VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.19. Skelbimai

Dingusius BUAB „Pilaitės kotedžai“ (įmonės kodas: 302811677) įstatus, registracijos pažymėjimą bei antspaudą laikyti negaliojančiais.


nformacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „VPV“ (302828438),Šeškinės g. 22A, Vilnius, mob.: (8 659) 98265, el. p.: vpvenergija@gmail.com.  2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Griežės ir Juodeikėlių k., sklypų kad. Nr. 6134/0008:36 ir 6134/0008:132. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti dvi vėjo jėgaines, kurių kiekvienos galia iki 4,5MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Židikų seniūnijos administracinėse patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2019-01-21 iki 2019-02-01 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2019-02-04 17 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.).7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, LT-94231, Klaipėda arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, telsiai@nvsc.lt.


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

AB „VILNIAUS LYTAGRA“, įmonės kodas 121320015, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius.

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. kovo mėn. 06 d. 16.00 val. šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje.

Susirinkimo apskaitos diena 2019 m. vasario mėn. 27 d.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės metinis pranešimas

2.Auditoriaus išvados

3.2018 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4.2018 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas

5. Audito įmonės 2019 m. parinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

6. Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip

pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti.

7.Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo, naujų kreditų ėmimo, bendrovės ilgalaikio, trumpalaikio turto įkeitimo. Turimų kreditų pratęsimas bei ilgalaikio trumpalaikio turto

įkeitimo pratęsimas ir naujo ilgalaikio trumpalaikio turto įkeitimas.

8.Valdybos rinkimai

9. Einamieji reikalai.

Registracijos pradžia 15.30 val.

Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.

Generalinis direktorius Pranas Paškevičius

Atgal