VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Naujausios žinios

01.09. Naujausios žinios

Genocido tyrimo centras: paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro interneto svetainėje www.kgbveikla.lt baigus viešinti agentų archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą, centras pabrėžia, kad paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. 
Viešinti KGB dokumentus centrą įpareigojo Seimas 2010 metais. Žurnalo viešinimas pradėtas 2012-ųjų pabaigoje, baigtas 2018 m. sausio 5-ąją. Išanalizuota 1669 asmenų duomenys. Šis žurnalas nėra ir nebus slaptas dokumentas, jis bus laisvai prieinamas Lietuvos ypatingajame archyve, sakoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešime.
12011 m. Valstybės saugumo departamentui perdavus Lietuvos ypatingajam archyvui turėtus KGB dokumentus, tarp kurių buvo ir šis žurnalas, ir šią žinią paviešinus, buvo beįsigalinti nuomonė žurnalo turinį skaitmeninti ir pateikti visuomenei. Atsižvelgdami į KGB dokumentų specifiką (galimus netikslius arba klaidinamus duomenis) ir fragmentiškumą, centro istorikai tam nepritarė, prisiėmė atsakomybę individualiai išanalizuoti visą prieinamą informaciją apie žurnale minimus faktus ir pateikti ją kartu su papildomais tyrimais ir komentarais. 
1Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras pabrėžia, kad jo puslapyje, kuriame penkerius metus palaipsniui viešinti žurnalo duomenys, buvo išryškintas svarbus prierašas: „nežinoma, kokiu principu ir kokiu tikslu sudarytas šis žurnalas. Atidžiau ištyrus papildomus archyvinius ir įvairius kitus šaltinius apie sąraše esamus asmenis, nustatyta, kad dalis užverbuotų asmenų nedirbo kaip agentai. Manytina, kad jie sutiko bendradarbiauti tik norėdami ištrūkti iš čekistų nagų. Neatmestina tikimybė, kad kai kurie asmenys buvo įtraukti į sąrašą operatyviniais ar kompromitavimo tikslais. Sovietinis saugumas kartais (ginkluotos rezistencijos laikotarpiu net dažnai) sąmoningai skleisdavo informaciją apie žmogaus tariamą bendradarbiavimą su KGB".
Pasak LGGRTC, darbas, kuris truko penkerius metus, buvo nelengvas pirmiausia dėl šaltinių trūkumo. 1990-1991 metais daug KGB dokumentų buvo sunaikinta arba išvežta į Rusiją, tarp jų ir KGB agentų asmens bei darbo bylos, kurios būtų tiesiausias ir patikimiausias kelias išsiaiškinant agentų veiklą. Nesant šių bylų, informacijos teko ieškoti tūkstančiuose KGB operatyvinių, agentūrinių, baudžiamųjų, spec. patikrinimo, bylų.
LGGRTC pabrėžia, kad paviešintasis sąrašas, kaip ir daugelis KGB dokumentų, turi būti vertinamas kritiškai. Visas agentų registracijos žurnalas parašytas ranka. Keli pabaigoje įrašyti asmenys įrašyti kiek kitu rašikliu, kita rašysena. Neišlaikyta chronologinio eiliškumo, todėl žurnale pateiktų duomenų patikrinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Tarp pabaigoje įrašytų asmenų yra ne tik Donatas Banionis, Saulius Sondeckis, bet ir Antanas Urbonas, kuris išdavė Adolfą Ramanauską - Vanagą, ir dėl jo bendradarbiavimo su KGB abejonių nekyla. Pabaigoje įrašytas ir Vincentas Sladkevičius, tačiau jo įrašymo aplinkybės pabaigoje lieka neaiškios - kiti dokumentai rodo, kad V. Sladkevičius buvo verbuotas 1958 metais, tačiau nebendradarbiavo (agento darbo byla neužvesta) ir po metų iš agentūrinio tinklo išbrauktas bei ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. Tačiau šalia įrašytas ir kitas vyskupas Liudvikas Povilonis, apie kurio ryšius su KGB buvo įtariama ir sovietmečiu, taip pat Krizostomas Labanauskas, buvęs partizanas, pasukęs išdavystės keliu. 
Visi į sąrašą įrašyti agentai buvo verbuojami LSSR KGB arba kitų KGB padalinių. Tačiau ne visi su sovietiniu saugumu norėjo bendradarbiauti, be to, ne visų agentų darbas vertintinas vienodai, pažymima LGGRTC pranešime. Kai kurie partizanų karo metu suimti ryšininkai, partizanai ar nesusiję su partizanais žmonės, norėdami ištrūkti iš NKVD, sutikdavo tapti agentais ar informatoriais, tačiau paleisti, pasitraukdavo į mišką, o apie verbavimą pranešdavo partizanams ar artimiems žmonėms, arba slapstydavosi kitur. Buvo su pogrindžiu susijusių žmonių, kurie užsiverbuodavo leidus partizanams ir su jais derinant teikdavo NKVD-MGB dezinformuojančius pranešimus. Kai kurie žmonės po verbavimo bandė saugumiečius klaidinti, teikė jiems nenaudingas žinias, vengė bendradarbiauti, kiti, nebenorėdami bendradarbiauti, pasitraukdavo į Vakarus. Pasak LGGRTC, pasitaikė atvejų, kuomet žmogus buvo užverbuotas, priverstas bendradarbiauti, bet nenorėdamas to bandė trauktis į Vakarų valstybes. Jiems dėl to buvo iškeliamos baudžiamosios bylos. 
Šalia tokių asmenų registracijos žurnale įrašyti ir agentai, kurie išdavė partizanus ir už tai buvo jų nubausti mirtimi partizanų karo lauko teismo sprendimu, agentai smogikai, savo rankomis žudę partizanus, tarp jų ir nelietuviai, nesusiję su pogrindžiu, pasitelkti kaip smogiamoji jėga, daug žmonių išdavę agentai. Žurnale įrašyti ir agentai, naudoti užsienyje arba užverbuoti iš užsieniečių, įtariamų priklausymu užsienio žvalgyboms, ar tokiems įtariamiesiems sekti, taip pat esama įrašytų išeiviją šnipinėjusių agentų, vardija Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Kai kurie agentai teikė paprastus pranešimus apie savo pažįstamų kalbas, nuotaikas, požiūrį į sovietų valdžią arba bendraudami su partizanais juos dezinformuodavo. Stalinizmo metais tokie iš pažiūros paprasti pranešimai galėjo nulemti kito žmogaus suėmimą, tardymą, kalinimą. Registracijos žurnale įrašyti ir vadinamieji kameros agentai, suimti žmonės, kurie per pokalbius išgaudavo informaciją iš kitų suimtųjų ir taip jiems pakenkdavo. 
Pasak Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, esama kontroversiškų atvejų, kai užverbuotas agentas išduodavo žmones, bet taip pat bandydavo išsisukti nuo bendradarbiavimo arba visaip vengė bendradarbiauti, bet iš naujo suėmus ir tardant teikdavo informaciją apie žmones. Pasitaikė ir tokių atvejų, kai turima žinių dėl agento bendradarbiavimo, bet jis vis tiek būdavo nuteisiamas net ir mirties bausme. Registracijos žurnale įrašyta ir nemažai kunigų, kurių vieni išduodavo žmones, vykdė režimui palankią politiką tikybos klausimais, kiti visaip bandė išvengti kontaktų su saugumo struktūromis. 
Viso tyrimo metu komentarais papildyti 806 atvejai, dar 966 atvejais informacija gauta iš rastų agento kortelių. Kiekvieno žurnale įrašyto asmens istorija yra unikali, turi būti vertinama individualiai, pabrėžia Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
KGB dokumentų viešinimo tinklalapyje kgbveikla.lt tikslas yra KGB veiklos ir metodų nušvietimas. Todėl ir šio žurnalo paviešinimas bei tyrimas yra aktualus KGB veiklos ir metodų pažinimui. Kai kurie gauti rezultatai bus aktualūs ir istorijos mokslui bei sovietinės istorijos pažinimui, sakoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pranešime.

