VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

05.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


VANDENS GRĘŽINIAI, GEOTERMINIS ŠILDYMAS.

Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje ištisus metus!

Garantija, aptarnavimas.www.Melkerlita.lt

Linas 861608020. Rolandas 868683265;


Buhalterinės apskaitos tvarkymas - nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo,  mokesčių deklaracijų pildymas ir pateikimas VMI, ataskaitos Sodrai, Statistikos departamentui, muitinei. Personalo valdymo dokumentai – darbo sutartys, įsakymai ir kt., apleistos buhalterijos tvarkymas.

Kreiptis mob. tel. + 370 646 76763, el.p.: finansai8@yahoo.com


Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“ skelbia konkursą eiti Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjo(-os) pareigas 1,0 et. Reikalavimai: aukštasis techninis išsilavinimas, ne mažesnė kaip 3 metų administravimo – vadovavimo patirtis gydymo įstaigose. Išmanyti: darbų saugą, priešgaisrinius ir civilinės saugos reikalavimus, viešųjų pirkimų įstatymo bei susijusius kitus teisės aktų reikalavimus, statybos įstatymą, statybų techninę priežiūros ir Statytojo funkcijų vykdymo reikalavimus, statinių techninės priežiūros eksploatavimo vykdymo reikalavimus (šilumos ūkis, elektros ūkis bei kt. inžinerinės sistemos). Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Reikalingų dokumentų sąrašą paimti iš personalo vadovo adresu: Tyzenhauzų g.18A, Vilnius. Dokumentai priimami iki 2017 m. gegužės 31 d. Informacija telefonu (8 5) 2695408, elektroniniu paštu dorita.drageliene@vgn.lt


AB „GRĄŽTAI“ AKCININKŲ DĖMESIUI

AB „Grąžtai“valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m.  birželio  06 d.  14 val.  AB “Grąžtai” patalpose ( Naugarduko  g. 102, kab.101, Vilnius)  šaukiamas   neeilinis   visuotinis   AB „Grąžtai“ (įmonės kodas 120062124) akcininkų    susirinkimas,   kurio apskaitos diena yra 2017 m. gegužės 30 d.. Akcininkų registracijos pradžia 13 val. Atvykstantiems į susirinkimą  turėti asmens dokumentą.

Susirinkimo darbotvarkė:

1.  Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę.

 2 . Kiti klausimai.             

Papildomą informaciją įgaliotas teikti Valdemaras Jacikas tel. (8-5) 2130515.

Generalinis direktorius Valdemaras Jacikas


BUAB ,,Baltijos plėtra“ konkurencinės kainos pasiūlymo būdu parduoda reikalavimo teises į priteistą 1 322 226,85 Eur sumą plius palūkanos išieškoti iš skolininkų A. Trofimov ir V. Guseinov už ne mažesnę kaip 0,5 proc. nuo priteistos sumos kainą.

Pasiūlymą teikti el. paštu: uab.simpatija@gmail.com tris mėnesius nuo paskelbimo datos. Informacija tel. 8 684 94054.


UAB „Plungės lagūna“, Įmonės kodas: 169901489,  Plungės g. 28, 90310 Rietavas, vykdydama VUI projekto įgyvendinimo sutartį 2017-04-19 Nr. VUIA-12 su Telšių teritorine darbo birža ir įgyvendindama VUI projektą „UAB „Plungės lagūna“ mobili kelių tiesimo ir kelių remonto brigada“ skelbia konkursą cemento/kalkių skleistuvui ir grunto stabilizavimo įrenginiui įsigyti. Pasiūlymus pateikti iki 2017-05-22 dienos 15 val. Informacija apie pirkimo dokumentus  ir konkurso sąlygas tel. 8-448-68647, el. p. info@plungeslaguna.lt  


UAB „Metva“, į.k. 241942260, buveinės adresas: Gegužės g. 8, Klaipėda, dingusius įmonės įstatus laikyti negaliojančiais.


Informacija apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas:UAB „Omta“, Mokyklos g. 24, Kartena, Kretingos r. sav., mob.: (8 670) 39781, el. p.: uabomta@gmail.com.

2. PŪV pavadinimas:Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies eksploatacija.

3. PŪV vieta: Klaipėdos apskr., Palangos m. sav., 2,2 ha ploto Kunigiškių telkinio teritorija, esanti žemės sklypo (kad. 2501/0018:15 Palangos m. k.v.) ribose.

4. Persvarstoma atsakingos institucijosAplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2017-02-09 raštu Nr. (28.3)-A4-1469 priimta atrankos išvada, kad UAB „Omta“ PŪV poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.

