VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

07.28. Skelbimai

Vertėjui ir redaktoriui, Antrojo pasaulinio karo veteranui Juliui Lebedžiui (1917-11- 15   - 2018-07-22)  mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio sūnui Feliksui, dukrai Taniai irvisiems artimiesiems. 

Buvę bendradarbiai     


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo bei metalo atliekų surinkimo veiklos galutinę atrankos išvadą

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB “Alfaauta”, Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Eksploatuoti netinkamų transport priemonių ardymo veiklos išplėtimas, metalo atliekų surinkimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Mickevičiaus g. 179, Čekoniškių k., Vilniaus r.

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (2017-04-19, Nr. (28.7)-A4-9451), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi trūksta informacijos apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną, PŪV skleidžiamo triukšmo atitiktį Lietuvos Respublikos higienos normai HN 33:2011. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kreipėsi į Agentūrą, prašydama persvarstyti atrankos išvadą, kadangi atrankos informacijoje nepateiktos gaisrų prevencinės priemonės.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, saugomoms teritorijoms bei „Natūra 2000“ teritorijoms nenumatomas;| PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. ENTP ardymo metu susidariusių atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas bus vykdomas uždarose patalpose, transporto priemones ardant rankomis; Susisiekimui planuojama naudoti esamą kelių tinklą. Papildomos infrastruktūros įrengti neplanuojama; Susidariusios atliekos (pavojingos ir nepavojingos) bus perduodamos atliekų tvarkytojams; Gamybinės bei buitinės nuotekos nesusidarys. Paviršinių nuotekų taršos nebus, kadangi visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose; Visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose. ENTP bus ardomos rankiniu būdu, todėl Lietuvos higienos normoje HN33:2011 pateikti ribiniai dydžiai vykdant PŪV nebus viršijami. Triukšmas dėl planuojamos ūkinės veiklos gyvenamojoje aplinkoje galimas tik atvykstant automobiliams į PŪV teritoriją, tačiau atlikti skaičiavimai rodo, kad jis gyvenamojoje aplinkoje dienos metu nesieks ribinių verčių ir sieks 40 dB; PŪV metu bus plečiama jau šiuo metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla; PŪV metu nebus išmetami oro teršalai. Nemalonūs ir kenksmingi kvapai nebus skleidžiami; PŪV nustatoma normatyvinė 100 m sanitarinė apsaugos zona.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (2018-06-13, Nr. (30.2)-A4-5628): PŪV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


PRANEŠIMAS VISUOMENEI APIE PARENGTĄ MAGISTRALINIO KELIO A5 KAUNAS–MARIJAMPOLĖ–SUVALKAI RUOŽO NUO 56,83 IKI 97,06 KM REKONSTRAVIMO SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS IR BENDRŲJŲ SPRENDINIŲ (KONCEPCIJOS) PARENGIMĄ

Vadovaudamiesi Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. D1-208 „Dėl visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų užsienio valstybių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ redakcija parengti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrieji sprendiniai (koncepcija). 

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė http://sumin.lrv.lt).

Kontaktiniai asmenys: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 2965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir vyriausiasis specialistas Darius Sriubas (tel. (8 5) 239 3981, el. p. darius.sriubas@sumin.lt).

Susisiekimo ministro reguliavimo srities įstaiga, pagal kompetenciją dalyvaujanti planavimo procese – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. lakd@lakd.lt, interneto svetainė lakd.lt, kontaktinis asmuo – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus statybos inžinierė Inga Morkūnaitė, tel. (8 5) 232 9680, el. p. inga.morkunaite@lakd.lt.

Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėja – UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. (8 37) 223186, el. p. info@kelprojektas.lt, interneto svetainė http://www.kelprojektas.lt/; UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, tel. (8 5) 261 9024, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė http://www.urbanistika.lt/, kontaktiniai asmenys: projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8 616 54005, 8 686 74252, el. p. andzelika.kaziene@urbanistika.lt; viso projekto (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km rekonstravimo specialiojo teritorijų planavimo dokumento ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo paslaugos) kuratorius – Artūras Saurusevičius, tel.8 693 93769, el. p. arturas.saurusevicius@kelprojektas.lt.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėja- UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas. Kontaktiniai asmenys: Žibutė Chmieliauskienė (tel. (8 37) 302532, el. p. Zibute.Chmieliauskiene@kelprojektas.lt) ir Arvydas Domatas (tel. (8 37) 302532, el. p. Arvydas.Domatas@kelprojektas.lt)

Planavimo tikslai:

*suplanuoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 97,06 km infrastruktūros, reikalingos siekiant rekonstruoti šį ruožą į automagistralę, plėtros etapus ir numatyti teritorijas, kuriose bus įrengiama minėta infrastruktūra;

*nustatyti motyvuotai pagrįstas vietas žemei visuomenės poreikiams paimti.

Supažindinimo tvarka  - Susipažinti su Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendraisiais sprendiniais (koncepcija) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (http://www.tpdris.lt/, TPD Nr. S-NC-00-17-25) nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.  Viešas susirinkimas, kurio metu bus viešai supažindinta su vertinimo ataskaita ir koncepcija, organizuojamas 2018 m. rugpjūčio 31 d.  13.00 val. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patalpose  (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius) 111 kab.

Pasiūlymų teikimo tvarka:

*pasiūlymai dėl valstybei svarbaus projekto teritorijų planavimo dokumento strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir bendrieji sprendinių (koncepcijos) teikiami  organizatoriui anksčiau nurodytais kontaktais teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje http://www.tpdris.lt/ per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu;

*visuomene teikdama pasiūlymus, turi: fiziniai asmenys turi nurodyti – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys turi nurodyti – teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nuodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus. Pasiūlymo esmė turi būti aiški ir suprantama.

Atgal