VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.19. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Nebrangiai išsinuomočiau 2 kambarių butą arba sodo namelį, tinkamą gyventi ir žiemą. Siūlyti tel: 8 698 38820.


UAB SIMOBILA, įm.k. 170803857 IR  UAB RSM&Co , ĮM.K.  303043643  įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.


INFORMACIJA APIE priimtą sprendimą dėl zujų ir leonpolio gamybinių padalinių pajėgumų didinimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB Zujų paukštynas, Zujų k., Ukmergės r., tel.: (8 616)  51 755, el. paštas: andrejus.burlakovas@vici.eu. 2. Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 43 04 63. 3. PŪV pavadinimas: Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių (toliau – GP) projektinių pajėgumų didinimas. 4. PŪV vieta: Zujų GP (Zujų g. 3 ir 5, Zujų k., Ukmergės r.) ir Leonpolio GP (Jonuškų g.14, Leonpolio k., Ukmergės r.). 5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Zujų GP numatoma prie šiuo metu eksploatuojamų keturių vištidžių papildomai įrengti dar dvi naujas ir bendrą visų vištidžių projektinį pajėgumą padidinti nuo 114 768 iki 214 768 vištų dedeklių laikomų vienu metu. Leonpolio GP planuojama prie šiuo metu eksploatuojamų devynių vištidžių įrengti dar septynias naujas vištides ir bendrą visų vištidžių projektinį pajėgumą padidinti nuo 170 400 iki 582 400 vištų dedeklių laikomų vienu metu. 6. Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas: Siekiant sumažinti iš paukštyno į aplinkos orą išsiskirsiančio amoniako ir kvapų kiekį ūkinės veiklos metu bus taikomi Geriausi prieinami gamybos būdai - mėšlo šalinimo konvejeriai ir intensyvus vėdinimas, vištų mitybos valdymas, probiotinių preparatų naudojimas. Esamos grūdų džiovyklos skleidžiamo triukšmo sumažinimui ant kiekvieno jos ciklofano numatyta įrengti triukšmo slopintuvus. Numatytos požeminio vandens taršos mažinimo priemonės. 7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: PAV ataskaitai ir planuojamos veiklos galimybėms pritarė: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas 2018-02-02 raštu Nr. (10-11 14.3.3.)2-3967; Ukmergės rajono savivaldybės administracija 2017-12-12 raštu Nr. (6.8)18-5794; Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2017-12-11 raštu Nr. (25)3-75 (1.89.-25); Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys 2018-01-29 raštu Nr. (9.38.-V) 2V-99; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2017-12-21 raštu Nr. (4)-V3-820(7.21). 8. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Pranešimas visuomenei apie parengtą PŪV PAV ataskaitą ir jos viešinimą buvo išspausdintas 2017-10-13 Ukmergės rajono laikraštyje „Ukmergės žinios“ ir 2017-10-14 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos aidas“ bei 2017-10-12 patalpintas Vidiškių seniūnijos skelbimų lentoje, 2017-10-13 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 2017-10-16 Deltuvos seniūnijos skelbimų lentoje. Visuomenės viešas supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2017-10-28 1100 val. Deltuvos seniūnijoje ir 1400 val. Vidiškių seniūnijoje. Susirinkimų metu gauti pasiūlymai registruoti bei įvertinti. 9. Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:Aplinkos apsaugos agentūra 2018-05-11 priėmė sprendimą Nr.(28.1)-A4-4480, kad planuojama ūkinė veikla leistina pagal PAV ataskaitą. Sprendime nustatytos sąlygos:1. PŪV užsakovas apie atsakingos institucijos priimtą sprendimą turi pranešti visuomenei LT teisės aktų nustatyta tvarka. 2. PŪV užsakovas PAV ataskaitoje ir šiame sprendime numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti privalo įgyvendinti savo lėšomis. 3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už PAV ataskaitoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:1. Vandens tiekimas PŪV metu ir toliau bus vykdomas iš ūkio nuosavų artezinių gręžinių. 2. Atlikus aplinkos oro taršos modeliavimą, PŪV sąlygota aplinkos oro tarša, įvertinus foninį užterštumą, padidės nežymiai, ribinės vertės nebus viršijamos nei sklypuose, nei už jų ribų. 3. Kvapo sklaidos modeliavimas parodė, kad 8 OUE/m3 ribinė kvapo koncentracija vienos valandos vidurkio intervale nebus viršijama. 4. Paukštyno techninio projekto rengimo metu turi būti parenkami 74 dBA ar mažesnį triukšmo lygį skleidžiantys sieniniai ventiliatoriai. Kitu atveju, turi būti parenkamos prevencinės priemonės. 5. Abejuose gamybiniuose padaliniuose mėšlas bus kelis kartus per savaitę tiesiai iš paukštidžių pašalinamas į transporto priemones ir išvežamas į mėšlo pirkėjo nurodytą vietą ir PŪV teritorijoje nesandėliuojamas. 6. Zujų GP ir Leonpolio GP numatytos poveikio požeminiam vandeniui mažinimo priemonės (iš paukštidžių surinktas mėšlas bus tiesiai gabenamas į jį pagal sutartis įsipareigojusių priimti bendrovių teritorijas; buitinės ir gamybinės nuotekos surenkamos į atskiras talpas ir tolimesniam tvarkymui išvežamos į Ukmergės miesto nuotekų valyklą; paukštyno automobilių stovėjimo aikštelės ir vidaus keliai bus padengti skysčiams nelaidžia danga, nuo kurios surinktos paviršinės nuotekos prieš išleidimą į gamtinę aplinką iki aplinkosauginių reikalavimų bus apvalomos vietiniuose valymo įrenginiuose; mėšlo išvežimui bus naudojamos sunkiasvorės tvarkingos mašinos, būtinai sandariu kėbulu ir tentu uždengtu viršumi) 7. Rengiant Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą būtina numatyti papildomus monitoringo taškus.10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: UAB „Ekosistema“ (Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94321 Klaipėdos m. sav.) darbo dienomis 800 - 1600 val., kontaktinis asmuo UAB „Ekosistema“ inžinierė S. Kupšienė, tel.: (8 46) 43 04 63.


 Dingusius BUAB „Rosavina“ (įmonės kodas: 176643473) įstatus, registracijos pažymėjimą laikyti negaliojančiais.


Š.m. birželio 5 d. 10 val. bus atliekami žemės sklypų Nr.4180/0200:82ir 4180/0200:513 Kijonių k., Rukainių sen., Vilniaus r., 11 val. sklypų Nr. 4180/0300:68ir 4180/0300:56Užukenės k., Rukainių sen., Vilniaus r., 14 val. sklypo Nr. 4150/0200:218Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r., kadastriniai matavimai. Sklypo Nr. 4180/0200:68 savininką V. Zinkevičių ir E. Zenkevičiaus paveldėtojus, sklypo 4180/0300:60 sav. Artūrą Veromej, sklypo 4180/0300:707 sav. L.Aniskevič, sklypo 4180/0300:50 sav. R.Gilevskį, sklypo  4180/0300:118 sav. F.Žvirblis ir Br.Rusakevič paveldėtojus, sklypo 4150/0200:165 sav. Josifą Dakševičių kviečiame dalyvauti matavimuose.  Laimono Grikšo ind. veikla, Dvaro g. 42, Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r., tel. 867213381.

 

Atgal