Senosios urėdijos užveria duris - darbą pradeda Valstybinių miškų urėdija

Po urėdijų reformos visų miškų inventorizacija ir miškotvarka rūpinsis Valstybinių miškų urėdija, optimizuojama pagaminamos ir parduodamos apvaliosios medienos logistika. Taip spaudos konferencijoje naujai valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdija pristatyti teigė aplinkos viceministras Martynas Norbutas
„Noriu pabrėžti, kad baigėsi teisinis procesas, tačiau pokyčiai pačioje įmonėje, susiję su vidaus struktūra (tiek bendrų sistemų sukūrimas, tiek galvosenos pakeitimas, kad įmonė veikia kaip viena, o ne kaip 42 atskiros), užtruks, matyt, kelerius metus", - sakė M. Norbutas.
Aplinkos ministerija ne kartą pristatė, kaip bus pereinama prie naujos struktūros, kuri turi pradėti veikti kitais metais. Pasak viceministro, kol tai bus padaryta, visiems darbuotojams, išskyrus urėdijų vadovus, buvo pasiūlyta likti įmonėje tomis pačiomis sąlygomis. Apie 300 darbuotojų nesutiko tęsti darbo šioje įmonėje. 
„Senosios urėdijos bus uždarytos per 6 darbo dienas. Paskutinė darbo diena turėtų būti kitas antradienis", - pridūrė viceministras. Pasak jo, procesui buvo ruošiamasi per visus praėjusius metus, kai Vyriausybė priėmė nutarimą dėl konsolidacijos. 
Kaip informavo viceministras, įmonėje veikia nauja valdyba, ji turi laikiną vadovą. Vėliausiai iki kitos savaitės pradžios bus paskelbta įmonės vadovo atranka, taip pat - nepriklausomo valdybos nario atranka vietoj atsistatydinusio. 
Valdyba spręs, kur turėtų būti įmonės padaliniai. Turėtų būti nustatyti atrankos kriterijai padalinių vadovams. Pasak viceministro, vėliausiai kovą jie turėtų pradėti dirbti. „Tai bus pirmasis pokytis įmonėje, leisiantis vadovams telkti komandas ir užtikrinti pokytį kitų metų pradžioje", - sakė M. Norbutas.
Tarp potencialiai galimų centrinės būstinės vietų minėtas Panevėžio rajonas. Kaip spaudos konferencijoje sakė viceministras, regioninė politika -prioritetas, centras turi būti ne sostinėje, tačiau kur konkrečiai bus, spręs valdyba. 
„Miško darbai vyksta be pertrūkių, ir tai užtikrina regioniniai padaliniai, kurie dirba su mediena, administracija įgaliota spręsti iškylančias problemas, - pabrėžė viceministras, pridurdamas, kad šiandien, vėliausiai - rytoj bus paskirti laikinieji vadovai iš darbuotojų, kurie tęsia darbus ir užtikrina, kad jie nenutrūktų.
Prekybą mediena administruos šiuo metu biokuro biržą administruojanti valstybės kontroliuojama UAB „Baltipool". Kaip pabrėžė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas Nerijus Kupstaitis, prekybos mediena taisyklės iš esmės nesikeis.
„Baltipool" perims administratoriaus darbą, administruos prekybą mediena, kurią vykdys valstybinė miškų urėdija per 42 regioninius padalinius", - sakė N. Kupstaitis.
Pasak viceministro, taip palaipsniui bus pereinama prie naujos struktūros.
M. Norbuto teigimu, po pertvarkos sustiprės girininkijos - smulkiausias, bet svarbiausias miškininkavimo vienetas, sumažės joms priskirtų administracinių funkcijų.
Paklaustas, kokius galimus pavojus vykstant reformai mato, Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas N. Kupstaitis esminių neįžvelgė.
„Ir dabar iškyla tam tikrų iššūkių, tačiau esminių pavojų neįžvelgčiau, nes esminės veiklos sąlygos nesikeičia. Kalbame apie veiklos optimizavimą įmonės viduje, kuris nenumato radikalių pokyčių - visos pagrindinės funkcijos kaip buvo, taip ir lieka, tęstiniai projektai - taip pat", - sakė N. Kupstaitis 
Netgi minėti 300 žmonių, kurie nesutiko pereiti dirbti, N. Kupstaičio žodžiais, nėra kritinė masė, dėl kurios gali sutrikti procesai. 
„Ir dabar kai kurios miškų urėdijos vykdo centralizuotą medienos ruošą ir mato, kad tai - racionalus sprendimas", - kalbėjo Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Miškų politikos skyriaus vedėjas.
Kardinalių pokyčių miškosaugos srityje jis taip pat neprognozavo. 
"Lietuvoje kirtimai kontroliuojami labai griežtai. Kirtimų apimtis tvirtina Vyriausybė, jų apimtys planuojamos 10 metų į priekį. Net nėra intencijų kažką radikaliai keisti, o įmonėje bus sustiprinta aplinkosauginė dalis, centralizavus valdymą , urėdijų darbuotojai galės daugiau dėmesio skirti miškams ir jų apsaugai", - sakė N. Kupstaitis. 
Prieš dešimt metų prasidėjusi ir su pertraukomis vykusi Urėdijų pertvarka Seime palaiminta praėjusių metų liepos 11 d. Priėmus Miškų įstatymo pataisas, Vyriausybė ėmėsi pradėti įgyvendinti urėdijų reformą, kurios tikslas - depolitizuoti urėdijų valdymą ir pasiekti, kad didžiulį valstybės turtą valdančios valstybės įmonės teiktų didesnę naudą mokesčių mokėtojams. Palyginamoji analizė parodė, kad valstybinių miškų įmonės dirba ne taip efektyviai kaip aplinkinėse valstybėse.
Reformos priešininkai teigė, kad urėdijų pertvarka skubota ir vykdoma nepasitarus su miškininkais. Nuogąstaujama, kad viena įmonė kuriama stambiųjų medienos pramonininkų užsakymu, taip siekiant sukurti valstybinį monopolį, su kuriuo stambiesiems medienos pirkėjams būtų lengviau sutarti dėl kainos, nei su 42 urėdijomis.
Urėdijų pertvarkai priešinosi ne tik urėdai, miškininkų profsąjungos, bet ir socialdemokratai, Tvarkos ir teisingumo partijos nariai, dalis liberalų bei konservatorių.
Kaip sakė parlamentaras Juozas Olekas, Seimo narių grupė dėl urėdijų reformos teisėtumo kreipsis į Konstitucinį Teismą. "Kreipimasis ruošiamas, bus renkami parašai Seime, - sakė J. Olekas. - Pagrindiniai kreipimesi minimi argumentai - mums atrodantys prieštaravimai priimant įstatymą ir Vyriausybės nutarimą, kuris ne visai atitinka keliamus teisėkūros reikalavimus".
Kaip ne kartą yra kartojęs J. Olekas, naikinant urėdijas kuriama viena Lietuvos miškus valdysianti institucija, kurios pagrindinis tikslas - gauti didesnį pelną, neigiamai atsilieps miškams ir Lietuvos žmonėms.
Parlamentaras atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl nežinomybės, kaip vyks pertvarka, dalis urėdijų darbuotojų nusprendė palikti darbą, tad jų išeitinėms kompensacijoms gali prireikti kelių milijonų eurų. 
Pernai birželį 41 urėdija surengė šakos lygmens įspėjamąjį streiką. Statistikos departamento duomenimis, jame dalyvavo 2 205 darbuotojai, nedirbtas darbo laikas sudarė 552 darbo dienas, vidutinė streiko trukmė buvo 0,25 darbo dienos.

