2019 m. balandžio 23 d. 10 val. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato posėdžių salėje (Žemaitės g. 34, 87132 Telšiai). Kontaktinis asmuo: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus vedėja Sandra Činskienė, tel. 8 682 72660, el. paštas: sandra.cinskiene@policija.lt

Aukcione parduodamas turtas:

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą – nėra.      

Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 10 val. iki 11 val. Telšiuose, Žemaitės g. 34 (policijos komisariato teritorija). Kreiptis į nurodytą atsakingą asmenį. 

Už aukcione nupirktas prekes atsiskaitoma per 3 darbo dienas aukcionui pasibaigus. Banko sąskaitos Nr. LT217044060007907451, SEB bankas.

Įsigytą turtą aukciono laimėtojas išmontuoja (jei reikia), pasikrauna ir išsiveža savo lėšomis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų po aukciono. Aukciono rengėjas už parduodamo turto kokybę neatsako ir iš pirkėjų jokių pretenzijų nepriima.

Dokumentų dalyvauti aukcione registracija vyks 2019 m. balandžio 23, 30 ir gegužės 7 d., nuo 9 val. iki 10 val.   

Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks 2019 m. balandžio 30 d. 10 val., trečiasis aukcionas (neįvykus antrajam) – 2019 m. gegužės 7 d. 10 val.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 30 Eur. Pinigai pervedami į banko sąskaitą Nr. LT217044060007907451, SEB bankas. Aukciono dalyvis turės pateikti pavedimo kopiją.

Atgal