VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.18. Skelbimai

 Istorikei Elenai Treinienei (1927-02-08-2018-08-11) mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą  Pranui Treiniui, dukrai Eglei, sūnui Vladui, vaikaičiams Jonui, Daliai, Pranui, Justei ir visiems artimiesiems.

Buvę bendradarbiai


 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC, įm.k.190996278) skelbia apie patalpų nuomą 3 metų terminui viešo konkurso būdu (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris - 1098-7019-0017, žyma plane - lC3p, Konstitucijos per. 25, Vilnius). Nuomos termino pradžia; 2018 m. rugsėjo 1 d.

Patalpa Nr. 1. 7 kv. m. plotas I aukšto centrinėje fojė, kokybiškų savitarnos gėrimų ir užkandžių aparatų pastatymui. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 375,00 Eur (PVM neskaičiuojamas).

Patalpa Nr. 2. 1 kv. m. plotas sveikatingumo komplekso I aukšto fojė, naudoti kokybiško sporto inventoriaus lentynų pastatymui. Pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 10,00 Eur (PVM neskaičiuojamas)

Paraiškos su pasiūlymais dalyvauti konkursuose rengiamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“ (žiūrėti galiojančią redakciją), pasiūlymai priimami 2018 m. rugpjūčio 23 d. nuo 8.00 val. iki 15.00 val. (išskyrus pietų pertrauką nuo 12.00 val. iki 12.45 val.). tiesiogiai turto valdytojo įgaliotam atstovui Administracijos sekretorei Erikai Verbickaitei (administracinės patalpos, cokolinis aukštas, 3 kabinetas, telefonas (8 5) 272 2355, el. p. centras@lvjc.lt adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilniuje).

 Vokų atplėšimas vyks 2018 m. rugpjūčio 23 d.
15 val. 30 min. (Patalpa Nr.1) ir 16.00 val. (Patalpa Nr.2) LVJC administracinėse patalpose, adresu: Konstitucijos pr. 25, Vilnius, posėdžių salėje, cokoliniame aukšte

Pradinį įnašą, lygų 3 mėnesių nuompinigių dydžiui (Patalpa Nr. 1 – 1125 Eur, Patalpa Nr.2 - 30 Eur), pervesti į LVJC sąskaitą LT73 7044 0600 0626 2074 (AB SEB bankas) banke ir pateikti patvirtintą pavedimo kopiją.

Viešojo nuomos konkurso sąlygos skelbiamos LVJC tinklalapyje – www.lvjc.lt


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Nutarimas ir juo patvirtintas Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialusis planas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdris.lt), registracijos Nr. T00079723.

Atkreipiame dėmesį, kad 2017 m. rugsėjo 29 d. buvo pradėtas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti penkiuose regionuose (Kauno m. sav. ir Kauno r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Panevėžio r. sav., Pasvalio r. sav.) projektas (toliau – projektas). Rengiant projektą paaiškėjo, kad žemės sklypams (1 lentelė) dėl objektyvių priežasčių (pasikeitus duomenims apie žemės sklypus) Nekilnojamojo turto registre nebuvo padaryta žyma, kad pradėta žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūra.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Gasiūnienė, tel. (8 5) 239 3958, el. p. aiste.gasiuniene@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

1.

Paryžiaus k., Šveicarijos sen., Jonavos r. sav.

Egidijus Stašelis

4400-3907-9157

1,1330

2.

Rimkų k., Kulvos sen., Jonavos r. sav.

Rimantas Kubiliūnas

4400-0257-3820

13,3109

Pažymime, kad pranešimas skelbiamas atsižvelgiant į Įstatymo V skyriaus 16 str. 3 punktą. Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną.


VŠĮ Pirties akademija likvidavimas

Pranešame, kad steigėjų sprendimu, priimtu 2018 07 25 nuo 2018 08 01 likviduojama VŠĮ „Pirties akademija", įm. kodas: 300060872, Naugarduko g. 91, Vilnius, Lietuva. Duomenys saugomi LR juridinių asmenų registre. Su klausimais kreiptis į likvidatorių Rimą Kavaliauską, tel.: 8 687 11601.BUAB „Lokesta“, į. k. 302594978, buveinės adresas: Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.

Atgal