VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.12. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras skelbia nusidėvėjusio, N1 klasės (kelių naudotojo mokestis, kasmetinė techninė apžiūra) automobilio Škoda Octavia pardavimo aukcioną, kuris įvyks 2018 m. gegužės 28 d. Geležinio Vilko g. 12., Vilniuje, 311 kabinete 900 val. Pagrindiniai automobilio duomenys: pagaminimo data - 2006 m., automatinė pavarų dėžė, spalva - ruda, variklio darbinis tūris - 1598 cm3, galia 85 kW, kuras - benzinas, sėdimų vietų skaičius - 5, rida - 205 000 km. Defektai: kėbulo korozija, nenustatytas ūžesys greičių dėžėje, neveikiantis ERG vožtuvas, būtinas priekinių šakių sailenblokų keitimas, stabilizatoriaus traukių keitimas, priekinio rato guolio keitimas. Pradinė pardavimo kaina - 1300 eurai. Minimalus kainos didinimo intervalas - 100 eurų. Kontaktinis asmuo Ūkio skyriaus vedėjas Vilius Žeromskis, tel. (8-5) 264 9456, mob. tel. 8 698 49420, el. p. vilius.zeromskis@sac.smm.lt. Aukcione parduodamą automobilį galima apžiūrėti 2018 m. gegužės 23–25 dienomis 9-11–14-16 val. Geležinio Vilko g. 12, Vilnius. Aukciono dalyviai registruojami iki 2018 m. gegužės 28 d. 8.30 val. 311 kab., Švietimo aprūpinimo centras, Geležinio Vilko g. 12, Vilnius. Registruodamasis aukciono dalyvis pateikia galiojantį asmens dokumentą arba notaro patvirtintą įgaliojimą dalyvauti aukcione.


INFORMACIJA apie priimtą sprendimą DĖL AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas. AB Kaišiadorių paukštynas Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys, tel. (8 346) 51034.

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas. UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 2622621.

PŪV pavadinimas.AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse.

PŪV vieta. Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadorys, Kaišiadorių m. sen., Kaišiadorių r. sav. Kauno apskr.

PŪV aprašymas. ĮgyvendinusAB Kaišiadorių paukštynas modernizavimą ir gamybinių pajėgumų didinimą esamoje įmonės veiklos vykdymo vietoje bus padidintas broilerių auginimo pajėgumas, įrengta nauja skerdykla, padidinti mėsos perdirbimo pajėgumai, padidintas esamų pirminių nuotekų valymo įrenginių pajėgumas ir įdiegta biologinė valymo grandis, atitinkamai padidinti susisijusių veiklų (šilumos gamybos, vandens išgavimo, nuotekų dumblo tvarkymo, mėšlidės, utilizacijos cechų) pajėgumai.

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti (nurodytos pagrindinės priemonės).1. Buitinės ir gamybinės nuotekos bus valomos išplėstuose/rekonstruotose AB Kaišiadorių paukštynas nuotekų valymo įrenginiuose. 2. Susidarysiančio nuotekų dumblo kiekio mažinimui bus įrengti 3 nuotekų dumblo pūdytuvai. 3. Mėšlidėje susidarančių teršalų ir kvapų kiekiui mažinti bus naudojami probiotiniai preparatai.

Pateiktos PAV subjektų išvados. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Kaišiadorių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pritarė PAV programai, PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių. Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) patvirtino PAV programą.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Visuomenė apie parengtą PAV programą, apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir apie pakartotinį visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo informuota skelbimais Kaišiadorių rajono savivaldybės skelbimų lentoje atitinkamai 2016-09-27, 2018-01-12; Kaišiadorių miesto seniūnijos skelbimų lentoje – 2016-09-27, 2017-03-24, 2018-01-12; laikraštyje „Lietuvos aidas“ – 2016-09-27, 2018-01-13, laikraštyje „Lietuvos žinios“ – 2017-03-24, laikraštyje „Kaišiadorių aidai“ – 2016-09-27, 2017-03-24, 2018-01-12; UAB „Sweco Lietuva“ tinklalapyje www.sweco.lt – 2016-09-27, 2017-03-24, 2018-01-12. AAA tinklalapyje www.gamta.lt 2016-09-29 paskelbta apie parengtą PAV programą. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyko 2017-04-10 17.00 Kaišiadorių miesto seniūnijos salėje (Gedimino 55, Kaišiadorys), pakartotinis viešas supažindinimas su PAV ataskaita – 2018-01-29 17.00 Kaišiadorių miesto savivaldybės didžiojoje salėje (Katedros 4 Kaišiadorys). Visuomenės atstovai pateikė pasiūlymą, kad esama mėšlidė būtų panaikinta ir jos plėtra neplanuojama. Veiklos organizatorius atsižvelgė į pasiūlymą. PAV ataskaita buvo atitinkamai patikslinta.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą.2018-05-08 raštu Nr.(28.1)-A4-4361 AAA priėmė sprendimą, kad PŪV AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimas ir gamybinių pajėgumų didinimas Paukštininkų g. 15A, 16 Kaišiadoryse yra leistina pagal parengtą PAV ataskaitą.

