VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Į pradžią

01 27. In memoriam Jonas Duoba (1929 – 2012)

Šių metų (2012 m.) sausio 25 d. nustojo plakti matematiko ir lietuvių kultūros veikėjo, vertėjo į vokiečių kalbą, mokytojo Jono Duobos širdis.
Velionis gimė Šakių rajono Vilkeliškių kaime, esančio netoli Sintautų miestelio. Tėvai vertėsi gana sunkiai savo nedideliame ūkelyje, tad nuo vaikystės jam teko sunkiai dirbti - tiek padedant savo tėvams, tiek tarnaujant pas stambesnius ūkininkus.
Vėliau tėvai persikėlė gyventi į Šakius, o Jonas mokėsi Šakių progimnazijoje. Užklupus karui, jų namai Šakiuose buvo sudeginti kartu su visu turtu ir vėl teko persikraustyti jau į Jurbarką. Ten jis ir pabaigė Jurbarko gimnaziją. Mokytojai gerai vertino jo žinias ir gabumus, todėl, dar nebaigęs vidurinio mokslo, buvo įdarbintas mokytoju. Nuo devyniolikos metų amžiaus pradėjęs mokytojauti, jis šį darbą tęsė net 55 metus. Dirbo Jurbarko gimnazijoje, po to - Smalininkų vidurinėje mokykloje, kur buvo pirmosios šios mokyklos abiturientų laidos auklėtojas. Įdomu, kad šios laidos abiturientai gerai prisiminė ir aplankydavo net pačioje gyvenimo pabaigoje.
Bedirbdamas šioje mokykloje, pabaigė neakivaizdiniu būdu Vilniaus pedagoginį institutą. 1958 m. persikėlė gyventi į Vilnių, kur buvo pakviestas dirbti M. A. Visuotinės lietuvių enciklopedijos gamtos mokslų skyriaus redaktoriumi. Ten dirbdamas dar surasdavo laiko mėgstamam pedagoginiam darbui, dėstė matematiką įvairiuose Vilniaus technikumuose, Vilniaus universitete, o Vilniaus pedagoginiame institute - matematikos mokslo istoriją. Ilgiausiai, daugiau nei 20 metų, išdirbo Vilniaus finansų technikume. Pasirinkęs pagrindiniu pedagoginį darbą, nenutraukė bendradarbiavimo su Visuotinės lietuvių enciklopedijos redakcija. Yra daugelio matematikos, fizikos bei matematikos istorijos sričių straipsnių autorius. Nuolat gilino savo profesines žinias. Tobulai mokėjo vokiečių kalbą, puikiai galėjo dėstyti matematiką lenkų ir rusų kalbomis.
Jau nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje aktyviai reiškėsi periodinėje spaudoje, kur nepabūgdavo pasisakyti įvairiomis aktualiomis temomis. Vienuoliką metų velionis prenumeravo valstybės laikraštį „Lietuvos Aidas“ ir skelbė aktualius straipsnius. Taip pat spausdinosi laikraščiuose „Kauno diena“, „Vakarinės naujienos“, rajoniniuose Jurbarko „Mūsų laikas“, „Šviesa“.
Visiems jį pažinojusiems išliks kaip draugiškas, optimistiškas, visiems gera linkintis, doras žmogus. Niekada neišsižadantis savo principų.
Velionis pašarvotas prie palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios. Lankymas nuo sausio 27 d. 12 val. Karstas išnešamas sausio 28 d. 14 val. Laidojamas Sudervės kapinėse.
LA redakcija reiškia gilią užuojautą velionio šeimai, artimiesiems ir draugams.

Atgal