VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

03 14. Skelbimai

<text>Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


Informacija apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „VVP Investment“, Šaulių g. 19, LT-92137 Klaipėda, mob.: (8 659) 98265, el. p.: kastytis.juonys@gmail.com. 2. PŪV pavadinimas: iki 9 vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija. 3. PŪV vieta: Telšių aps., Mažeikių r. sav., Židikų sen., Dautarų, Juodeikėlių, Miltenių, Palūšės, ir Ritinės k., sklypų kad. Nr. 6134/0002:210, 6134/0002:207, 6134/0002:205, 6134/0003:155, 6134/0003:154, 6134/0003:149, 6134/0003:158 ir 6134/0003:118. 4. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - AAA) 2017-03-02 raštu Nr. (28.6)-A4-2268 priėmė atrankos išvadą, kad PŪV PAV neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val., tel.: (8 46) 430 463.6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 8-17 val., tel.: (8) 706 62 008. 7. Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai, 8-17 val., tel.: (8 41) 596416 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, 9-16 val.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitą. 1. PŪV organizatorius: UAB „VVP Investment“ (302661590), Šaulių g. 19, LT-92137 Klaipėda, mob.: (8 659) 98265, el. p.: kastytis.juonys@gmail.com . 2. PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Ekosistema“ (140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, neda@ekosistema.lt. 3. PŪV pavadinimas, vieta: vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija, Mažeikių r. sav., Židikų sen., Dautarų, Juodeikėlių, Miltenių, Palūšės, ir Ritinės k., sklypų kad. Nr. 6134/0002:210, 6134/0002:207, 6134/0002:205, 6134/0003:155, 6134/0003:154, 6134/0003:149, 6134/0003:158 ir 6134/0003:118. 4. Trumpas PŪV aprašymas: PŪV metu planuojama pastatyti iki 9 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 3 MW. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Židikų seniūnijos administracinėse patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r.); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2017-03-20 iki 2017-03-31 imtinai; 08-12 ir 13-16 val. 3) Santrauka – www.ekosistema.lt. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017-04-05 17 val. Židikų seniūnijos patalpose (M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai - UAB „Ekosistema“, Taikos pr.119, Klaipėda; reg. laišku adresu: A.D.661, LT-94008 Klaipėda-15 arba el. paštu: neda@ekosistema.lt. 8.Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Telšių departamentas, J. Biliūno g. 3, Telšiai, tel.: (8 444) 47 276, telsiai@nvsc.lt.


BUAB "Keleriškių medis" įm.k. 172445939, BUAB "Monikon", įm.k. 302563694 įstatai bankroto administratoriui neperduoti, todėl laikyti negaliojančiais.


Informacija apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vienetą

Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje informuoja, kad yra parengtas preliminarus medžioklės plotų vieneto UAB ,,Raseinių žuvininkystė“ sudarymo projektas.

Su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2017 m. kovo 8 d. iki 2017 m. birželio 8 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai) I aukšto informacinių skelbimų lentoje. Šiuo laikotarpiu suinteresuotiems asmenims teikiami rengiamų dokumentų paaiškinimai ir priimami privačios žemės sklypų savininkų, kurių žemę numatoma priskirti medžioklės plotų vienetui, raštiški reikalavimai dėl medžioklės uždraudimo jų žemėje bei kitų suinteresuotų fizinių ar juridinių asmenų siūlymai dėl parengto projekto.

Informaciją teikia ir priima Raseinių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Butkus, V.Kudirkos g. 5, 108 kab., Raseiniai, tel. (8 428) 79 556, el. p. giedrius.butkus@raseiniai.lt.


UAB "Lagita'' (į.k. 303049016) registravimo pažymėjimas ir įstatai bankroto administratoriui neperduoti, laikyti negaliojančiais.


UAB „Urbanistika“ akcininkams!

Informuojame Jus, kad šaukiamas uždarosios akcinės bendrovės „Urbanistika“ (toliau – Bendrovė), buveinės adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, įmonės kodas 122206363, PVM mokėtojo kodas LT100000013610, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre, eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuris įvyks 2017 m. balandžio 6 d. 10.00 val. Bendrovės patalpose, esančiose Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendrovės Susirinkimo darbotvarkė:

1) Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 m. patvirtinimas;

2) Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

3) Bendrovės valdybos išrinkimas naujai kadencijai.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Bendrovės organas, priėmęs sprendimą sušaukti Susirinkimą: Bendrovės valdyba.

Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min. Į Susirinkimą atvykstantys akcininkai turi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotieji asmenys taip pat turi turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais.

Bendrovė numato galimybę Susirinkime dalyvauti ir balsuoti akcininkams raštu užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti perduotas elektroninių ryšių priemonėmis el. paštu: info@urbanistika.lt

Sprendimų dėl kiekvieno Bendrovės Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai, dokumentai teikiami Bendrovės Susirinkimui, informacija, susijusi su akcininko teisių įgyvendinimu, bei kita informacija teikiama atvykus adresu: Žalgirio g. 90, Vilnius, taip pat telefonu +(370)52619024. Informaciją įpareigotas teikti direktorius Jonas Treinys (darbo dienomis nuo 9 iki 11 val.).