Parodoje - sovietmečiu išgriautas senasis Vilnius

Šiandienė Vilniaus senamiesčio kaita, pasitelkus istorines fotografijas, verčia pažvelgti, kaip keitėsi Vilniaus istorinis centras bėgant laikui, kas buvo prarasta ir sužalota sovietų okupacijos laikotarpiu bei susimąstyti, ar miesto visumos išsaugojimas vis dar yra prioritetinė kryptis. Atsakyti į šiuos ir kitus klausimus bus galima Valstybinės kultūros paveldo komisijos sausio 10 d. sostinės rotušėje organizuojamoje parodoje „Senas ir naujas Vilnius".
Parodoje bus pristatomi fotografo Mečislovo Sakalausko XX a. 6-8 dešimt. fiksuoti vaizdai, įamžinantys to laikmečio Vilniaus istorinio centro vietos dvasią ir pastangas išsaugoti senąjį miestą. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, šalia istorinių fotografijų, bus eksponuojamos šiandienos jaunųjų fotografų atliktos senamiesčio nuotraukos, provokuojančios susimąstyti, ar XX a. pradžioje užgimusi paveldosaugos kryptis išsaugoti miesto visumą yra tęsiama iki šiol ir kokia ateitis laukia mūsų sostinės istorinės dalies.
Vilniaus istorinis centras, šiandienos visuomenei pasakojantis daugybę skirtingų istorijų, vis dar žengia savitumo paieškų keliu. Kiekvienai kartai ypač aktualu išsaugoti miesto veidą, atskleisti jo tapatumą ir suvokti savąjį santykį su juo. Išsaugojęs viduramžių miestui būdingą planinę struktūrą ir UNESCO pelnytai įvertintas dėl savo reikšmės Vidurio ir Rytų Europai, Senamiestis patyrė daugybę pokyčių ir iki šiol yra įtakojamas besikeičiančių urbanistikos paveldo apsaugos tendencijų.
Vilniaus architektūros paveldo praradimai siejami su sovietine miestų atstatymo ideologija bei praktika. 
1944 m. sovietams įsitvirtinus Vilniuje, pradėta skaičiuoti karo metu miestui padaryta materialinė žala. Skaičiuojant nuostolius, fiksuojant išlikusią Vilniaus architektūrą, tapo akivaizdu, kad senasis miestas buvo prarastas ne karo metu, o po karo. „Vokiškųjų okupantų žalos Vilniaus senamiesčio pastatams bei architektūros paminklams plane" pažymėta, kad daugiau nei pusė Senamiesčio pastatų išliko nesužaloti arba jiems reikėjo tik paprasto remonto.
„Sovietinio Vilniaus" kūrimo versija rėmėsi modernistine sveiko ir patogaus gyventi miesto ideologija. 
Pagal senamiesčių sanacijos koncepciją, istorinės miesto dalies higienos, gyventojų tankumo ir transporto problemos buvo sprendžiamos, griaunant techniškai susidėvėjusius pastatus, mažinant užstatymą, platinant gatves, o istorinius pastatus keičiant šiuolaikiškais. Šie bruožai akivaizdūs pokario Vilniaus senamiesčio tvarkyboje dėl to, kad sanacija buvo ypač sėkmingai pritaikyta sovietinėje urbanistikoje ir tapo ideologiniu pagrindu po karo pertvarkant daugelį SSRS miestų.
1948 m. pradėti pirmieji miesto tvarkymo darbai. Vienas pagrindinių akcentų buvo ištisų kvartalų bei posesijų „išvalymas", motyvuojant miesto sanitariniais ir transporto poreikiais. Vis dėlto daugelio žmonių sąmonėje pokario senamiestis iš tiesų buvo panašus į griuvėsius, tad jų valymas, o ne restauravimas buvo priimtiniausias greito ir patogaus atstatymo būdas. 
1959 m. buvo patvirtintas Senamiesčio rekonstrukcijos planas - pirmasis kompleksinis paveldosauginis dokumentas Sovietų Sąjungoje, sustabdęs senojo Vilniaus rekonstravimą ir leidęs naujame mieste išsaugoti senąją architektūrą.

Jubiliejaus proga Prezidentė pasveikino literatūrologę I. Veisaitę

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino literatūrologę, teatrologę profesorę Ireną Veisaitę 90-ojo gimtadienio proga.

„Esate aktyvi Lietuvos istorinės atminties liudytoja ir saugotoja, tolerancijos žmogus, iš kurio mokomės pilietinės drąsos, atvirumo sau ir kitiems, pagarbos kiekvienai tautai. Jūsų gyvenimo linijoje įrašyta daug mūsų valstybės istorijos įvykių, kuriuos Jūs talentingai atskleidžiate per vilties, drąsos, pagalbos artimam prizmę“, – rašoma sveikinime.

Šalies vadovės teigimu, I. Veisaitė puoselėja amžinąsias vertybes ir žmogiškojo orumo idėjas, kurios padeda suvokti savąją tapatybę, suprasti praeitį, dabartį ir pažvelgti į ateitį, matyti Lietuvą europietiškos kultūros paveiksle.

Prezidentė padėkojo už aktyvią poziciją ir moralinės brandos pavyzdį visuomeniniame gyvenime ir gražaus jubiliejaus proga palinkėjo kuo daugiau sveikatos ir stiprybės.

Lietuvos istorija mena

Lietuva sausio 9-ąją:
1776 m. Karvaičiuose, Kuršių nerijoje, gimė tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Liudvikas Gediminas Rėza. Mirė 1840 m. 
1907 m. Vilniuje, Petro Vileišio namuose, atidaryta pirmoji lietuvių dailės paroda, kurioje pirmą kartą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis eksponavo 33 savo dailės kūrinius.
1944 m. Jungtinių Amerikos Valstijų Klivlendo mieste mirė buvęs Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona.
1992 m. Lietuvos Vyriausybė priėmė potvarkį, kuriuo leista apginkluoti Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą.
2001 m. Prancūzijos vadovas Jacques'as Chiracas priėmė Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų.
2004 m. Santarvės ordinas įteiktas Lietuvos dailės muziejaus direktoriui, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkui menotyrininkui Romualdui Budriui.
2006 m. geriausiu 2005 metų Europos lengvaatlečiu išrinktas disko metikas Virgilijus Alekna.
2012 m. JAV mirė rašytojas, dramaturgas Kostas Ostrauskas.
2014 m. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pasveikino Lietuvos mokslininkus ir visus lietuvius su sėkmingu pirmųjų lietuviškų palydovų "LitSat-1" ir "LituanicaSat-1" iškėlimu į kosmosą.
2014 m. eidamas 82-uosius metus savo namuose staiga mirė žinomas žurnalistas, spaudos darbuotojas, kultūros veikėjas, ilgametis "Mokslo ir gyvenimo" vyriausiasis redaktorius Juozas Baldauskas.