Su sprendimu siejamos sąlygos:1.Apie priimtą sprendimą dėl PŪV galimybių visuomenė turi būti informuota teisės aktų nustatyta tvarka. 2. Veikla galės būti vykdoma įgyvendinus visas PAV ataskaitoje ir sprendime numatytas poveikio mažinimo priemones bei neviršijant PAV ataskaitoje nurodytų ir teisės aktuose nustatytų, poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, normų. 3. Poveikio mažinimo priemones PŪV užsakovas privalo įgyvendinti savo lėšomis. 4. PŪV metu susidarantis mėšlas ir paukštidžių plovimo nuotekos gali būti atiduodami kitiems ūkio subjektams tik tuomet, jei pastarieji turi galimybes ir teisę juos tvarkyti. 5. Paukštidžių plovimo ir transporto manevravimo aikštelės prie mėšlidės paviršinės nuotekos gali būti perduodamos laukų tręšimui tik leidžiamu laukų tręšimo laikotarpiu, kitu metu turi būti kaupiamos. 6. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad surinktos buitinės ir gamybinės nuotekos išplėstuose/rekonstruotose AB Kaišiadorių paukštynas valymo įrenginiuose bus išvalytos iki PAV ataskaitoje nustatytų parametrų ir tik tada gali būti išleidžiamos į aplinką. Paviršinės nuotekos turi būti surenkamos, išvalomos iki nustatytų normatyvų ir išleidžiamos į aplinką. 7. Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti, kad PŪV naudojamos cheminės medžiagos turėtų reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus būtų naudojamos pagal jų ir instrukcijų reikalavimus. 8. PŪV įrenginius galima eksploatuoti tik nustatyta tvarka gavus/pakeitus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą. 9. Veiklos vykdytojas privalės vykdyti monitoringą pagal nustatyta tvarka parengtą, kiekvienam PŪV etapui pritaikytą ir suderintą monitoringo programą. Dumsės upės monitoringas turi būti vykdomas 2 kartus per mėnesį ir papildomai turi būti vykdomas Lomenos upės monitoringas. Atsižvelgiant į monitoringo rezultatus, AAA gali pakeisti TIPK leidimo sąlygas, reikalauti atnaujinti/papildyti monitoringo programą. 10. Vykdant veiklą paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis už pateiktą PAV ataskaitoje arba teisės aktuose nustatytus rodiklius privaloma taikyti papildomas poveikio mažinimo priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą:1.PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PAV subjektai, pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV galimybių. 2. PAV ataskaitos rengėjas tinkamai informavo visuomenę apie PŪV. 3. Atsižvelgta į viešo susirinkimo metu pateiktą visuomenės pasiūlymą.Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, taikant poveikio mažinimo priemones PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingo poveikio aplinkai. 4, 5, 6 Pagal PAV ataskaitoje pateiktus oro teršalų /triukšmo/kvapų sklaidos modeliavimo rezultatus teršalų koncentracijos/triukšmo lygis/kvapų koncentracija ties AB Kaišiadorių paukštynas teritorijos riba/artimiausia gyvenamąją aplinka neviršys ribinių verčių. 7. Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją nėra poreikio keisti AB Kaišiadorių paukštynas nustatytas SAZ ribas. PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitinka teisės aktų reikalavimus. 8, 9, 10 Pagal PAV ataskaitoje pateiktą informaciją, buitinių, gamybinių, paviršinių nuotekų ir mėšlo tvarkymo sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus.

Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje (pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 16:30 val., penktadieniais nuo 8:00 val. iki 15.45 val.) galima: AAA – A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8) 706 62 008 arba UAB „Sweco Lietuva“ būstinėje - V.Gerulaičio g. 1, Vilnius.


UAB „Ecoservice“, įgyvendindama projektą „UAB „Ecoservice“ galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimas“ ir vadovaudamasi Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. D1-762, skelbia Konkursą nuotekų valymo įrenginių tiekimo, rangos, projektavimo bei paleidimo ir derinimo darbams atlikti, bei numato įsigyti paviršinių nuotekų valymo projekto parengimo paslaugą, dviejų  kamerų talpą su dviem siurbliais, kompleksinį  parengtinio valymo  įrenginį, biologinio valymo  įrenginį su orapūtėmis, debito  matavimo  šulinį, dumblo  tankintuvą, valdymo skydo, kabelių ir visų pagalbinių medžiagų pagal poreikį ir projektą, rangos, montavimo ir visų darbų susijusių su įrangos paleidimu, infiltracinių laukų įrengimo, transporto paslaugas.

Pirkimo dokumentus nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki  2018 m. 25 d. 14 val. galima gauti adresu: Minsko pl. 26 A, Vilnius.  Atsakingas asmuo: Dalius Čepulis, elektroninis paštas dalius.cepulis@ecoservice.lt.

Pasiūlymų Konkursui pateikimo terminas – 2018 m. gegužės 28 d.   9 val. 00 min.

Atgal