Informacija apie UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ žaliavų šaldytuvo ir darbuotojų poilsio patalpų ploto didinimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo. 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas: UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“, Tiekėjų g. 33A, Kretinga, LT-97187 Kretingos r. sav., tel.: (8 445)  76904, faksas: (8 445)  76940, el. p.: dunis@ostseefisch.lt. 2. PŪV pavadinimas: Žaliavų šaldytuvo ir darbuotojų poilsio patalpų ploto didinimas. 3. PŪV vieta: 0,9152 ha ploto žemės sklypas (kad. Nr. 5634/0004:1088), adresu Tiekėjų g. 33 A, Kretinga, Kretingos r. sav. 4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-03-07 raštu Nr. (28.3)-A4-2424 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo – S. Kupšienė. 6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.), tel.: (8 46) 466 466, kont. asmuo – M. Vaišvila. 7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, darbo dienomis 8.00 – 17.00 val., tel.: (8 46) 466 466 ir UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463.


UAB „Arseka” (į. k. 121724214; buveinė adresu Kirtimų g. 57a, Vilnius)

Pranešame, kad 2016 m. balandžio 18 d. 14 val. bendrovės buveinėje šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės metinis pranešimas.

2. Bendrovės 2016 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

3. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolio) paskirstymas.

4. Bendrovės valdybos rinkimai.

5. Įstatų pakeitimai.


Dingusius BUAB „Ainesta“ (į. k. 300014394) įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus ir antspaudą laikyti negaliojančiais. Bankroto administratorius Mindaugas Kazlauskas.


R. Vitkaus IĮ“,  į. k. 300030968, buveinės adresas: Parko g. 1, Skuodas ir UAB „Lumera“ į. k. 141888274, buveinės adresas: Taikos pr. 78, Klaipėda, dingusius įmonių įstatus laikyti negaliojančiais.


UAB „Skomė" akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė" valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2017 m. balandžio mėn. 06 dieną 17 val. šaukiamas eilinis visuotinis UAB „Skomė" (įm. kodas 122574319) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks UAB „Skomė" buveinėje, adresu Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (trečias aukštas, Nr. 316). Eilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1.Bendrovės „Skomė" 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

2.Bendrovės „Skomė" pelno paskirstymas.

Sprendimų, dėl kiekvieno visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo, projektus akcininkai gali gauti UAB „Skomė" buveinėje, pas bendrovės direktorių (kabineto Nr. 336), penktadieniais nuo 17 iki 18 val.


Pranešimas AB „Spauda“ akcininkams

Pranešame, kad 2017 m. balandžio 4 d. 10.00 val. šaukiamas  neeilinis visuotinis  akcinės bendrovės „Spauda“ (kodas 121008154, buveinė Laisvės pr. 60, Vilniuje, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre), akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinėje Laisvės pr. 60, Vilnius (administracijos patalpose). Akcininkai registruojami nuo 9 val. 30 min.

Darbotvarkė:

1. Audito įmonės rinkimas;

2. Kiti klausimai.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2017 m.kovo mėn. 28 d. Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Bendrovė nesudaro galimybių balsuoti elektroninio ryšio priemonėmis.

Su sprendimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai gali susipažinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais terminais AB „Spauda“  buveinėje Laisvės pr. 60, Vilniuje, administracijos patalpose, 2 aukšte, darbo dienomis 7:30-12.00 val. ir 12.45-16.30 val.


KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS TURTO NUOMOS KONKURSUI

Nuomotojas: BĮ Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, kodas 111959420.

Konkurso pavadinimas: Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas maitinimo paslaugoms teikti.

Trumpas aprašymas: Nacionalinis vėžio institutas skelbia negyvenamųjų patalpų, esančių pastate adresu Santariškių g. 1, Vilnius, pastato unikalus Nr. 1097-9008-2014, nuomą maitinimo paslaugoms teikti. Išnuomojamų patalpų plotas – 156,73 m2. Nuomos konkursas vykdomas ir nuomos sutartis pasirašoma vadovaujantis LR Vyriausybės 2001-12-14 nutarimu Nr. 1524 patvirtintu Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu.

Sutarties trukmė: 5 metai.

Pradinis nuompinigių dydis: 728,79 Eur per mėnesį už 156,73 m2 (4,65 Eur per mėnesį už 1 m2) (neapmokestinama PVM).

Pradinis įnašaslygus paskelbtam trijų mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (2186,37 Eur), pervedamas į AB SEB bankas atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT687044060001723437. Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Patalpų apžiūra: Patalpas galima apžiūrėti ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki konkurso. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į atsakingą asmenį Česlovą Selemoną telefonu (8 5) 278 6707.

Paraiškų priėmimo tvarka ir laikas: Paraišką užklijuotame voke dalyvis pateikia arba atsiunčia paštu iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2017 m. kovo 29 d. 09.00 val. adresu: Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, teisininkei Vilmai Ivankevičiūtei, kabineto Nr. 229, darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuoroda „Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1, Vilniuje, viešasis nuomos konkursas maitinimo paslaugoms teikti“.

Komisijos posėdisnumatomas 2017 m. kovo 29 d.09.30 val. Santariškių g. 1, LT-08660 Vilnius, II aukštas, Tarybos salėje.

Informacija teikiamatelefonu (8 5) 278 6705.

Pastabos: visos patalpų nuomos konkurso sąlygos paskelbtos Nacionalinio vėžio instituto internetiniame puslapyje www.nvi.lt.

Institutas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Negyvenamųjų patalpų, esančių adresu Santariškių g. 1, Vilnius, nuomos konkursą.

Atgal