Motociklininkas B. Bardauskas įveikė trečiąjį Dakaro ralio etapą

Dakaro ralyje vienintelis mūsų šalies motociklininkas sėkmingai baigė trečiąjį šių sudėtingų lenktynių etapą, finišuodamas 105-oje vietoje. Bendroje įskaitoje B. Bardauskas pakilo iš 120 pozicijos į 110-ąją. 
Nuo etapo nugalėtojo brito Samo Sunderlando lietuvis atsiliko 2 val. 8 min. ir 13 sek. 
"Šiandien sportininkus alino karštis, viršijęs 30 laipsnių, bet Balys buvo tam pasirengęs ir fiziškai, ir psichologiškai", - džiaugėsi komandos "Perkūnas Team" vadovas Carlosas Brebbia. 
Pasak jo, pastaruosius abu etapus B. Bardauskas nė karto nenukrito nuo motociklo, nors pirmąją dieną teko ir tai patirti. 
"Tiesa, tai nebuvo skausminga ir mes matome, kiek valios turi Balys", - teigė C. Brebbia. 
Šiame etape buvo iš viso septyni paslėpti patikros punktai (WP), kuriuos turėjo pasiekti motociklininkai. Vienu atveju B. Bardauskas gerino savo pozicijas, kitais atvejais šiek tiek smuktelėdavo: WP1 (26 vieta), WP2 (57 vieta), WP3 (106 vieta), WP4 (105 vieta), WP5 (108 vieta), WP6 (99 vieta), WP7 (103 vieta). 
Iš karto po finiško žurnalistai B. Bardausko paklausė, ar jis ką nors šiandien gelbėjo. 
„Šiandien nieko negelbėjau. Važiavau lėtai. Girdėjot, kad sraigtasparnis kažką išgelbėjo, – po finišo kalbėjo B. Bardauskas. – Negrįš šiandien daug kas. Kopos tokios klampios, klampios. Visą laiką turi minti gazą“. 
Pasak sportininko, kelyje buvo daug klastingų duobių, kurios nebuvo pažymėtos lenktynininkams išdalintose šio etapo legendose. 
„Jos (duobės), matyt, neseniai susiformavusios. Šokau per kelias tokias duobes. Pavyko. Na ką, viskas gerai“, – neslėpė optimizmo B. Bardauskas. 
B. Bardauskas šiame Dakaro ralyje jau įveikė vieną užkeiktą ribą. Būtent 2009 m. lenktynių trečiame etape jis patyrė sunkias traumas, susilaužydamas abi rankas. Tąsyk jis nuvažiavo dar tris etapus, bet septintame pasidavė. 
Šiemet B. Bardauskas siekia pasiekti finišą, nesivaikydamas aukštų rezultatų.

Premjeras: mums labai svarbus bendradarbiavimas su Izraeliu

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis susitikimo su Izraelio valstybės ambasadoriumi Lietuvai Amiru Maimomu metu aptarė dvišalius bendradarbiavimo santykius.
Premjeras S. Skvernelis akcentavo, kad labai vertina glaudžius dvišalius santykius su Izraeliu, didelį dėmesį skiriant verslo ryšių skatinimui, investicijų pritraukimui.
„Lietuvos Vyriausybė yra pasirengusi dar aktyvesniam dialogui įsteigiant tarpvyriausybinio bendradarbiavimo komisiją. Taip pat mums labai svarbus bendradarbiavimas su Izraeliu viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityje ir norėtume ateityje šiuo klausimu pasirašyti susitarimą", - teigė S. Skvernelis.
Jis taip pat pabrėžė, kad Vyriausybė įsiklauso į Lietuvos žydų bendruomenės balsą ir per pastaruosius metus skyrė ir skirs didelį dėmesį žydų kultūrinio ir religinio paveldo objektams. 
S. Skvernelis sakė, kad artėjant Holokausto atminties dienai - sausio 27 d. - svarstomos galimybės kokiu būdų galėtume patvirtinti Tarptautinio Holokausto atminties aljanso (IHRA) rekomendacijas dėl antisemitizmo apibrėžimo. 
Premjeras pabrėžė, kad sveikintume Izraelio Ministro Pirmininko vizitą į Lietuvą.

Lietuvoje kompensuojamos gripo vakcinos yra kokybiškos ir saugios

Lietuvos gyventojams perkamos vakcinos yra kokybiškos, saugios ir atitinka nustatytus tarptautinius reikalavimus, tad žmonėms nereikėtų nerimauti ir tikėti skleidžiamais mitais, sako ekspertai.
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), reaguodami į viešojoje erdvėje skleidžiamą informaciją apie gripo vakcinas, tvirtina, kad žmonės neturėtų būti klaidinami. Nupirkta trivalentė vakcina yra taip pat efektyvi, kaip ir naujai pasirodžiusi keturvalentė. 
Visos sezoninio gripo vakcinos gaminamos pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamą antigeninę sudėtį kiekvieniems metams, jų efektyvumas ir saugumas yra patvirtintas registracijos procedūrų metu, taigi, visos vakcinos yra efektyvios", - teigia Užkrečiamų ligų ir AIDS centro Imunoprofilaktikos skyriaus vedėja Daiva Razmuvienė.
Pasak jos, gripo vakcinų efektyvumas yra įrodytas mokslo tyrimais ir vertinamas kaip galimybė išvengti gripo sunkių formų, komplikacijų, hospitalizacijos ir mirties, ypač rizikos grupių asmenims.
Atvirą tarptautinį pirkimo konkursą sezoninei einamųjų metų gripo vakcinai įsigyti, Valstybinė ligonių kasa vykdė 2017 m. kovo mėnesį. Konkurso metu gauti pasiūlymai įsigyti trivalentę sezoninę einamųjų metų gripo vakciną. Pasiūlymų įsigyti keturvalentę sezoninę einamųjų metų gripo vakciną nebuvo gauta.
Anot Valstybinės ligonių kasos Sveikatos įstaigų aprūpinimo skyriaus vedėjos Linos Reinarteinės, Lietuvos gyventojams nupirkta sezoninė gripo vakcina yra kokybiška, saugi ir atitinka nustatytus tarptautinius reikalavimus, žmonėms nereikėtų nerimauti dėl jų efektyvumo.
Šiuo metu sergamumas gripu yra mažas. Dar ir dabar pasiskiepyti nuo gripo nevėlu. Lietuvoje sezoninio gripo sergamumo pakilimai įprastai stebimi sausį, vasarį. 
2018 metams nupirkta 123 470 gripo vakcinos dozių. Už jas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sumokėta 316 330 eurų.

K. Jarvi globojamas Baltijos šalių akademijų orkestras pasirodys Lietuvoje

Švęsdami trijų kaimyninių Baltijos valstybių 100-metį, talentingi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Estijos muzikos ir teatro akademijos bei Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos studentai drauge su jaunaisiais talentais iš viso pasaulio susibūrė į Baltijos šalių akademijų orkestrą (Baltic Academies Orchestra, BAO). 
Atkurtosios Lietuvos 100-ojo gimtadienio išvakarėse, vasario 13 ir 14 dienomis, Baltijos šalių akademijų orkestras, globojamas estų dirigento Kristjano Jarvi, pasirodys Vilniuje ir Kaune. Koncertus diriguos pats K. Jarvi bei vienas ryškiausių jaunesniosios kartos lietuvių dirigentų Modestas Barkauskas. 
Pasirodymas Lietuvoje yra BAO tarptautinio turo dalis: jaunimo „šimtmečio orkestras" vasario 9-18 dienomis taip pat koncertuos Tartu (Estija), Cėsyje ir Rėzeknėje (Latvija), Gdanske (Lenkija) ir Berlyne (Vokietija). 
Koncertuose skambės trijų Baltijos kraštų muzikos klasikų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Peterio Vasko ir Arvo Parto kūriniai. Jie bus atliekami greta Edwardo Elgaro, Modesto Musorgskio bei Piotro Čaikovskio šedevrų. 
Baltijos šalių akademijų orkestras yra bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos muzikos akademijų, jau dešimtmetį gyvuojančio Baltijos jūros filharmonijos orkestro bei Estijos muzikos organizacijos „GMF La Nota" projektas. Orkestro pagrindą sudaro Baltijos šalių akademijų studentai, bet dalyvių laukiama iš visų pasaulio kraštų. 
Prieš prasidedant BAO turui, vasario 2-9 dienomis Tartu rengiami meistriškumo kursai, į kuriuos jau užsiregistravo per 100 dalyvių iš viso pasaulio. Kursuose dėstys ryškūs jaunesniosios kartos Baltijos kraštų atlikėjai: Eva Bindere (smuikas), Janas Bjurangeris (smuikas), Erikas Kirsfeldas (violončelė), Robertas Beinaris (obojus), Martinas Kuuskmannas (mediniai pučiamieji), Laimonas Masevičius (tūba), Heigo Rosinas (perkusija), Gediminas Gelgotas (kompozicija), taip pat dirigentai Lukas Groenas ir Kristjanas Jarvi. 
Pasak BAO meno vadovo K. Jarvi, Baltijos šalių akademijų orkestras yra nuostabių muzikantų bendruomenė, o Baltijos regionas - magiškas ir savo žmonėmis, ir muzika. 
Koncerte Vilniuje vasario 13 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre Baltijos šalių akademijų orkestras atliks A. Parto Simfoniją Nr. 1, M. K. Čiurlionio „Miške", P. Čaikovskio uvertiūrą-fantaziją „Romeo ir Džuljeta" bei nuostabiąsias E. Elgaro „Enigma" variacijas. Diriguos K. Jarvi. 
Kauno valstybinėje filharmonijoje vasario 14 d. M. Barkausko diriguojamas BAO pagros M. K. Čiurlionio „Miške", P. Vasko „Laudą", M. Musorgskio „Naktį Raganų kalne" ir E. Elgaro „Enigma" variacijas.

NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse perėmė Danijos kariai

Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose pirmadienį pasikeitė NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse dalyvaujančių šalių kariai. Iš JAV karinių oro pajėgų, keturis mėnesius saugojusių Baltijos valstybių oro erdvę, oro policijos misiją perėmė Danijos kariai, patruliuosiantis su keturiais naikintuvais F-16 "Fighting Falcon".
Danijos kariai Baltijos oro erdvę saugos šeštą kartą. Prieš tai danai misiją atliko 2004, 2009, 2011, 2013 metais iš Aviacijos bazės Šiauliuose ir 2014-aisiais iš Amario oro pajėgų bazės Estijoje.
Sveikindamas NATO oro policijos misiją Baltijos valstybėse pradėjusius Danijos karinių oro pajėgų karius, krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas padėkojo JAV karinių oro pajėgų kariams, kurie penktą kartą saugojo Baltijos šalių oro erdvę. 
Įprastai šiai misijai vykdyti tiek Lietuvoje, tiek Estijoje dislokuojama po keturis naikintuvus, bet rugsėjį septyni JAV orlaiviai į Šiaulius buvo perkelti artėjant Rusijos ir Baltarusijos surengtoms karinėms pratyboms „Zapad". 
NATO šalys pradėjo siųsti savo karius ir naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvę nuo 2004 m. kovo mėnesio, kada Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis. Nuo to laiko NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse vykdė jau 17 sąjungininkių šalių. JAV kontingento misija bus 45-oji nuo jos vykdymo pradžios 2004 metais. Prieš trejus metus, Rusijai aneksavus Krymą, NATO oro policijos misija Baltijos regione buvo sustiprinta.

Aukso vainikais karūnuoti senųjų amatų tradicijų tęsėjai

Rokiškio krašto muziejuje paskelbti konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas" laureatai, vyko jų vainikavimo iškilmės. Pasipuošti garbingiausiu Lietuvos tautodailės apdovanojimu - aukso vainiku - siekė net 28 senųjų amatų tradicijas tęsiantys kūrėjai.
Konkurso komisija, sudaryta iš žinomų šalies menotyrininkų, išrinko ir geriausiais metų meistrais paskelbė vaizduojamosios liaudies dailės meistrą, medžio drožėją Zenoną Skinkį iš Vilkaviškio, taikomosios liaudies dailės meistrę, keramikę Virgiliją Silvestrą Šufinskienę iš Kuršėnų ir skulptorių, kryždirbį Adolfą Teresių iš Garliavos.
Antrą vietą vaizduojamosios dailės kategorijoje pelnė grafikė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė iš Utenos, trečią - medžio drožėjas Steponas Kaminas iš Telšių. Taikomosios dailės grupėje antroji vieta skirta Vytautui Raukčiui iš Šilutės rajono, trečioji - šiaudinių sodų rišėjai Linai Živatkauskaitei-Žaliauskienei iš Lazdijų rajono. Kryždirbystės srityje antroji vieta teko skulptoriui, kryždirbiui Rimantui Zinkevičiui iš Ukmergės, trečioji - kryždirbiui Andriui Bieliukui iš Šakių rajono.
Specialūs diplomai įteikti tapytojui Zenonui Bulgakovui už poeziją tapyboje, audėjai Aldona Morkūnaitei-Valkauskienei už savitą tradicijos interpretaciją ir spalvas, kryždirbiams Aleksui Eugenijui Kulviečiui ir Pranui Petroniui už tradicijos puoselėjimą Lietuvoje ir pasaulyje, tautinių kostiumų audėjai Editai Šūmakarienei už gražų debiutą, kalviui Stanislovui Špukui už aukštą meistrystę ir kryždirbiui Daliui Udrakiui už įspūdingą debiutą.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro įsteigti „Aukso vainiko" apdovanojimai - svarbiausias šalies tautodailininkų - iškilių liaudies dailės kūrinių autorių - įvertinimas. Apdovanojimai skiriami už liaudies vaizdinę (skulptūrą, tapybą, grafiką, karpinius), taikomąją dailę (tekstilės, keramikos, taikomųjų medžio dirbinių, kalvystės, juvelyrikos bei paprotinius margučių, verbų, sodų dirbinius) bei kryždirbystę (kryžius, stogastulpius, koplytstulpius, koplytėles ir kitus tradicinės formos paminklus). 
Įdomiausius, tradicijos atspindžio ir meniškumo požiūriu vertingiausius darbus bus galima pamatyti ir Lietuvos dainų šventės dienomis Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje rengiamoje tradicinėje liaudies meno parodoje.
Birželio 30 - liepos 6 dienomis Vilniuje vyksianti dainų šventė „Vardan tos..." skiriama Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Pernai Prancūzijoje prieglobsčio prašė daugiau kaip 100 tūkstančių pabėgėlių

Prancūzijos valdžios institucijos pernai pirmą kartą istorijoje gavo daugiau kaip 100 tūkstančių prašymų suteikti pabėgėlio statusą. Tai pirmadienį pranešė šalies Pabėgėlių ir apatridų apsaugos valdybos (OFPRA) atstovai.
"Per visus 2017 metus žinybos gautų prieglobsčio prašymų skaičius pasiekė 100 412. Tai - 17 procentų daugiau negu 2016 metais", - konstatavo pareigūnai.
Pasak jų, pabėgėlio statusas buvo suteiktas beveik 43 tūkstančiams žmonių - 17 procentų daugiau negu užpernai.
Daugiausia prieglobsčio prašytojų atvyko iš Albanijos (7630), Afganistano (5987), Haičio (4943), Sudano (4486), Gvinėjos (3780) ir Sirijos (3249).

"Eurostat": lapkritį mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje kilstelėjo 1,2 proc., o per metus išaugo 5,0 proc.

Europos Sąjungos (ES) statistikos agentūros "Eurostat" duomenimis, praėjusių metų lapkritį, palyginti su dešimtuoju 2017 metų mėnesiu ir atsižvelgus į sezoninius svyravimus, mažmeninės prekybos apimtys euro zonoje ir visoje Europos Sąjungoje padidėjo 1,5 proc. Pernai spalį rodiklis euro zonoje sumažėjo 1,1 proc., o visoje ES - 0,6 proc.
2017-ųjų lapkritį, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu, mažmeninės prekybos indeksas euro zonoje padidėjo 2,8 proc., o visoje ES - 2,7 proc.
"Eurostat" duomenimis, 2017 metų lapkritį mažmeninės prekybos apyvarta Lietuvoje išaugo 1,2 proc., o per metus padidėjo 5,0 proc.

