VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika

2012-09-18
Gerbiamas rinkėjau, jeigu esi sąmoningas Lietuvos pilietis, tai šį rudenį garbingai atlik rinkėjo pareigą. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Tautos atstovas, renkamas 4 metams remiantis visuotine rinkimų teise ir slaptu balsavimu (garantuoja LR Konstitucija). Seimo nariai neturi valios tinkamai pataisyti Rinkimų Įstatymą, kad tiesiogiai, be tarpininkių- partijų sąrašų galėtume išsirinkti Seimo narius.Pabandykime nors vieną kartą sąžiningai išrinkti Seimo „darbininkus“, pasamdyti ir kontroliuoti jų  veiklą.Kiekvienas – jaunas ir senas – privalome paklausti savęs: „Ką padariau, kad Lietuvoje būtų geriau gyventi?“ Skaudu, kad jaunimas  viską  meta ir bėga iš Lietuvos, negalvodamas, ką reikia daryti čia ir dabar. Plačiau
2012-09-14
Pažadų  tinklas  užmeta auksines gijas kuo plačiau, taip viliodamas žuvelę plaukti gilyn, susivilioti masalu, pasiduoti, nekreipiant dėmesio į kaimyną, net į šeimos narį. Politikui svarbu laimėti. Nespėjusias ataušti nuo plojimų rankas svarbu panaudoti į delną įspraudus biuletenį. Demokratinėmis sąlygomis, deja, žmonės vorele tempiami prie vienos tiesos urnos, kurioje bus ir tavo vienas balsas. Nesvarbu žmogaus lytis, amžius, bet sistema žmones klaidina septyniasdešimt metų. Problema išlieka daugeliu aspektų, kampų, tikslas, regis, toks paprastas. Tu savo vidinį balsą gali turėti giliau, bet veidas  su šypsenos kauke - tai nuolankumo paveldas, tai skurdo kultūros paveldas, lietuvio baudžiauninko paveldas. Tas paveldas, matyt, įsišaknijęs, nenunyksta, jis lenkia prie tylaus nuolankumo. Plačiau
2012-09-14
Retkarčiais į mane kreipiasi kai kurie žmonės ir klausia: už ką balsuosime? Kažkodėl neklausia: ką rinksime? Politinių partijų ir žmonių, norinčių būti Seimo nariais gausa rodo, kad šiandieną politinė veikla Lietuvoje yra labai geras verslas, daugelio žmonių svajonė. Stebėdamas politinių partijų vadovų kalbas negaliu atsistebėti visų šių politikų siekiu sukurti gerovės visuomenę Lietuvoje. Tik pagalvoju: kodėl iki šios dienos šiuo keliu nebuvo einama? Gal tokiuose renginiuose derėtų daugiau pakalbėti ir apie nuveiktus darbus, pasidžiaugti pasiekimais? Kadangi artėja Seimo rinkimai, norėčiau išsakyti ir savo požiūrį į tai, koks turėtų būti Seimo narys? Pirmiausia, kiekvienas kandidatas į Seimą turi besąlygiškai pripažinti mūsų pagrindinį įstatymą - Konstituciją ir visus priimtus ir veikiančius įstatymus. Tai reiškia, kad tik Konstitucija ir veikiantys įstatymai mums nurodo kaip turime veikti ir tvarkytis. Tai svarbu todėl, kad dabartiniame Seime, tikriausiai nesąmoningai, yra laikomasi kitokios nuomonės. Kad ir toks pavyzdys. Seimo posėdžių salėje yra iškabinta mums visiems brangi mūsų trispalvė. Iškabinta nemokšiškai, nesilaikant nustatytos tvarkos, vertikaliai. Plačiau
2012-09-14
