VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

08.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, esanti Vilniuje, Vilniaus g. 33 LT-01506, juridinio asmens kodas 188603472, vykdo viešąjį turto, skirto mobiliojo ryšio stotims įrengti, nuomos konkursą.

Nuomojamas turtas:

12 kv. m bendro ploto stogo, esančio ant pastato – ligoninės, esančios Vilniuje, Santariškių g. 2 (pastato – ligoninės, kurios stogo dalis yra nuomojama, unikalus Nr. 1098-0005-4048, pažymėjimas plane 4D10/b, bendras plotas 16 921,23 kv. m), dalis 1 mobilaus ryšio stočiai įrengti;

5 kv. m bendro ploto stogo, esančio ant pastato – ligoninės, esančios Vilniuje, Santariškių g. 4 (pastato – ligoninės, kurios stogo dalis yra nuomojama, unikalus Nr. 1098-8007-5030, pažymėjimas plane 3B5p, bendras plotas 2 487,68 kv. m), dalis 1 mobilaus ryšio stočiai įrengti;

5 kv. m bendro ploto stogo, esančio ant pastato – ligoninės, esančios Vilniuje, Santariškių g. 4 (pastato – ligoninės, kurios stogo dalis yra nuomojama, unikalus Nr. 1098-8007-5041, pažymėjimas plane 4D5p, bendras plotas 3 815,38 kv. m), dalis 1 mobilaus ryšio stočiai įrengti.

Teisinis pagrindas:Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. T-105 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“.

Procedūrų vykdymas:viešasis turto nuomos konkursas bus organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 ,,Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“.

Patalpų naudojimo paskirtis:mobilaus ryšio stotims įrengti.

Specialūs reikalavimai:Nuomininkas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną) su viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų / Vaikų ligoninės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo atstovais suderinti mobilaus ryšio stočių įrangos montavimo, remonto ir demontavimo datą ir laiką.

Nuomininkas, Sutarties įvykdymui atlikęs montavimo ar kitus techninius darbus ir, pažeidęs viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų / Vaikų ligoninės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo turtą, privalo nedelsiant savo lėšomis atlikti pažeisto turto atstatymo darbus.

Nuomininkas savo lėšomis įsirengia apskaitos prietaisus, jų vietą suderinus su viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų / Vaikų ligoninės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo atstovais.

Nuompinigiai: pradinis turto nuompinigių dydis – 200,00 Eur (du šimtai eurų ir 00 ct) per mėnesį. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą sąskaitą. Nuomininkas pateiktą sąskaitą apmoka per 30 dienų nuo sąskaitos gavimo. Nuompinigiai mokami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas, per nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir (ar) viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms / Vaikų ligoninei viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Kiti mokesčiai:Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už energiją ir kitas komunalines paslaugas. Minėti mokesčiai pagal pasirašytą sutartį su viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis / Vaikų ligonine viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialu, mokami į viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7300 0100 0249 2286, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000) / Vaikų ligoninės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT48 7300 0100 0249 2286, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000). Nuomininkas pateiktą sąskaitą už energiją ir kitas komunalines paslaugas apmoka per 5 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo.

Nuomos terminas: 1 (vieni) metai nuo nuomos sutarties sudarymo ir perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Pasibaigus nuomos terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, nuomos sutartis galės būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas (įskaitant nuomos termino pratęsimą) negalės būti ilgesnis kaip 10 metų.

Konkurso dalyvių registravimo vieta: konkurso dalyviaibus registruojami nuo skelbimo paskelbimo dienos iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. 12.00 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniaus g. 33, Vilnius, 404 kab. pas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus specialistę Liubavą Uzielienę (tel. (8 5) 266 1450, el. p. liubava.uzieliene@sam.lt) .

Pradinio įnašo dydis: dalyviai, norintys dalyvauti viešajame turto nuomos konkurse, privalo įLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT53 7300 0100 0246 1835, esančią „Swedbank“, AB (banko kodas 73000), sumokėti 3 (trijų) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš registruojantis ir dokumentai, įrodantys pradinio įnašo sumokėjimą, pateikiami registruojantis.

Patalpų apžiūra:

Vilniuje, Santariškių g. 2, 2017 m. liepos 14 d. nuo 12.00 val. iki 15.00 val. atsakingas asmuo – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Aptarnavimo tarnybos inžinierė Česlava Uzorko (tel. 8 5 236 5060, 86 153 5352 el. p. ceslava.uzorko@santa.lt).