Popiežius: sprendžiant Šiaurės Korėjos krizę, būtina remti visas dialogo pastangas

Popiežius Pranciškus paragino tarptautinę bendriją sprendžiant Šiaurės Korėjos krizę remti "bet kokias dialogo pastangas". Tai Katalikų bažnyčios vadovas pareiškė pirmadienį naujametinėje kalboje Vatikane akredituotiems ambasadoriams.
Antradienį turėtų įvykti pirmieji per daugiau kaip dvejus metus aukšti pokalbiai tarp Šiaurės ir Pietų Korėjos. Pernai pavojingai paaštrėjus konfliktui dėl Šiaurės Korėjos branduolinės programos, šių metų pradžioje netikėtai atsirado įtampos švelninimo signalų.
Popiežius, be to, dar kartą paragino išlaikyti dabartinį Jeruzalės politinį statusą. 81-erių pontifikas to reikalavo jau gruodį, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pripažįstantis Jeruzalę Izraelio sostine.
"70 konfrontacijos metų greičiau nei bet kada anksčiau reikalauja politinio sprendimo, kuris leistų egzistuoti dviem nepriklausomoms valstybėms regione užsienio pripažintų sienų ribose", - kalbėjo Pranciškus.
Savo kalboje popiežius užsiminė ir apie kitas globalias temas, pavyzdžiui, klimato kaitą ir pabėgėlių padėtį.

Paryžiuje dėl potvynio uždaromos gatvės ir pėsčiųjų takai

Paryžiuje patvinus Senos upei, žinyboms pirmadienį teko uždaryti kai kurias gatves ir pėsčiųjų takus.
Senos vandens lygis pirmadienį siekė 4 metrus. Tai gerokai mažiau nei 6,1 metro, išmatuoto 2016 metų birželį ir 8,62 metro, užfiksuoto 1910-aisiais. Nepaisant to, žinybos paragino žmones būti atsargius. Anot žiniasklaidos, upė gali toliau tvinti.
Miesto atstovai paragino gyventojus nelaikyti sandėliuose vertingų daiktų, nes kylant vandeniui jie gali būti sugadinti. Sostinės regiono prefektūra, be to, paprašė socialinių tarnybų apie situaciją informuoti Senos pakrantėje įsikūrusius benamius.

Nafta - netoli trijų metų maksimumo, rinką palaiko OPEC paktas ir sumažėjęs platformų skaičius JAV

Naftos kainos pirmadienį kilo bei svyravo netoli trijų metų maksimumo, o rinkai palaikymo suteikė Naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) gavybos apribojimo programa bei sumažėjęs veikiančių platformų skaičius Jungtinėse Valstijose, skelbia "Reuters".
"Brent" rūšies naftos ateities sandorių kaina pakilo 16 centų, iki 67,78 dolerių už barelį. JAV "West Texas Intermediate" (WTI) nafta pabrango 23 centais, iki 61,67 dolerio už barelį. Tiek "Brent", tiek WTI nafta laikosi netoli aukščiausio taško nuo 2015 m. gegužės, kurį pasiekė praėjusią savaitę.
Prekybininkai teigė, kad nafta pabrango dėl sumažėjusio veikiančių platformų skaičiaus Jungtinėse Valstijose. Energetikos paslaugų įmonės "Baker Hughes" duomenimis, praėjusią savaitę šalyje naftos platformų skaičius sumažėjo penkiomis, iki 742.
Nepaisant to, manoma, kad JAV naftos gavyba greitai perlips 10 mln. barelių per parą, nes per pastaruosius metus smarkiai suaktyvėjo skalūninės naftos pramonė. Daugiau nei 10 mln. barelių per parą išgauna tik Rusija ir Saudo Arabija.
Auganti JAV gavyba yra pagrindinis faktorius, atsveriantis OPEC gavybos apribojimo pakto efektą. Pagal susitarimą, OPEC narės bei kai kurios kitos šalys nuo praėjusių metų pradžios naftos gavybą savanoriškai riboja 1,8 mln. barelių per parą.

Egipte kovo 26-28 dienomis vyks prezidento rinkimai

Egipte kovo 26-28 dienomis vyks pirmasis šalies prezidento rinkimų turas, pirmadienį pranešė Egipto rinkimų komisijos pirmininkas.
Jei reikės, antrasis šalies prezidento rinkimų turas bus surengtas balandžio 24-26 dienomis. 
Dabartinis Egipto prezidentas Abdelis-Fattah al-Sissis oficialiai dar nepaskelbė apie siekį būti perrinktu, tačiau plačiai tikimasi, kad jis dalyvaus rinkimuose ir iškovos antrąją ketverių metų trukmės kadenciją.

Didžiosios Britanijos premjerė pertvarkė ministrų kabinetą

Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May įvykdė didžiulį ministrų kabineto pertvarkymą, pirmiausia pakeisdama savo vadovaujamos Konservatorių partijos pirmininką.
Konservatorių partijos pirmininko Patricko McLoughlino pareigas perims imigracijos jaunesnysis ministras Brandonas Lewisas. Jis tampa partijos pirmininku ir ministru be portfelio. P. McLoughlino pasitraukimas buvo numanomas po prasto partijos pasirodymo birželį vykusiuose pirmalaikiuose Didžiosios Britanijos parlamento rinkimuose.
Remiantis "The Guardian" pranešimais, savo postus išsaugojo iždo kancleris (finansų ministras) Philipas Hammondas, vidaus reikalų ministrė Amber Rudd ir "Brexit" sekretorius Davidas Davisas.

Zimbabvėje pradėtas tyrimas dėl korupcijos prieš buvusio prezidento R. Mugabės šeimą

Zimbabvės Kovos su korupcija tarnyba pradėjo tyrimą prieš buvusio prezidento Roberto Mugabės šeimą. Vyksta tyrimas prieš buvusią pirmąją damą Grace'ą Mugabę bei jos sūnus Bellarmine'ą Chatungą ir Robertą jaunesnįjį, pirmadienį patvirtino tarnybos vadovas Goodsonas Ngunis.
Be kita ko, tiriama, kaip buvusio prezidento žmona įgijo daug žemių Mazovės rajone ir ar ji neišvijo tenykščių gyventojų. Prieš abu sūnus vyksta preliminarus tyrimas dėl tariamų pažeidimų prekiaujant mineralais.
Kovos su korupcija tarnyba savo išvadas vėliau ketina perduoti teisėsaugai. Prokuratūra tada spręs, ar pradėti tyrimą. 
Prie šalies vairo stojus naujajam prezidentui Emmersonui Mnangagwai, į teisėsaugos akiratį jau pateko ne vienas buvęs G. Mugabės šalininkas. Grace dėl savo prabangaus gyvenimo stiliaus ir daugybės apsipirkimo kelionių dažnai buvo vadinama "Gucci Grace".

Kuveitas rengia tarptautinę konferenciją Irako atstatymui

Kuveitas vasario viduryje rengia tarptautinę pagalbos konferenciją karo sugriauto Irako atstatymui. Susitikimas Kuveito mieste vyks bendradarbiaujant su Pasaulio banku ir privačiomis įmonėmis, pirmadienį sakė Kuveito užsienio reikalų viceministras Khaledas al-Jarallahas. Irako vyriausybės atstovas finansų poreikį įvertino "mažiausiai 100 mlrd. dolerių (83 mlrd. eurų)".
"Irako stabilumas yra tolygus Kuveito ir regiono stabilumui", - kalbėjo viceministras. Kuveitas esą, nepaisant Irako invazijos 1990 metais, jaučia "moralinę ir humanitarinę" atsakomybę paremti ilgamečio karo su "Islamo valstybe" (IS) paženklintą kaimyninę šalį. Konferencijoje, kuri numaryta vasario 12-14 dienomis, bus kalbama ir apie privataus ūkio bei civilinės visuomenės vaidmenį atstatant Iraką.
Irako vyriausybė gruodį paskelbė pergalę prieš IS džihadistus. Šie 2014-aisiais vienu metu kontroliavo trečdalį šalies teritorijos, be kita ko, Mosulo, Tikrito, Ramadžio ir Faludžos miestus.
Bendras tyrimas su Pasaulio banku parodė, kad atstatymui reikia "mažiausiai 100 mlrd. dolerių", - bendroje su K. al-Jarallahu spaudos konferencijoje Kuveito mieste sakė Irako kabineto generalinis sekretorius Mehdis al Alakas (Mehdi al-Alak). Bėgdami nuo IS, anot jo, savo namus paliko 5 mln. žmonių. Pusė jų jau grįžo į savo gimtąsias vietas. "Tačiau mes reikalingi tarptautinės paramos, kad grąžintume ir likusius žmones", - aiškino pareigūnas.
Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) duomenimis, iš 5,8 mln. pabėgusių irakiečių iki 2017 metų pabaigos į gimtinę grįžo daugiau kaip 3,2 mln. žmonių. Beveik kas trečias jų rado apgadintus arba visiškai sugriautus savo namus, praėjusią savaitę teigė IOM. Irako vyriausybės teigimu, smarkiai nukentėjo ir šalies infrastruktūra.
Irako užsienio reikalų ministras Ibrahimas al-Jaafaris lapkričio pabaigoje pareiškė, kad pasaulis jo šaliai skolingas Marshallo planą pagal JAV paramos programos Europai po Antrojo pasaulinio karo atstatyti modelį.

