VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

01.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame, kad 2018-01-18 1200 h. bus atliekami Purnuškių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. esančio, Teresai Mikelevič, Halinai Soboleva, Marijanui Mikelevič priklausančio žemės sklypo  kad. Nr. 4127/0200:0029 kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo kad. Nr. 4127/0200:0310 savininkė Henrika Ilkevič mirusi. Papildoma informacija Mindaugo Gylio individuali veikla pagal pažymą Nr.697647., S.Stanevičiaus g.34-33., Vilnius tel.861237517, el.p. mgeodezininkai@gmail.com.


INFORMACIJA apie amonio sulfato krovos galutinę atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.).

LKAB „Klaipėdos Smeltė“, Nemuno g. 24,Klaipėda, tel. Nr. 846496201

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Amonio sulfato krova.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė).

Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g. 24

4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (data, rašto Nr.), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-10-24 raštu Nr. (28.3)-A4-10911 priimta atrankos išvada, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamai ūkinei veiklai – amonio sulfato krovai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą.

Nepateikta informacija apie planuojamos ūkinės veiklos transporto, gabenančio amonio sulfatą, srautus, krovos darbų trukmę ir technologiją. Taip pat pateikta nepakankama informacija apie krovos darbų ir transporto, kuris gabens amonio sulfatą, keliamą triukšmą (įvertinus foninį triukšmo lygį) bei jo galimą įtaką gyvenamosios aplinkos kokybei ir žmonių sveikatai.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą.

6.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas 2017-12-21 raštu Nr. 2.3-4543(16.8.6.3.11) „Dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamos ūkinės veiklos – amonio sulfato krovos, Nemuno g. 24, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados persvarstymo“ įvertinę 2017-12-13 UA „SDG“ pateiktą poveikio aplinkai vertinimo atrankos papildomą informaciją, pateikė išvadą, kad LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamai ūkinei veiklai – amonio sulfato krovai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

6.2. Planuojama amonio sulfato krova bus vykdoma krovos įmonėje, uosto teritorijoje, kurioje yra visa išplėtota reikalinga infrastruktūra. Planuojamos ūkinės veiklos metu jokie statybos ar griovimo darbai nebus vykdomi.

6.3. Aplinkos oro užterštumo lygio įvertinimui buvo atliktas teršalų koncentracijų sklaidos aplinkos ore modeliavimas, naudojant programinį modelį „AERMOD View“. Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms dėl amonio sulfato krovos, aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių.

6.4. Atlikus triukšmo sklaidos kompiuterine programa CadnaA modeliavimą nustatyta, jog įgyvendinus PŪV triukšmo lygis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių.

6.5. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vandenų kokybei, yra numatytos šios priemonės: krovos darbų metu, krantinėje esantys vandens nubėgimo latakai, bus uždengiami guminėmis dangomis, užtikrinant, kad krovinys ar jo dulkės nepateks į vandens latakus; prieš kraunant krovinį nuo laivo iki krantinės bus ištiesiamas tentas; kroviniui nubyrėjus ant krantinės dokininkai pastoviai vykdys valymo darbus; krovos eigoje ir baigus krovos darbus krantinėje dirbs terminalinis traktorius su prikabinta šluota ir atliks savalaikį prabyrėjimų surinkimą.

6.6. Amonio sulfato krova bus vykdoma tik naudojant piltuvus, kurie sumažina galimą amonio dulkių sklidimą, krovos darbai nebus vykdomi esant didesniam nei 18 m/s vėjui, sunkiasvorės transporto priemonės gabenančios amonio sulfatą, bus dengiamos tentais.

7. Priimta galutinė atrankos išvada (data, rašto Nr.).

LKAB „Klaipėdos Smeltė“ planuojamai ūkinei veiklai – amonio sulfato krovai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.


Už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 1500 Eur, parduodamas reikalavimas į solidarius skolininkus (2 fizinius asmenis, skola - 469769 Eur). Pasiūlymus teikti D. Poškos g. 6B-2, Kaunas; e-paštu remigijus.jazbutis@gmail.com iki 2018-02-10 d. Tel.pasiteirauti 867509939.


UAB "Inžinerija ir topografija" ieško žemės sklypo, priklausančio Džimilijai Zborovskajai, paveldėtojų, dėl gretimo žemės sklypo kadastrinių matavimų Žirnių g., Vilnius.

Tel. 8-67046764.


UAB MILNESTA, įm.k. 302318111 įstatai yra prarasti, todėl laikyti negaliojančiais.

Atgal