5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą:Palangos miesto savivaldybės administracija 2017-02-24 raštu Nr. (4.21)D3-767 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, pateikdama šiuos motyvus: 1) nėra tiksliai nurodyta planuojamos eksploatuoti telkinio teritorija, nepateiktos koordinatės, todėl Palangos miesto savivaldybės administracija negali įvertinti planuojamos teritorijos triukšmo įtakos artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms; 2) neįvertinta tarša iš po sunkvežimių ratų kylančių dulkių, jų sklaida ir įtaka aplinkai, priemonės dulkių sklaidai mažinti; 3) nenurodytos priemonės, kurių bus imtasi, veiklos metu užteršus gruntinį vandenį; 4) neatsižvelgta į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-29 sprendimo Nr. T2-302 „Dėl triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešose vietose taisyklių patvirtinimo“ 23 p., kuriame nurodoma, kad Palangos miesto savivaldybės teritorijoje vykdomų statybų, rekonstrukcijų, remonto ir kitokia veikla, kurios skleidžiamas triukšmas trikdytų, neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį, gali būti vykdoma nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. darbo dienomis nuo 9 val.; 5) PŪV gali neigiamai įtakoti aplinkos kokybę bei greta esančią gyvenamąją aplinką.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:Agentūra, priimdama galutinę PAV atrankos išvadą vadovavosi šiais motyvais: 1) Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2017-03-28 raštu Nr. 1-13-407(8.3) pateikė išvadą, kad UAB „Omta“ PŪV PAV neprivalomas; 2) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2017-03-28 raštu Nr. (9.38-Kl)2Kl-489 pateikė išvadą, kad PŪV PAV paveldosauginiu aspektu nereikalauja; 3) Palangos miesto savivaldybės administracija į PŪV PAV atrankos išvados persvarstymą neatvyko, apie neatvykimą neinformavo, savo išvados dėl PŪV nepateikė. Vertinant pateiktus motyvus, kuriais prašyta persvarstyti atrankos išvadą, ir PAV dokumentų rengėjo papildomai pateiktą informacija, nustatyta, kad: 9.3.1) atliekant triukšmo vertinimą, buvo naudotasi Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio planu, kuriame nurodytos koordinatės LKS-94 koordinačių sistemoje ir pažymėtas preliminarus telkinio sklypas (2,2 ha), todėl įvertintas triukšmo lygis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje; 9.3.2) galimam padidėjusiam dulkėtumui dėl PŪV sumažinti, numatytos priemonės: privažiavimo į karjerą kelias bus drėkinamas vandeniu, aplink telkinį bus suformuotas 3 m aukščio pylimas; 9.3.3) PŪV metu gruntiniai vandenys nebus užteršti, nes PŪV metu bus naudojama techniškai tvarkinga technika; 9.3.4) PŪV bus vykdoma šalia Palangos tarptautinio oro uosto ir magistralinio kelio A13 „Klaipėda - Liepoja“, be to PŪV keliamą triukšmą slopins miškas, todėl PŪV nesąlygos bendro triukšmo lygio padidėjimo; 9.3.5) Kunigiškių gyvenvietę nuo esamo Kunigiškių telkinio skiria oro uosto lėktuvų kilimo - nusileidimo takas, magistralinis kelias A13 „Klaipėda - Liepoja“ ir miško juosta, kuri bus palikta vykdant PŪV, todėl PŪV neturės neigiamos įtakos aplinkos kokybei ir greta esančiai gyvenamajai aplinkai; 9.3.6) Įvertinus PAV dokumentų rengėjo pateiktą papildomą informaciją, nuspręsta, kad Palangos miesto savivaldybės administracijos iškelti klausimai nesąlygoja PŪV PAV privalomumo; 9.4) Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS) išrašuose pateikta informacija, planuojamo eksploatuoti Kunigiškių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto teritorijoje nebuvo rasta