VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 21. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informuojame, kad žemės sklypo kad.Nr.0101/0100:0077, esančioVilniaus m., Paukščių Tako g.59, ribos bus ženklinamos vietovėje š.m. balandžio 5 d. 11.00 val. Gretimo žemės sklypo kad.Nr.0101/0100:1979savininko Stanislav Penkovskij artimieji kviečiami atvykti į vietą arba kreiptis į matininkę Vaivą Iljinienę, Verkių g. 1-11, Vilnius, tel.862668142, el.p. vaivos.iv@gmail.com


DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROCEDŪROS PRADŽIOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdami į tai, kad 1 lentelėje nurodytų žemės sklypų savininkų ir (ar) kitų naudotojų gyvenamoji ar kita jų buvimo vieta yra nežinoma, informuojame, kad 2017-01-24 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 31 „Dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams europinio standarto geležinkelio linijai Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena nutiesti procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiajame plane (toliau – Specialusis planas) nurodytų žemės sklypų atžvilgiu.

Nutarimas paskelbtas teritorijų planavimo dokumentų registre (www.tpdr.lt) ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į Specialiajame plane nurodytus žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal šio straipsnio 5 dalį nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įsigaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų.

Be to, informuojame, kad Įstatymo III skyriaus „Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas ir visuomenės poreikiams paimamo turto vertinimas“ 8–13 straipsniuose nustatyta tvarka toliau bus rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu būtų nustatomos tikslios žemės sklypo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas pagal rinkos vertę ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai. Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektu, ir (arba) kita informacija teikiama žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai ir papildoma informacija dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžios: A. Varnienė, tel. (8 5) 239 3942, el. p. asta.varniene@sumin.lt ir E. Savickas, tel. (8 5) 239 3848, el. p. evaldas.savickas@sumin.lt.

1 lentelė. Žemės sklypai, kuriuose pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo savininkas arba naudotojas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo plotas, ha

       1.             

Panevėžio r. sav. Griniūnų k.

UAB „Lygnum“

6624-0005-0021

3,9400

       2.             

Panevėžio r. sav. Kuršių k.

Albertas Maldeikis

4400-0331-4310

1,8200

 


Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Palydovo g. 5,  N. Vilnios sen., Vilniaus mieste, Skl. Kad. Nr. 0101/0048:1150 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.

Planavimo tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Planavimo organizatorius– Liudmila Kaliužko, Vladimir Kaliužko.

Projekto rengėjas - UAB „GEOKOMANDA“.

Su parengtu projektu kviečiame Ksenia Kireitseva Safonova ar jos įgaliotus asmenius susipažinti su projektu ir teikti pasiūlymus per 10 darbo dienų nuo šios informacijos pateikimo, projekto rengėjui adresu : Vytenio g.50-202, Vilnius LT-03229 arba el.paštu: geokomanda@gmail.com.

tel. Pasiteirauti: 861127492.

Atgal