TVF ragina E. Macroną pasinaudoti ekonomikos pakilimu ir įgyvendinti reformas

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas turėtų pasinaudoti augančios ekonomikos suteikta idealia galimybe įgyvendinti savo siūlomas reformas, pirmadienį teigė Tarptautinis valiutos fondas (TVF). 
Praėjusią gegužę išrinktas E. Macronas po kelių mėnesių pertvarkė Prancūzijos darbo kodeksą ir kapitalo apmokestinimo sistemą.
Pirmuosius jo žingsnius sveikino investuotojai, bet jo populiarumas tarp prancūzų nukentėjo. Pastaruoju metu sulėtinus darbo tempus, E. Macrono reitingai šiek tiek atsigavo.
"Akivaizdu, kad šalyje yra jo politikos kritikų, todėl E. Macronas savo kelyje gali susidurti su kliūtimis", - sakė TVF vyriausiasis ekonomistas Maurice'as Obstfeldas.
"Be abejo, kad prezidentui būtų naudinga, jei pirmieji reformų vaisiai pasimatytų anksti", - pridėjo jis.
E. Macrono valdžios artimiausiu metu laukia nelengvos derybos su profesinėmis sąjungomis bei darbdaviais dėl pašalpų sistemos ir profesinių mokymų.
M. Obstfeldas taip pat teigė, kad dabar puikus metas Prancūzijoje mažinti viešojo sektoriaus išlaidas, kurios yra vienos didžiausių pasaulyje, nes šaliai esant ekonominio pakilimo stadijoje, tikimybė, jog valdžios diržų suveržimas sulėtins tempą, yra mažesnė.
Kitas TVF ekonomistas Romainas Duvalis pažymi, kad dabar E. Macronas turi idealią progą įgyvendinti jautresnes reformas, ypač darbo rinkoje, nes įmonės samdo daugiau žmonių tada, kai ekonomikos augimas yra stiprus.

JAV viceprezidentas M. Pence'as kitą savaitę vyks į Artimuosius Rytus

JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as kitą savaitę vyks į Artimuosius Rytus susitikti su Egipto, Jordanijos ir Izraelio vadovais, nepaisant neslūgstančio pasipiktinimo dėl Vašingtono politikos pokyčių Jeruzalės atžvilgiu.
Sausio 20 dieną M. Pence'as atvyks į Egiptą susitikti su prezidentu Abdeliu Fattah al-Sisiu, kitą dieną keliaus į Jordaniją susitikti su karaliumi Abdullah. 
Sausio 22-23 dienas viceprezidentas praleis Izraelyje, kur susitiks su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu ir prezidentu Reuvenu Rivlinu bei sakys kalbą Knesete (Izraelio parlamente).

2017-ieji buvo brangiausi stichijų metai JAV istorijoje

2017-ieji buvo brangiausi stichijų metai JAV istorijoje. Viesulai ir gaisrai čia padarė 306 mlrd. dolerių (254 mlrd. eurų) nuostolių, pirmadienį pranešė JAV Nacionalinė Okeanų ir atmosferos administracija (NOAA). Ypač didelių nuostolių pridarė trys uraganai Harvey, Irma ir Maria.
Be to, pernai JAV Kalifornijos valstijoje siautėjo itin dideli miškų gaisrai.
Iki šiol daugiausiai žalos stichijos buvo pridariusios 2005-aisiais. Tada, be kita ko, uraganai Katrina, Wilma ir Rita užaugino nuostolius iki 215 mlrd. dolerių.

Baltieji rūmai: 200 tūkst. imigrantų iš Salvadoro privalo išvykti iš JAV

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija pranešė, kad Jungtinės Valstijos beveik 200 tūkst. žmonių iš Salvadoro atšauks leidimus gyventi ir dirbti JAV, informuoja transliuotojas BBC.
Laikinasis apsaugos statusas (TPS) imigrantams iš Salvadoro buvo suteiktas po 2001 metais Salvadorą sudrebinusių žemės drebėjimų. Per du 2001 metų kovą Salvadore įvykusius žemės drebėjimus žuvo daugiau kaip 1 tūkst. žmonių.
Imigrantams iš Salvadoro skirta 18 mėnesių (iki 2019 metų rugsėjo 9 d.) išvykti iš šalies arba rasti teisinį būdą pasilikti šalyje, vėliau grės suėmimas ir deportacija. D. Trumpo administracija jau panaikino laikiną apsaugos statusą dešimtims tūkstančių imigrantų iš Haičio ir Nikaragvos. 
1990 metais įkurta TPS programa leido imigrantams iš kelių šalių teisėtai gyventi ir dirbti JAV, nepaisant ar jie į šalį atvyko legaliai, ar ne. Toks statusas suteikiamas tik ginkluotų konfliktų, gamtos nelaimių ir epidemijų paveiktų šalių piliečiams.

Šiaurės Korėja ketina siųsti savo delegaciją į Pjongčango žiemos olimpines žaidynes

Šiaurės Korėja teigia siųsianti savo delegaciją į 2018-ųjų žiemos olimpines žaidynes, kurios vasarį vyks Pietų Korėjoje, pranešė Seulas, juo remiasi transliuotojas BBC.
Ši proveržiu dvišaliuose santykiuose vadinama informacija pasirodė po to, kai Šiaurės ir Pietų Korėjų atstovai pirmą kartą per daugiau kaip dvejus metus susitiko aukšto lygmens derybose.
Skelbiama, kad Pchenjano delegacijoje, be kitų, dalyvaus atletai ir sirgaliai.
Be kita ko, Pietų Korėja žiemos žaidynių metu pasiūlė surengti per Korėjos karą išskirtų šeimų susitikimus.
Tai - itin jautrus klausimas abiem šalims, ir Seulas dėjo nuolatines pastangas, kad susitartų dėl tokių pasimatymų. 

Pranešama, kad susitikimai turėtų vykti per kinų Naujuosius metus, kurie šiemet švenčiami olimpinių žaidynių viduryje - vasario 16 dieną.
Seulas abiejų Korėjų sportininkams taip pat siūlė žaidynių atidarymo ceremonijos metu vyksiančiose eitynėse žygiuoti kartu. Ką Pchenjanas atsakė į tokį pasiūlymą, kol kas neaišku.
Paskutinį kartą šalys kartu su Korėjos pusiasalio vėliava ėjo daugiau kaip prieš dešimtmetį, 2006-ųjų žiemos olimpinėse žaidynėse.

Sacharos dykumoje vėl pasnigo

Sacharos dykumoje antrus metus iš eilės pasnigo. Tai pirmadienį pranešė Alžyro laikraštis "TSA".
Leidinio duomenimis, snigti pradėjo sekmadienio rytą Ain Sefros miesto rajone Alžyro šiaurėje. Sniego dangos storis siekė apie 40 centimetrų. Vakarop jis ištirpo.
Kaip pažymi laikraštis, per pastaruosius 37 metus sniegas dykumoje iškrito keturis kartus. Pastarąjį sykį snygis buvo užfiksuotas pernai.