Šiemet nuo Liepos 1d.. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo 2012 metų balandžio 12 d. priimtas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo nauja redakcija, kurioje dar aiškiau išdėstytos tų bendrijų veikimo ir valdymo sąlygos, numatytos savinkų teisės ir pareigos, akcentuota bendrijos pirmininkų atsakomybė už bendrijos turtą, lėšas, įmokas, mokėjimus, susijusius su bendrijos veikla. Tačiau Vilniaus Karoliniškių 250 – osios gyvenamųjų namų savininkų bendrijos gyventojai pastebėjo, kad bendrijos pirmininkė Liubovė Grišina, ne tik nepaiso įstatymo raidės, gyventojų interesų, bet ir sudaro įtartinus sandėrius, renka nepagrįstus mokesčius. Plačiau
2012-09-11
Pamestas kursas. Daugiau dulkių, negu oro slysta šiandienos širdimis, o tu išskirtinė Tauta, vagoji Tėvynę trimis milijonais noragų. Iries. Įsimetė blogis kaip po varnalėša tūnanti rupūžė, rengiasi įšokti į rinkos atspindžius – tada užkietėja peristaltika, matematika įlementuota, Nerimi neria į Nemuną toliau atgal į Baltijos akis nebaltiškas. Ten glūdi cheminės bombos nuo Antrojo pasaulinio karo. Rūdys susimaišė tuščiavidurėm krūtim, keičiasi, žvelgia, žiūri, bet mąstyti per sunku. Į mano sielą patekęs politinis vanduo sušalo ir surakino viltį. Išgydyti krizę? Plačiau
2012-09-11
Esu laimingesnis už daugelį miesto žmonių, nes gimiau nedideliame Varėnos krašto Kabelių kame, vaizdingo Dzūkijos nacionalinio parko pašonėje, Čepkelių raisto, kurį kaimo žmonės vadina Gudo šalimi, kaimynystėje, senoje jotvingių žemėje. Gimtinės vardas man visą gyvenimą skambėjo mieliau už daug kartų aplankytus Paryžių, ar Tokiją, Madridą, Vašingtoną ar Delį, o Varėnos smėlynai ir pušynų ošimas yra mielesni už nuostabius Šveicarijos ir Austrijos Alpių ar Amerikos Jeloustouno peizažus ir Indijos Bengalijos pakrančių kokoso palmių ošimą. Grūdos upelis man vaikystėje darė didesnį įspūdį nei vėliau Misisipė ar Reinas, Grūdos ežere aš su didesniu malonumu maudydavausi nei vėliau šiltose Viduržemio jūros ar Ramiojo vandenyno bangose. Sodyba, tėvo apsodinta ąžuolais ir liepomis su bičių aviliais sode, apsupta pilnais grybų ir uogų miškais buvo ir liko mano širdies meilė. Ir dabar joje praleidžiu daug laiko. Būnant net tolimiausiuose kraštuose mintys vis grįžta į Kabelius, kur upelyje ir ežere laukė žuvys, paukščių čiulbesys, gegutės kukavimai ir gili nuoširdžių kaimo žmonių išmintis. Bet bėgant metams, keitėsi žmonių dvasinės, moralinės ir estetinės vertybės. Ypač jos pasikeitė Varėnos žemėtvarkos valdininkų. Plačiau
2012-09-10
Pirmadienį parlamentarai, sugiedoję himną, pradėjo Seimo rudens sesiją. Plačiau
2012-09-07
Dabarties tragedija yra tokia skausminga, o koks patsai tos tragedijos nutylėjimas? Dar tragiškesnis. Tragiška yra pati mūsų Lietuvos dabartis: jos visuomeninė ir politinė sąmonė silpniausiai rezonuoja tuos dalykus, kurie yra bendražmogiški, nepolitizuoti. Šioje bendražmogiškos kančios akivaizdoje galėtų vykti mūsų vidinis nacionalinis susitaikymas.  Šioje akivaizdoje visi – ir kairieji, ir dešinieji esame sužeistieji, todėl galėtume nekaltinti vieni kitų, o padėti vieni kitiems.  Jums knieti išmatuoti laiką, tai nepavyks, per trumpas gyvenimas, o laikas begalinis ir neišmatuojamas. Laiką mums maga paversti tėvyne, kurios širdy sėdime ir stebime vieni kitų esybės dulkes, medžius, žvaigždes, skonį, sielos tiesą, liežuvį ir metų laikus. Mūsų namai tai didesnysis mano kūnas, jis auga šviesoje, bręsta tyloje ir vėjyje, giraitės ošime ar kalvos spenelyje – kuriame žali takai, mūsų pusiausvyra ant laiko svarstyklių svyruoja. Kai vienas iš jų sėdi  dešinėje, kitas miega kairėje.  