VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.23. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


AB "Bakteriniai preparatai" akcininkų dėmesiui !

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2019 m. balandžio 18 d. 11.00 val. šaukiamas visuotinis AB "Bakteriniai preparatai" (į.k.133385939, buveinė Taikos pr. 102, Kaunas) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Taikos pr. 102, Kaunas. Akcininkų registracija nuo 10.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Valdybos rinkimai.

2. Bendrovės metinis pranešimas.

3. Auditoriaus išvada.

4. Bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

6. Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. balandžio 11 d.. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Visi akcininkai su sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu gali susipažinti bendrovės buveinėje adresu Taikos pr. 102, Kaunas.

Bendrovės vadovas


BUAB „Sanda“ (įm.k. 144566079) parduoda BUAB „Colis“ (įm. k. 244537370) akcijas. Pasiūlymus pateikti per 7 dienas nuo skelbimo išspausdinimo el.p. siauliai@administratorius.lt. Daugiau informacijos mob. 8 618 184 00. 


UAB „Sanda“ (įm.k. 144566079) parduoda įmonės debitorines skolas. Pasiūlymus pateikti per 7 dienas nuo skelbimo išspausdinimo el.p. siauliai@administratorius.lt. Daugiau informacijos mob. 8 618 184 00. 


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „9 sparnai“ (304912358), Konstitucijos pr. 15-3, Vilnius, mob.: (8 615) 65617,el. p.: ramuciai2018@gmail.com. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Kelmės r. sav. Šaukėnų sen., Beržėnų II ir Tilvikų k. (kad. Nr. 5486/0006:13 ir 5486/0006:75 (arba 5486/0005:368)). 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti 2 vėjo jėgaines, kurių kiekvienos galia iki 4,5 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Šaukėnų seniūnijos patalpose (Juodlės g. 2, Šaukėnų mstl., Kelmės r. sav.);2) UAB „Ekosistema“ patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-03-27 iki 2019-04-10; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-04-10 17:00 val. Šaukėnų seniūnijos patalpose (Juodlės g. 2, Šaukėnų mstl., Kelmės r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, tel.: (8 41) 59 6374, siauliai@nvsc.lt.


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 23 straipsnio 1 dalimi,  24 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi ir 10 dalimi, pranešu,kad 2019 m. balandžio 29 d. 8 val. 15 min.  valdybos iniciatyva yra šaukiamas eilinis UAB sveikatos centro ,,Energetikas” visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimas vyks adresu: Kuršių takas 1, Palanga

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 8 val. 00 min.

Susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 8 val. 10 min.        

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2019 m. Balandžio 29 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra UAB sveikatos centro ,,Energetikas” akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;

2.  Bendrovės 2018 m. Metinis pranešimas;

3. Nepriklausomo auditoriaus išvada;

4.  2018 m. UAB SC Energetikas metinė finansinė atskaitomybė;

5.  2018 m. UAB SC Energetikas pelno paskirstymas;

6. Dėl UAB SC „Energetikas“ finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke,  galima susipažinti Bendrovėje, adresu Kuršių takas 1, Palanga, administracijos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. nuo 2019 m. balandžio 15 d.  


UAB „Urbanistika“ akcininkams!Informuojame Jus, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2019 m. balandžio 15 d. 10.00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1). Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. patvirtinimas;

2).Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt

Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu bei kita informacija teikiama atvykus adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius, taip pat telefonu +(370)52619024. Informaciją įpareigotas teikti direktorius Jonas Treinys (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.).


 AB „Elfa“ ( įmonės kodas 121896242) akcininkų dėmesiui

2019 m. balandžio mėn. 23d. (antradienį) 14.30 val. bendrovės būstinėje Panerių 39, Vilniuje šaukiamas  AB „Elfa“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Metinis pranešimas už 2018  metus.

2. Metinės finansinės  atskaitomybės tvirtinimas.

3. Pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Susirinkimas šaukiamas valdybos nutarimu. Su dokumentais akcininkai gali susipažinti bendrovės būstinėje Panerių 39, Vilniuje darbo dienomis 9-12 val.  Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 233 15 31.


 Informuojame, kad 2019-04-02, 11 val. bus atliekamas žemės sklypo(kadastro Nr. 0101/0079:0712) esančio Eišiškių Sodų 7-oji g.19, Naujininkų sen., Vilniaus m., Vilniaus apskr. ribų ženklinimas. Gretimo sklypo Kad.Nr. 0101/0079:1605 (esančio Eišiškių Sodų 7-oji g.21, Vilniaus m.) savininkus ir paveldėtojus kviečiame atvykti į vietą arba kreiptis į UAB ”NTVALDA”, Daugėliškio g.32, Vilnius.Matavimus atliks matininkas L.Karvelis, mob. 8 671 96768.

Atgal