JAV: kompanijai "SpaceX" nepavyko išvesti į orbitą slapto palydovo

Slaptas JAV palydovas "Zuma", paleistas sekmadienį Amerikos kompanijos "SpaceX" nešančiąja raketa "Falcon 9", nepasiekė numatytos orbitos ir nukrito į vandenyną. Tai pirmadienį pranešė "Reuters".
Agentūra remiasi JAV pareigūnais. Anot jų, "Zuma" laiku neatsiskyrė nuo nešančiosios raketos antrosios pakopos ir arba suiro kosmose, arba sudužo krisdamas į vandenyną.
Pradėtas incidento tyrimas. Pirminiai duomenys rodo, kad palydovas buvo prarastas ne dėl diversijos ar piktos valios. Kompanijos "SpaceX" atstovai atsisakė komentuoti šį įvykį. "Mes nekomentuojame tokio pobūdžio misijų. Bet duomenų analizė rodo, kad "Falcon 9" funkcionavo normaliai", - sakė jie.
Informacija apie palydovo paskirtį neskelbiama.

Turkija tirs islamofobiją keturiose ES šalyse

Turkijos parlamentas sudarė komisiją, kuri tirs islamofobiją keturiose Europos Sąjungos šalyse, praneša naujienų agentūra "Belga".
Turkijos parlamentarai sutelks savo dėmesį į tas valstybes, kuriose, jų manymu, "akivaizdžiausiai pasireiškia islamofobija, - Austriją, Vokietiją, Prancūziją ir Belgiją". Komisija tikisi gauti šių šalių leidimus atlikti tyrimą jų teritorijose. Ji pradės darbą sausio 9 d.
Agentūros pranešime pažymima, jog Turkijos parlamento iniciatyva yra atsakymas į rasistinius Austrijos piliečių pareiškimus, kurie nuskambėjo, paskelbus informaciją, kad pirmasis kūdikis, gimęs 2018 metais Vienoje, yra turkų kilmės mergaitė.
Austrija jau ne pirmą kartą kaltinama išpuoliais prieš musulmonus. Praėjusių metų birželio pabaigoje šalies musulmonų bendruomenės kritikos sulaukė Sebastiano Kurzo, kuris tuo metu buvo užsienio reikalų ministras, pasiūlymas uždaryti Austrijoje musulmonų vaikų darželius. Musulmonų bendruomenės atstovai pavadino dabartinio Austrijos kanclerio pareiškimą nepriimtinu.

Užsienio istorinių sukakčių kalendorius

Įdomiausi sausio 9-osios įvykiai pasaulio istorijoje: 
1788 m. Konektikutas ratifikavo JAV Konstituciją ir tapo 5-uoju sąjungos nariu.
1793 m. prancūzų oreivis Jeanas-Pierre'as Blanchardas pirmą kartą oro balionu pakilo virš Šiaurės Amerikos žemyno.
1806 m. Šv. Povilo katedroje Londone palaidotas britų karo didvyris lordas Horatio Nelsonas. 1805 metų spalį jis vadovavo Didžiosios Britanijos laivynui per garsųjį Trafalgaro mūšį ir pergalės akimirką buvo mirtinai sužeistas.
1873 m. mirė Prancūzijos imperatorius ir Napoleono I sūnėnas Napoleonas III. Po pralaimėjimo Prūsijai 1871 metais jis emigravo į Angliją, ten ir gyveno iki savo mirties.
1878 m. mirė Italijos karalius Victoras Emmanuelis, o į sostą įžengė Umbertas I.
1890 m. gimė čekų dramaturgas ir rašytojas Karelas Čapekas, išgarsėjęs tuo, kad novelėje "R.U.R." pirmasis pavartojo žodį "robotas".
1902 m. gimė austrų impresarijus, Edinburgo festivalio įkūrėjas bei Niujorko "Metropolitan Opera" generalinis vadybininkas Rudolfas Bingas.
1908 m. gimė prancūzų rašytoja bei ilgametė rašytojo Jeano-Paulo Sartre'o gyvenimo draugė Simone de Beauvoir.
1913 m. gimė 37-asis JAV prezidentas Richardas Nixonas. Laimėjęs dvejus prezidento rinkimus jis įsivėlė į Votergeito skandalą ir, Kongresui pagrasinus nušalinti jį nuo pareigų, 1974 metais atsistatydino.
1923 m. ispanų išradėjas Juanas de la Cierva pirmą kartą sėkmingai išbandė sraigtasparnio prototipą.
1944 m. gimė britų gitaristas, kompozitorius ir įrašų prodiuseris Jimmy Page'as. Jis įkūrė vieną garsiausių roko grupių "Led Zeppelin". 
1953 m. 349 žmonės žuvo prie Pusano paskendus Pietų Korėjos keleiviniam keltui.
1957 m. praėjus keliems mėnesiams po Sueco kanalo krizės iš Didžiosios Britanijos ministro pirmininko pareigų atsistatydino Anthony Edenas.
1960 m. Egipte pradėta Didžiosios Asuano užtvankos statyba.
1964 m. 22 Panamos studentai žuvo per riaušes, kurios kilo, kai Panamos zonos gyventojai amerikiečiai sutrukdė jiems čia iškelti Panamos nacionalinę vėliavą.
1972 m. ugnis prie Honkongo krantų sunaikino lainerį "Queen Elizabeth".
1980 m. už Didžiosios mečetės Mekoje apsiaustį 1979 metų lapkritį Saudo Arabijoje nukirstos galvos 63 musulmonų fanatikams.
1984 m. pirmą kartą po 10 metų į pirmą posėdį susirinko Jordanijos parlamentas.
1992 m. Bosnijos ir Hercegovinos serbai paskelbė atskirą respubliką ir pareiškė, kad ji priklausys federalinei Jugoslavijai.
1996 m. čečėnų kovotojai Budionovsko mieste Rusijos pietuose įkaitais paėmė daugiau kaip 2 tūkst. žmonių ir pagrasino juos išžudyti, jei nebus įvykdyti jų reikalavimai.
1999 m. prancūzų taikdariai Bosnijoje nušovė karo nusikaltimais įtariamą vietos serbą Draganą Gagovičių.
2002 m. Kolumbijos vyriausybė nutraukė trejus metus vykusias taikos derybas su kairiųjų maištininkais.
2004 m. 170 aukų šeimos, kurių artimieji žuvo 1989 metais susprogdinus prancūzų UTA lėktuvą, dėl kurio sprogdinimo buvo kaltinami šeši Libijos gyventojai, pasirašė su Libija sutartį dėl 170 mln. JAV dolerių kompensacijos.
2004 m. Turkija pasirašė mirties bausmę panaikinantį protokolą. Šį sprendimą šalis priėmė norėdama atitikti Europos Sąjungos standartus, nes ruošėsi pradėti derybas dėl narystės bendrijoje.
2005 m. Sudano islamistų vyriausybė ir pietinės šalies dalies maištininkai pasirašė taikos sutartį, užbaigdami 21 metus trukusį pilietinį karą.
2005 m. Palestinos prezidentu išrinktas Mahmoudas Abbasas.
2007 m. "Apple" įkūrėjas Steve'as Jobsas pristatė pirmąjį "iPhone".
2015 m. Prancūzijos pareigūnai vienoje spaustuvėje netoli Paryžiaus nukovė joje užsibarikadavusius brolius Saidą ir Cherifą Kouachi, sausio 7 dieną nužudžiusius 12 žmonių Paryžiaus satyrinio leidinio "Charlie Hebdo" redakcijoje. Tuo metu dar vienas islamistas Amedy Coulibaly Paryžiuje nušovė keturis žydų košerinio maisto parduotuvės lankytojus. Teroristas po policijos šturmo taip pat buvo nukautas.

Atgal