jokių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių. PŪV teritorija nepatenka į saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų bei kertinių miško buveinių ribas. Iškirtus mišką telkinio plote, bendras miško masyvas sumažės 0,13%, todėl PŪV žymaus neigiamo ilgalaikio poveikio biologinei įvairovei ir miško ekosistemai neturės. Brandaus miško iškirtimui kaip kompensacinė priemonė numatomas miško atsodinimas  kitoje teritorijoje, o pasibaigus eksploatacijos darbams telkinys bus rekultivuotas į vandens telkinį, apsodintą miško želdiniais ir pritaikytą žmonių poilsiui; 9.5) Lietuvos geologijos tarnyba 2016-09-20 raštu Nr. (7)-1.7-3400 informavo PŪV organizatorių, kad Palangos miesto savivaldybės teritorijoje nėra ne miško žemėje detaliai išžvalgytų nenaudojamų smėlio ir žvyro telkinių; 9.6) PŪV teritorija yra rekreacinio miško masyve, tačiau šioje teritorijoje ir gretimoje aplinkoje nėra apgyvendinimo, gydymo (sveikatingumo), maitinimo, poilsio, sporto paskirties pastatų, kurie trauktų didelius kiekius poilsiautojų bei nėra rekreacinių objektų: pažintinių, mokomųjų, rekreacinių, pėsčiųjų, dviračių ir kitokių specializuotų takų, turistinių trasų, regyklų (apžvalgos aikštelių), atokvėpio vietų, poilsiaviečių, stovyklaviečių, miško parkų, skverų ir kt. Nagrinėjamoje teritorijoje PŪV metu numatomo iškirsti 2,2 ha ploto miško rekreacinė vertė nėra didelė ir poveikis rekreacinei aplinkai bus nežymus; 9.7) Numatytos neigiamą poveikį aplinkai mažinančios priemonės: numatomas dirvožemio pylimų iki 3 m aukščio sustūmimas greta eksploatuojamo telkinio išorinio perimetro ir apsėjimas žolės mišiniu; darbus numatoma vykdyti dienos laikotarpyje, kai leidžiami aukščiausi triukšmo lygiai; siekiant apsaugoti sustumtus kaupus nuo erozijos, kaupus planuojama apsėti daugiametėmis žolėmis; Kunigiškių telkinio eksploatacijos metu asfaltbetoniu nepadengti privažiavimo keliai, kuriais važinės transportas, susijęs su karjero eksploatavimu, bus greideriuojami ir profiliuojami, sausros metu - laistomi; 9.8) Savaeigių mechanizmų (ekskavatoriaus, buldozerio ir atvykusių dviejų sunkvežimių), dirbančių karjere vienu metu vienoje vietoje, skleidžiamas triukšmas (įvertinus foninį triukšmo lygį) neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje; 9.9) PŪV metu stacionarių taršos šaltinių naudoti neplanuojama, o specializuota technika dirbs nekoncentruotai (pasiskirsčiusi atskiruose telkinio plotuose ir palaipsniui judėdama iš vienos vietos į kitą), todėl iš mobilių taršos šaltinių išmetami teršalai pasklis žymiai platesnėje erdvėje nei nuo vieno stacionaraus šaltinio ir jų koncentracija bus minimali; 9.10) Technologinei apkrovai, išgaunant išteklius Kunigiškių telkinyje, sumažinti numatoma naudoti našius šiuolaikinius mechanizmus, didelės keliamosios galios sunkvežimius, kurie vienam grunto tūrio vienetui pervežti sunaudoja žymiai mažiau dyzelino nei vidutinės keliamosios galios tipo sunkvežimiai; 9.11) Kasant išteklius iš Kunigiškių telkinio bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vanduo iš karjero nebus dirbtinai siurbiamas, požeminio vandens lygio žeminimas nenumatomas, jokie teršalai į vandenį taip pat nebus išleidžiami; 9.12) Telkinys yra strategiškai geroje vietoje, šalia magistralinio kelio A13 „Klaipėda - Liepoja“, netoli nuo Palangos miesto ir Šventosios gyvenvietės, kurių gerbūviui ir bus naudojami ištekliai. Naujo ploto įsisavinimas bus vykdomas šalia baigiamų eksploatuoti Kunigiškių karjero dalių, kas leis koncentruoti naudingųjų išteklių gavybą vienoje vietoje.

