VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.20. Skelbimai

Mirus iškiliam mokslininkui, darbščiam visuomenės veikėjui dr. Juliui ŠALKAUSKUI,

nuoširdžiai užjaučiame našlę Ritonę, velionio artimuosius.

Kaimynai - Regina, Kazimiera,  Norkai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Parduodamos patalpos - skerdykla su mėsos apdorojimo, saugojimo, paruošimo patalpomis, viso: 1.486,01 kv. m. - 5 pastatai ir kiti statiniai, esantys Rementiškių g. 28, Sūdavos k., Vilkaviškio r. sav. kaina 36.700 Eur. Pasiūlymai renkami 20 dienų. Informacija teikiama el. paštu adresu: likvidatoriui@gmail.com

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


UAB „Urbanistika“ akcininkams! Informuojame Jus, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. balandžio 23 d. 10.00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1)Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 m. patvirtinimas;

2)Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt

Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu bei kita informacija teikiama atvykus adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius, taip pat telefonu +(370)52619024. Informaciją įpareigotas teikti direktorius Jonas Treinys (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.).


INFORMACIJA apie atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtros Tinklų g. 4B, Panevėžio m. galutinę atrankos išvadą

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas- UAB "Transeco", P. Puzino g. 9, Panevėžys, tel. +370 652 56233 , el. paštas: transeco@inbox.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas- Atliekų surinkimo ir laikymo veiklos plėtra

Planuojamos ūkinės veiklos vieta- Tinklų g. 4B, Panevėžio m.

Persvarstoma atsakingos institucijos 2017-04-13 priimta atrankos išvadaNr. (28.5)-A4-4047: planuojamai ūkinei veiklai - atliekų surinkimo ir laikymo plėtrai Tinklų g. 4B, Panevėžys - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą

Visuomenės atstovas M. Deveikis raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuriame išdėstė motyvus persvarstyti atrankos išvadą.

Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2018-02-28 raštu Nr. 19-556 (4.16E) pasiūlė įvertinti tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos (toliau -PŪV) poveikį aplinkai, kadangi PŪV teritorija patenka į Panevėžio I vandenvietės apsaugos zonos 3-osios juostos  sektorių.

Kadangi neaišku į kurį Panevėžio I vandenvietės apsaugos zonos 3-osios juostos  sektorių patenka PŪV, tai Aplinkos apsaugos agentūra paprašė nustatyti ir įvertinti veiklos plėtros leistinumo galimybę, nustatyti prevencinių priemonių poreikį, kad nebūtų teršiamas požeminis vanduo, nebūtų PŪV tiesioginio ir netiesioginio poveikio vandenvietei.

Informacijoje PŪV atrankai buvo nurodyta, kad planuojamas nuotekų išleidimas į miesto tinklus, tačiau, kadangi šiuo metu prisijungti įmonei prie miesto nuotekų tinklų galimybės nėra, nuotekų išleidimas planuojamas į mobilų rezervuarą. Dėl pasikeitusių sprendinių Aplinkos apsaugos agentūra nurodė poveikio aplinkai vertinimo metu įvertinti šių sprendinių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.

2018-03-08 Aplinkos apsaugos agentūros priimta galutinė atrankos išvada Nr.(28.5)-A4-2190: planuojamai ūkinei veiklai - atliekų surinkimo ir laikymo plėtrai Tinklų g. 4B, Panevėžys - poveikio aplinkai vertinimas privalomas


Pranešame, kad keičiasi Bendros Lietuvos ir Rusijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės “SIGMA TELAS“ (kodas 110390133, buveinės adresas Kalvarijų g. 125, Vilnius, Vilniaus m. sav. ) pavadinimas: naujasis bendrovės pavadinimas yra 

UAB “SIGMA TELAS“.

Kiti bendrovės  rekvizitai lieka nepakitę. Į visus Jūsų klausimus atsakysime tel. +370 686 27 677. 

 

Atgal