VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

12.08. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros pakeitimai

Lietuvoje poveikio visuomenės sveikatai vertinimas yra apibūdinamas kaip planuojamos ūkinės veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, poveikio sveikatai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metu išanalizuojami aplinką ir gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, nustatomos sanitarinės apsaugos zonos.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita rengiama tuomet, jeigu planuojamai ūkinei veiklai turi būti nustatytos arba patikslintos sanitarinės apsaugos zonų ribos (toliau – SAZ).

SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. SAZ ribos nustatomos apie stacionarius taršos šaltinius. Ataskaitą rengia visuomenės sveikatos specialistai, turintys Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas fizinio asmens visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis poveikio visuomenės sveikatai vertinimu.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūra yra nustatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“. Suvestinė visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų dokumentų redakcija. Visuomenė su parengta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita supažindama Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Tvarkos aprašas yra pakeistas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1378 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas).

Nuo 2020 metų sausio 1 d. įsigalioja Įsakymu keičiama poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – Ataskaita) pristatymo visuomenei tvarka. Nustatoma, kad viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas turi vykti seniūnijos (savivaldybės, jeigu joje nėra seniūnijų), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, administracinėse patalpose arba kitose pasirinktose ir su seniūnija (savivaldybe, jeigu joje nėra seniūnijų) suderintose patalpose, esančiose teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, ne darbo metu (rekomenduojama darbo dienomis ne anksčiau 17 val.). Iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pradžios ar jo metu Ataskaitos rengėjas turi paskirti viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo pirmininką ir sekretorių bei užregistruoti dalyvius. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo dalyvių kalbos yra protokoluojamos.

Taip pat Įsakymu nustatoma, kad parengta Ataskaita, su kuria yra supažindinta visuomenė, su visais priedais pateikiama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui taip pat pateikiamas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnyje nurodytas į sanitarinės apsaugos zoną patenkančio Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas (toliau – sutikimas), kai jis turi būti gautas. Sutikimas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui turi būti pateiktas iki sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo.

 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Aplinkos sveikatos skyriaus informacija

Atgal