Vilniuje, Santariškių g. 4, 2017 m. rugpjūčio 9 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. atsakingas asmuo – Vaikų ligoninės viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Inžinerinio skyriaus vedėjas Oleg Uliaš (tel. 86 831 2823, el. p. oleg.ulias@vuvl.lt).

Komisijos posėdis įvyks 2017 m. rugpjūčio 17 d., 13.00 val. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 408 kab.

Konkurso dalyviai šiose sąlygose nurodytu laiku į konkurso dalyvių registravimo nurodytą vietą pateikia arba registruotu paštu (adresu Vilnius, Vilniaus g. 33 LT-01506) atsiunčia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas paskelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui. Neatplėšti iki 2017 m. rugpjūčio 17 d. 13.00 val.“. Kartu su voku turi būti pateikta (jeigu vokas pateikiamas į vietą): asmens dokumentas ir įgaliojimas, jeigu konkurso dalyvį konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo. Voke turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška, parengta pagal šių sąlygų 1 priede pateiktą formą, kurią rasite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“;dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą; finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Konkurso dalyviui bus išduodamas, jeigu konkurso dalyvis pats dalyvaus registruojant dokumentus, arba paštu išsiunčiamas konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas.

Konkursas taip pat skelbiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/, skiltyje ,,Skelbimai“.

Konkurso dalyviai šias sąlygas ir kitus dokumentus gali gauti adresu Vilnius, Vilniaus g. 33, 404 kabinete el. paštu: liubava.uzieliene@sam.lt.


INFORMACIJA apie kaimo turizmo veiklos ūkininko sodyboje (Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.), atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:Ūkininkas Tomas Dapšas, ūkininko ūkio įregstravimo pažymėjimas Nr. 0161387. Gyv. Medeinos g. 5A, Akademija, LT- 53348, Kauno r. sav. tel. (8-610) 17657, el. paštas. tomas@xtra.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Kaimo turizmo veikla ūkininko sodyboje.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Paežerės g. 2A, Paserninkų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-07-28 d., savo raštu Nr. (28.4)-A4-7814 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalimaper 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovą - ūkininką Tomą Dapšį (kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


Informacija apie poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą ir viešą susirinkimą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Marex Boats“, stikloplastikinių variklinių laivų gamybos įmonės (Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.), plėtra ir eksploatacija.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:Stikloplastikinių variklinių laivų gamybą.

Veiklos organizatorius:UAB „Marex Boats“, įmonės kodas – 125841097, Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., LT-53288 Kauno r. sav., tel. (8-37) 26 15 00, (8-69) 83 99 29, faks. (8-37) 26 17 00, el. p.: raima@marex.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Infraplanas“, įmonės kodas – 160421745, K. Donelaičio g. 55–2, Kaunas LT–44245, tel. (8–37) 40 75 48, faks. (8–37) 40 75 49, el. p.: info@infraplanas.lt, www.infraplanas.lt.

PVSV ataskaita eksponuojama ir su ja susipažinti galimadarbo dienomis, darbo valandomis nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d. iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. Garliavos apylinkių seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Garliavos sen., Kauno r. sav.) ir pas PVSV dokumentų rengėją, aukščiau nurodytu adresu bei interneto svetainėje www.infraplanas.lt.

Viešas susirinkimas įvyks2017 m. rugpjūčio 23 d. 17 val., Garliavos apylinkių seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto g. 62, Garliava, Garliavos sen., Kauno r. sav.).

Pasiūlymus raštu, el. paštu, faksu iki viešo susirinkimo dienos pateikti galima PVSV dokumentų rengėjui – UAB „Infraplanas“ (aukščiau nurodytu adresu).

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priims Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8-5) 212 40 98, el. p. info@nvsc.lt.


INFORMACIJA APIE SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ (R. KALANTOS G. 49, KAUNAS) STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO, ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas:UAB „Pirmoji Valda“, įmonės kodas 303212029, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8-37) 35 02 61, el. p. infolt@peikko.comir UAB „KKL Valda”, įmonės kodas 302705097, R. Kalantos g. 49, Kaunas, tel. (8-37) 35 02 61, el. p. infolt@peikko.comarba giedrius.ambrizas@peikko.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:Sandėliavimo paskirties pastatų statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:Kauno miestas, Petrašiūnų seniūnija, R. Kalantos g. 49.

Atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūra išanalizavusi pateiktą atrankos dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo informaciją, nustatė ir 2017-08-02 d., savo raštu Nr. (28.2)-A4-7914 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklągalimaper 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos pas užsakovus - UAB „Pirmoji Valda“, UAB „KKL Valda”(kontaktiniai duomenys nurodyti aukščiau).

Pasiūlymus persvarstytiatrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Išsamiau susipažintisu atrankos išvada ir su atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo dienos galima: atsakingoje institucijoje – Aplinkos apsaugos agentūroje, http://gamta.lt: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8-70) 66 20 08, el. p. aaa@aaa.am.ltir pas PAV atrankos dokumentų rengėją – UAB „Infraplanas“, K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8-37) 40 75 48, el. p. info@infraplanas.lt., www.infraplanas.lt.


INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ GALUTINĘ ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:Deividas Misiulis, Kurpių g. 2-6, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., mob.: (8 601) 15021. 2. PŪV pavadinimas: Švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas. 3. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Meiskių ir Trepkalnių k., žemės sklypuose (kad. Nr. 5563/0006:443 ir 5563/0006:106 Veiviržėnų k.v.). 4. Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2017-06-12 raštu Nr. (28.3)-A4-6155 priimta atrankos išvada, kad D. Misiulio PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas. 5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybė) 2017-06-29 raštu Nr. (5.1.42)-A5-3181 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, motyvuodama, kad PAV atrankoje nepagrįsta kokių Lietuvos Respublikos teisės aktų pagrindu yra numatoma statyba žemės ūkio paskirties žemės sklypuose; teikiama informacija apie PŪV žemės sklypų savininkus prieštarauja žemės nuosavybės dokumentams, pateiktiems atrankos dokumentų prieduose; trūksta atnaujintos žemės sklypo kad. Nr. 5563/0006:473 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo informacijos, patvirtinančios ar jame nėra registruotų statinių arba parengtų ar rengiamų teritorijų planavimo dokumentų. 6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Agentūra, priimdama galutinę PAV atrankos išvadą vadovavosi šiais motyvais: 1) PŪV vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką, PŪV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo; 2) Aplinkos tarša nuotekomis nenumatoma, nes gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys, o susidarančios buitinės nuotekos bus surenkamos į 6 m3 sukaupimo talpą ir savalaikiai išvežamos tvarkyti į Veiviržėnų miestelio nuotekų valymo įrenginius. Užterštų paviršinių nuotekų nesusidarys, nes šinšilos bus auginamos uždaruose ūkiniuose pastatuose, o sąlyginai švarias paviršines nuotekas nuo planuojamų ūkinių pastatų stogų ir teritorijos kietųjų dangų planuojama surinkti ir nevalytas nudrenuoti į žaliuosius plotus; 3) Atlikus triukšmo sklaidos modeliavimą, nustatyta, kad PŪV prognozuojami triukšmo rodikliai ties artimiausia gyvenamąja aplinka neviršys higienos normoje HN 33:2011 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių; 4) Atlikus oro taršos sklaidos modeliavimą nustatyta, kad PŪV metu į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai; 5) Atlikus kvapų sklaidos aplinkos ore modeliavimą nustatyta, kad maksimali valandos kvapo koncentracija neviršys kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore, nurodytos higienos normoje HN 121:2010; 6) Įvertinus informaciją atrankai bei PŪV organizatoriaus ir PAV dokumentų rengėjo atrankos išvados persvarstymo metu pateiktą informaciją, Savivaldybės atstovų teikti pasiūlymai/pastabos nesąlygoja privalomo PAV; 7) Savivaldybė, išnagrinėjusi papildomą informaciją apie PŪV, 2017-07-28 raštu Nr. (5.1.47)-A5-3631 pateikė išvadą, kad D. Misiulio PŪV PAV neprivalomas. 7. Priimta galutinė atrankos išvada: D. Misiulio PŪV - švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimui ir auginimui Trepkalnių ir Meiskių k., Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. - PAV neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-08-03 raštu Nr. (28.3)-A4-7959 priimta galutinė atrankos išvada).

 

Atgal