Galėčiau surinkti jūsų namus į saują ir kaip sėjėjas išbarstyti juos po miškus, pievas, gatves, po sapnus net tada, kai jūsų kūnas sapnuoja, kai sugrįžta į aušrą, kai pereiti, perskristi Lietuvėlę svyruojant svarstyklių lėkštėms tėra akimirka gėrio į nulipdytą iš tėvų, senelių, prosenelių, ir ta gelmė tiesa jūsų žodžių, o žodžiuose širdis nematoma, ir  labai ryškiai matoma, ir ją  netrukus išvysime, bet kvėpavimas nesiliaus. Plačiau
2012-09-07
Amerikos baltų laisvės lyga (The Baltic American Freedom League), sutrumpintai BAFL, įkurta 1981 m. Los Andžele (Kalifornijoje) garsaus visuomenės veikėjo Juozo Kojelio iniciatyva. Paskambinęs keliems savo draugams ir gavęs jų pritarimą, dar pakvietęs keletą latvių ir estų, J. Kojelis nutarė steigti BAFL organizaciją, kuri atstovautų visoms trims okupuotoms Baltijos valstybėms. Steigėjai sudėjo apie aštuonis tūkstančius dolerių ir pasamdė lobistų firmą "Hannaford", kuri stengėsi išgauti JAV kongreso abiejuose (Atstovų ir Senato) rūmuose rezoliuciją dėl Baltijos laisvės dienos paskelbimo. Vienas estas net užstatė savo namą, kaip garantą, kad bus lobistų firmai sumokėta. Šis projektas pareikalavo daug darbo ir pastangų, nes Baltijos valstybių byla kažkaip nepasiekiamai aukštai buvo padėta ir neturėjo eigos. Tuo metu Baltuosiuose rūmuose prezidento Ronaldo Reigano patarėju ir padėjėju ryšiams su visuomene dirbo Linas Kojelis (Juozo Kojelio sūnus), todėl buvo tikima šio projekto sėkme. Buvo kreiptasi į lietuvių, latvių, estų visuomenines organizacijas ir lobistų firmos pagalba 1982 m. birželio 14 d. prez. R. Reiganas pasirašė rezoliuciją, skelbiančią birželio 14 d. Baltų laisvės diena (Baltic Freedom Day). Į oficialią pasirašymo ceremoniją Baltuosiuose rūmuose prezidentas pakvietė apie 200 baltiečių. Tai buvo pirmas kartas, kai tiek daug lietuvių, latvių ir estų dalyvavo tokioje iškilmingoje ceremonijoje. Tais pačiais metais prez. R. Reiganas, prašomas Amerikos baltų laisvės lygos, nusiuntė kiekvienam Jungtinių tautų nariui raštą, paaiškinantį, kodėl JAV nepripažino ir nepripažįsta Baltijos šalių okupacijos ir jų įjungimo į Sovietų Sąjungą. BAFL yra ne pelno siekianti organizacija, kurioje dirbo ir tebedirba grupė pasišventusių ir mylinčių tėvynę žmonių, todėl jų darbai skirti jos išlaisvinimui, demokratijos, saugumo ir ekonomikos įtvirtinimui. Žmonės aukojo pinigus šiems kilniems tikslams įgyvendinti. Kiekvienas paaukojęs BAFL organizacijai 100 dolerių tampa jos nariu su vieno balso teise. Plačiau
2012-09-06
Lietuvos generalinėje prokuratūroje gautas Rusijos generalinės prokuratūros atsakymas į praėjusių metų rugpjūčio 25 d. Lietuvos prokurorų išsiųstą teisinės pagalbos prašymą atlikti baudžiamojo proceso veiksmus Andrejui Laktionovui, Česlavui Mlinykui bei Aleksandrui Ryžovui, kurie įtariami Medininkų muitinės posto darbuotojų nužudymu ir pasikėsinimu nužudyti dar vieną muitinės pareigūną. Plačiau
2012-09-05
