VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

02.03. Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


INFORMACIJA APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (TOLIAU - PVSV) ATASKAITĄ

1. PŪV organizatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (įm. kodas 163743744), Liepų g. 15, Klaipėda, LT-92138 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 300106, faksas: (8 46) 300105, el. paštas: kratc@kratc.lt. 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (įm. kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 430463, faksas: (8 46) 430469, el. paštas: info@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: šlako (pelenų) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių statyba ir eksploatacija, Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dumpių k., Uosių g. 7, žemės sklypas, kurio kad. Nr. 5544/0007:37 Lėbartų k.v. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama įrengti aikšteles, skirtas pelenų (šlako) ir didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimui (paruošimui tolimesniam naudojimui). Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama reikalingo dydžio sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita skelbiama (susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2018-02-05 iki 2018-02-19; 0800 - 1200 ir 1300 - 1700 val.): 1) Dovilų sen. administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai); 2) UAB „Ekosistema“ biuro patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda). 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje http:www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2018-02-20, 1730 val. Dovilų seniūnijos administracinėse patalpose (Lašupio g. 1A, Dovilai). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr. 119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D. 661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: info@ekosistema.lt. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamentas, Liepų g. 17, Klaipėda, tel.: (8 46) 410350, el. paštas: klaipeda@nvsc.lt.


PASKELBTAS KONKURSAS EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

1. Imunologijos laboratorijoje – vedėjo (vyriausiojo mokslo darbuotojo) (0,75 et);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:darbo patirtis ir kvalifikacija kuriant ląstelinius pažangios terapijos vaistinius preparatus GGP sąlygomis ir atleikant ikiklinikinius imunoterapinių preparatų tyrimus].

2. Biobanke – vedėjo (vyriausiojo mokslo darbuotojo) (0,75 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtisžmogaus audinių ir ląstelių kriobiologijos, mikroskopijos ir molekulinės biologijos srityse].
3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,125 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis vėžio genetikos ir vėžio žymenų srityse].

4. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo(0,25 et.);

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė nei 3 m. mokslinio darbo patirtis urologinių navikų diagnostikos,chirurgijos ir vėžio tyrimų srityse].

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo darbuotojo pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame kandidatas laisva forma nurodo savo mokslinę ir praktinę veiklą, savo įgūdžius ir dalykines savybes (pvz., mokėjimą naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimą, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimą ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. balandžio 4 d. moksliniam sekretoriui dr. Ernestui Janulioniui

Adresu: Nacionalinis vėžio institutas (324 kab.), Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius

Tel.: (8 5) 278 6781; el. paštas: ernestas.janulionis@nvi.lt


2018-02-13, 15.00 val. Vilniaus apskrityje, Vilniaus r., Kalvelių sen., Miško g. 12, Skl. Kad. Nr. 4140/0200:0127 bus aliekami kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo Skl. Kad. Nr. 4140/0200:0283 bendrasavininką Justiną Bagdanavičių arba jo įgaliotus asmenis dalyvauti žemės sklypo ribų derinime. Matavimus atliks UAB ''GEOKOMANDA''. Tel. pasiteiravimui:867291551.


Viešųjų varžytynių būdu parduodamos nuosavybės teise RAB „Puntukas“ priklausančios 245,72 kv. m. negyvenamosios patalpos - poilsio patalpos, esančios Mėguvos g. 13, Palangos m. (unikalus Nr. 2599-0003-8014-0002) už pradinę ne mažesnę kaip 100 000 Eur kainą. Yra turto nuosavybės apribojimai, turto areštas. Norintys dalyvauti varžytynėse asmenys privalo iki varžytynių pradžios pasirašyti, kad nėra kliūčių jiems dalyvauti varžytynėse, ir įmokėti į RAB „Puntukas“ sąskaitą LT02 7044 0600 0167 5349, esančią AB SEB banke, varžytynių dalyvio mokestį, kuris sudaro dešimt procentų pradinės parduodamo turto kainos. Visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą pirkėjas privalo sumokėti per penkias dienas nuo varžytynių pabaigos. Pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip keturis procentus pradinės turto pardavimo kainos.

Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke popierine forma. Ant voko turi būti užrašytas pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas „Negyvenamosios patalpos - poilsio patalpos, esančios Mėguvos g. 13, Palangos m. pirkimas viešųjų varžytynių būdu“. Taip pat ant voko turi būti užrašas „Neatplėšti iki 2018 m. kovo 06 d. 11.00 val.“ Pasiūlymas turi būti pasirašytas ir nurodyta pirkimo kaina. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. kovo 06 d. 11 val. Pasiūlymą siųsti adresu Minsko pl. 60, LT-13278, Vilniaus m. registruotu paštu. Pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta su didžiausią kainą pasiūliusiu pirkėju. Norint apžiūrėti parduodamą objektą, susisiekite su kontaktiniu asmeniu mob. telefonu +370698 37496, +370618 00138 arba  el. p. admin@puntukas.lt.

 


UAB „Urbanistika“ akcininkams! Informuojame, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2018 m. vasario 27 d. 10.00 val. Bendrovės patalpose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.Dėl valdybos nario išrinkimo.              

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės vadovas.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės vadovas.

Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvautiir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt

Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama atvykus adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius, taip pat telefonu +(370) 52619024. Informaciją įpareigotas teikti direktorius Jonas Treinys (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.).


2018-01-17 UAB "Vidauta" (134523827, Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 104A) iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius UAB „Inovestus“, M. Valančiaus g. 10, Panevėžys, tel. 845583068. Kreditorių reikalavimai pateikiami iki 2018-03-16. Įmonės vadovas privalo perduoti dokumentus ir turtą. Sudarytos sutartys su UAB "Vidauta" nebus vykdomos.     

Atgal