VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03.17. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


AB"Kupolas" į.k.221468310,praneša, kad visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2018 m. blandžio mėn.20 d. 15.00 val.adr. Švitrigailos g. 7, Vilnius

Susirinkimo sušaukimo  inicijuoja įmonės vadovas

1. Bendrovės veiklos atskaitomybės tvirtinimas;

2. Bendrovės metinės atskaitomybės tvirtinimas;

3. Bendrovės pelno(nuostolio) paskirstymas,tvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo skirtais dokumentais galima susipažinti  2018 m. balandžio mėn. 13 d., adr. Švitrigailos g. 7, Vilnius nuo 14:00 iki 15:00 val.  


 

n/sventoji (pdf)

n/sventoji1 (png)

Viešųjų varžytynių būdu 2018-04-16 15.00 val. parduodamos nuosavybės teise RAB „Puntukas“ priklausančios 245,72 kv. m. negyvenamosios patalpos - poilsio patalpos, esančios Mėguvos g. 13, Palangos m. (unikalus Nr. 2599-0003-8014-0002). Pradinė kaina 100 000 Eur. Yra turto disponavimo apribojimai. Varžytynių dalyvis privalo iki varžytynių pradžios įmokėti į RAB „Puntukas“ sąskaitą LT02 7044 0600 0167 5349, esančią AB SEB banke, dalyvio mokestį, kuris sudaro dešimt procentų pradinės kainos. Visą likusią sumą  varžytynių laimėtojas privalo sumokėti per 20 (dvidešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos. Kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 4 procentus pradinės kainos.

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke popierine forma. Ant voko turi būti užrašytas pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas „Negyvenamosios patalpos - poilsio patalpos, esančios Mėguvos g. 13, Palangos m. pirkimas viešųjų varžytynių būdu“. Taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2018 m. balandžio 16 d. 15.00 val.“ Pasiūlymas turi būti pasirašytas ir nurodyta pirkimo kaina. Pasiūlymas pateikiamas iki 2018 m. balandžio 16 d. 14.00 val. Pasiūlymą siųsti adresu Minsko pl. 60, LT-13278, Vilniaus m. registruotu paštu. Pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta su didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju. Norint apžiūrėti parduodamą objektą, susisiekite su kontaktiniu asmeniu mob. telefonu +37062028714 arba el. p. admin@puntukas.lt.


Pranešame, kad  BUAB „Visagino energetikos remontas“  j. a. k. 110089482 įstatai yra dingę. Prašome juos laikyti negaliojančiais.


Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės (PŪV) veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – UAB Tauragės šilumos tinklai, įm. k.179478621, Paberžių g. 16, Tauragė,el. p. taurage.st@tst.lt, tel. (8 446) 62863.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – Beržės rajoninėje katilinėje katilo DEV 16 – 14 GM – 0 keitimas nauju, Paberžių g. 16, Tauragėje.

Trumpas PŪV aprašymas – Beržės rajoninėje katilinėjeplanuojama keisti katilą DEV 16 – 14 GM – 0 (galingumas 8 MW su 9 MW biokuro pakura) į analogiško 8 MW galingumo biokuro katilą, kurio darbo laikas ir sunaudojamo kuro kiekis nesikeis. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ) (PŪV siūlomos SAZ ribos sutampa su įmonės žemės sklypo ribomis).

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2018 m. kovo 19 d. iki balandžio 3 d. įskaitytinai, Tauragės m. seniūnijos patalpose, adresu V. Kudirkos g. 9, Tauragė, darbo metu (I-IV 8.00 – 17.00 val., V – 8.00 – 15.45 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) ir NVSPL patalpose, adresu Žolyno g. 36, Vilnius, darbo metu (I-IV 8.00 – 16.45 val., V 8.00 – 15.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.). PVSV ataskaitos santrauka paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt.

Visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018 m. balandžio 3 d. 17.00 val. UAB Tauragės šilumos tinklai Beržės rajoninės katilinės salėje (BRK salė, 2 a.), adresu Paberžių g. 16, Tauragė. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas,Prezidento g. 38, Tauragė, el. p. taurage@nvsc.lt, tel. (8 446) 61 167.


 AB "Enermega"  akcininkų dėmesiui!   

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2018 m. balandžio mėn 24 dieną 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis AB "Enermega" (įmonės kodas 149668255) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks AB "Enermega" buveinėje, adresu Naujoji 128, Alytus. Registracija nuo 10.00 val. iki 10.50 val. Susirinkimo apskaitos diena – 2018-04-17. Akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. 2017 m. bendrovės metinis pranešimas.

2. Bendrovės 2017 metų  finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

3. Bendrovės 2017 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

4. Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Akcininkai, atvykę į susirinkimą, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir išrašą iš vertybinių popierių sąskaitos susirinkimo apskaitos dienos pabaigai.   

Generalinis direktorius.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „VVP Investment“ (302661590), Šaulių g. 19, Klaipėda., mob.: (8 655) 48660, el. p.: info@vvpinvestment.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Liepkalnės ir Palūšės k., sklypų kad. Nr. 6134/0003:50, 6134/0003:118, 6134/0003:28 ir 6134/0003:37. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki septynių vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 4,8 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Židikų seniūnijos administracinėse patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-03-20 iki 2018-04-04; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-04-05 17 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, telsiai@nvsc.lt.


UAB „VOLTAS“ (im.kodas 140587745)  valdybos sprendimu  2018 m. balandžio 19 d. vyks bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotinio akcininkų susirinkimo iniciatorė – bendrovės valdyba. Susirinkimo pradžia 15 val. Susirinkimas vyks bendrovės administracinėse patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k.

Susirinkimo dalyviai  registruojami nuo 14.30 val. Su dokumentais galima susipažinti 2018 m. balandžio 19 d.  8-14 val. Bendrovės administracijos patalpose  Sendvario g. 18, Sudmantų k. pas vyr. finansininkę Danutę Elheim.

Susirinkimo darbotvarkė:  

1) Bendrovės metinis pranešimas už 2017 m.

2) 2017  metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3) 2017 m. pelno – nuostolio ataskaitos tvirtinimas.

Visi asmenys, dalyvausiantys akcininkų susirinkime ir turintys teisę balsuoti, privalo turėti asmens dokumentą. Akcininko įgaliotinis susirinkimui privalo pateikti įstatymo nustatytos formos įgaliojimą.

DIREKTORIUS DARIUS LEVICKIS


UAB „Trakų spaustuvė“ (V.Kudirkos g. 12 a, LT-21105, Trakai) spausdina medicininius blankus,  buhalterinės apskaitos dokumentus, kasos žurnalus, brošiūras, techninę dokumentaciją, kalendorius, atvirukus. Kreiptis tel. (528) 55631, el.p. trakuspaustuve@gmail.com

 

 

Atgal