7. Priimta galutinė atrankos išvada:UAB „Omta“ PŪV - Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies eksploatacijai - PAV neprivalomas (Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-02 raštu Nr. (28.3)-A4-4625 priimta galutinė atrankos išvada).


SKELBIMAS teikti pasiūlymą LIFTO KEITIMO DARBAMS ATLIKTI

UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus Ukmergės g. 224 namo lifto keitimo darbams atlikti.

Smulkesnę informaciją galite gauti info@sileja.lt

Pasiūlymus pateikti iki 2017-05-17  13.00 val. uždarame voke adresu Ukmergės g. 222, Vilniuje.


Mirusio ūkininko Arūno Tamulio  kreditorius kviečiame reikšti pretenzijas palikimo administratoriui Audriui Bandzaičiui adresu Ūkininkų g. 3, Marijampolė, mob. 8 686 57575.


Parduodu žemės sklypus

Vilniaus r.  Makučių k. 6.10 ha kadastrinis nr 4164/0500:53 Paberžės k.v

Vilniaus r. Santakos k. 2.49 ha kadastrinis nr 4134/0200:106 Glitiškių k.v

Vilniaus r. Santakos k. 4.43 ha kadastrinis nr 4134/0200:107 Glitiškiu k.v

Kreiptis tel. 867644341.


Dingusius BUAB „Karnivita“ (į. k. 303170402) įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius Mindaugas Kazlauskas.


Informacija apie UAB „Elineda“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Elineda“, Vilniaus g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.; tel.: +370 670 84905, el.paštas: algys24@yahoo.co.uk.

2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas.

3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav.

4.Vadovaujantis 2017-04-28 Nr. (28.4)-A4-4595 Atrankos išvados dėl UAB „Elineda“ eksploatuotinetinkamų transporto priemonių ardymo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pagrindiniais motyvais, kuriais remiantis priimta išvada ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Elineda“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuoInformacijos apie planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados paskelbimo dienosišsamiau susipažinti suinformacija apie planuojamą ūkinę veiklą  darbo dienomis nuo 8:00-17:00 val. adresu: Vilniaus g. 1, Raseinių m., Raseinių r. sav., UAB „Elineda“, tel.: +370 670 84905.

6.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.

7.Suinteresuota visuomenė turi teisę per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, arba kreipiantis į UAB „BIOSISTEMA“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius tel.: +3705 276 1679, el. p.: info@biosistema.lt.


INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Eilana“ planuojamos ūkinės veiklos- panaudotų padangų ir/arba plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu, dalį plastiko atliekų pakeičiant degiosiomis atliekomis, poveikio aplinkai vertinimo.

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Eilana“ panaudotų padangų ir/arba plastikų atliekų perdirbimas pirolizės būdu, dalį plastiko atliekų pakeičiant degiosiomis atliekomis.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės  g.1, Alytus.

Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2016-04-12 priimtaatrankos išvada Nr. (28.4)-A4-3962– poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galimaUAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532  (susipažinti  galima per  20 darbo dienų, nuo skelbimo)

Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teiktiAplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +37070662008, el. p. aaa@aaa.am.lt. Pasiūlymo teikimo terminas –20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galimaAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Kauno g. 69, LT-62107 Alytus, tel.: 8 315 56 735,  el. p. aaa@aaa.am.lt, UAB „Eilana“, Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532  ir www.gamta.lt puslapyje per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ (įmonės kodas 159851059, buveinės adresas Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., duomenys kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Kauno filialo Juridinių asmenų registre) informuoja, jog yra šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo data – 2017 m. gegužės 29 d.

Susirinkimo pradžia – 10.00 val.

Susirinkimo vieta – Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinės patalpos.

Šaukiamo neeilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Direktoriaus atšaukimas.

2.Direktoriaus išrinkimas.

Šaukiamo neeilinio visuotinio Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimo iniciatorius – bendrovės direktorius.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti neeilinį visuotinį Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ akcininkų susirinkimą – bendrovės direktorius.

Uždaroji akcinė bendrovė „Drąseikių karjeras“ nenumato galimybės susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų dėl kiekvieno Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimoprojektus, taip pat kitus dokumentus, kurie turi būti pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu, galima gauti Uždarosios akcinės bendrovės „Drąseikių karjeras“ administracinėse patalpose adresu Drąseikių k., Lapių sen., Kauno r., nuo 2017 m. gegužės 17 d.


INFORMACIJA APIE ALEKSANDRIJOS MOTOKROSO TRASOS (SALDUVĖS PARKAS, ŠIAULIŲ M.) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADĄ

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 500510, faks.(8 41) 500523, info@siauliai.lt, www.siauliai.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Aleksandrijos motokroso trasa (Salduvės parkas, Šiaulių m.).

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Šiaulių m. teritorija, tarp Pavasario g., V. Matulionio g. ir Plytinės g.

2017 m. balandžio 28 d. Aplinkos apsaugos agentūra raštu Nr. (28.6)-A4-4573 priėmė atrankos išvadą, kad Aleksandrijos motokroso trasos (Salduvės parkas, Šiaulių m.) įrengimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriuje, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 500510 nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. birželio 5 d.

Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel.: (8 41) 596415 iki 2017 m. birželio 5 d.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 500510, faks.(8 41) 500523, info@siauliai.lt; Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel.: (8 41) 596415 ir UAB „Atamis“ Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, info@atamis.lt nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki 2017 m. gegužės 22 d.

Atgal