Valstybės siekis atsikratyti "nemylimo kūdikio" - parduoti unikalią ir vienintelę Baltijos šalyse geoterminę jėgainę valdančią UAB "Geoterma" - glumina jos darbuotojus, mokslininkus ir Klaipėdos bendruomenę. Tačiau sostinėje reziduojantys šio sumanymo autoriai kratosi atsakomybės atsakingai valdyti įmonę ir mėto šios bendrovės akcijas iš vienų rankų į kitas. Šiuo metu karštą vandenį iš žemės gelmių pumpuojanti ir juo klaipėdiečių būstus šildanti bendrovė ruošiama privatizavimui, rašo „Vakarų ekspresas". Plačiau
2012-09-05
Japonijos žiniasklaida skelbia, kad šalies vyriausybė susitarė iš privataus savininko nupirkti ginčytinos priklausomybės salas Pietų Kinijos jūroje, praneša BBC. Plačiau
2012-09-04
“Dabar pamąstykite, mano draugai ir mylimieji, apie širdį, kuri talpina savyje visas jūsų širdis, apie meilę, kuri apglėbia visas jūsų meiles, apie dvasią, apie balsą, apimantį visus jūsų balsus, ir apie tylą, didesnę už visas jūsų tylas ir nepavaldžią laikui“ – rašė Chalilis Džibranas. Dvidešimt trečiaisiais atkurtos nepriklausomybės metais rengiami eiliniai svarbūs rinkimai į Lietuvos Seimą. Ar džiaugsmas ir be širdgėlos dvasios kiekvienoje piliečio širdyje plaka – laukimas visada vargina. Praėjus šventei tik išrinktieji laimingais veidais  bursis į koalicijas. Kaip sugauti savo žvilgsnį atėjus prie urnos balsuoti, jei  telikus iki lemiamos akimirkos mėnesiui ir savaitei, tokios apatijos lyg rengiantis padaryti blogį, ir tu turi belstis  į savo nesuterštą širdį, į svajų nupintą  būsimą tavo likimą, ketverius metus virs aistros dėl šildymo kainų, nesvarbu, kokia žiema bebūtų. Mūsų siela  dažnai  yra mūšio laukas, kuriame  protas ir išmonė  kariauja  šviesa ir tamsa. Mus sekina  tokia kova. Neseniai atgimėm iš imperijos pelenų. Kokį mes sukūrėme branduolį savo nuovoka, kad tiek skausmo kas žingsnis? Pats renkiesi, koks pasitikėjimo laipsnis vėjais siunčiamais iš teleekranų: tie patys alsavimai, liaupsinimai savo nuveiktų darbų, mus degina jų žodžiai, tarsi  būtume visi įstatymų pažeidėjai. Per ketverius metus  premjeras Andrius Kubilius  paseno dešimčia metų – dirbo su meile, niekas negali prikišti jam, kad dirbo tik sau. Kad žmones apkrovė mokesčiais, kurių nei vienas premjeras nedrįso įvesti. Toks malonumas, toks troškimas, tokia jo išskleistų sparnų esybė – mūsų troškimų nepateisino, bet tai yra lysvė, kurioje kapstosi valdžia, ir troškimų žydėjimas, vaisius  jiems, o ne gerovė kiekvienam.  Nenoriu  kietai vien kalbėti ir mokyti politiką, ir aš toks pats, bet ką šiandien gali  partija, kuriai valdžia  neskiria nė lito, o sau  milijonus ant svarstyklių deda. Plačiau
2012-09-04
Nusigręžusi nuo savo šaknų Britanijos konservatorių partija nedaug laimės Neseniai per priėmimą Dauning Stryte Britanijos ministro pirmininko paskelbtas pareiškimas, kad, nepaisydama biblinio mokymo ir reformuotosios katalikiškos liturgijos, Anglijos Bažnyčia turėtų pripažinti tos pačios lyties asmenų santuokas, yra ryškus nukrypimas nuo istorinio britų konservatizmo.  Kol vadovavimo partijai nebuvo perėmęs ponas Cameronas, konservatorių sielai aiškiai buvo būdingas noras išsaugoti dvasinę ir moralinę valstybinės bažnyčios įtaką. Plačiau