VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05.07. Buvimas, kuris pražydęs nuostabiausiomis spalvomis. Minint Rokiškio krašto kultūrininkės Redos Kiselytės jubiliejų

Jonas Laurinavičius

Prieš dvejus metus, kurso draugų padedamas, rengiau knygą „Žiobiškio vėjas“ apie poetą Daną Kairį (1938-2013) ir jo kūrybą. Reikėjo būtinai aplankyti Rokiškį, susitikti su poeto giminaičiais, bendradarbiais, rajono literatais, kurie poetą pažinojo, užrašyti jų atsiminimus. Bet lyg tyčia nei aš, nei mano bendramoksliai – prof. Česlovas Kalenda ir dr. Rimantas Skeivys, kurie rengėmės į Rokiškio rajoną, neturėjome nė vieno pažįstamo žmogaus, kuris galėtų būti mūsų gidu šioje išvykoje. Ir staiga prisiminiau, kad kažkurioje tautotyrininkų šventėje Vilniuje buvau sutikęs rokiškienę bibliotekininkę Redą Kiselytę, o rengdamas „Gimtinės“ laikraščio literatų almanachą „Tėviškės vyturiai“, redagavau ir jos miniatiūras. Tad netruko susisiekti su ja, išdėstyti reikalą ir pareikšti pageidavimą, kad ji mums galėtų padėti rengiant knygą apie D.Kairį. Redos Kiselytės reakcija buvo staigi ir be galo mums palanki: „Mielai padėsiu, tik pasakykite, kada atvažiuojate...“

Reda Kiselytė

Tad mūsų kurso draugų trijulė, darbingai nusiteikusi, ir nuskubėjo į Rokiškį – tiesiai pas Redą Kiselytę, į Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio biblioteką. Kone visą dieną Rokiškyje praleidome. Reda Kiselytė jau buvo sudariusi mūsų kelionės maršrutą, susitarusi su žmonėmis, kurie turėtų mūsų laukti, papasakoti atsiminimus apie poetą, paieškoti savo albumuose nuotraukų, gal kokį laišką ar jo eilėraštį turintys. Netrukus prie mūsų palydos prisidėjo vietos muziejaus muziejininkas Vilius Kazlauskas, Dano sesuo Danutė Kairytė-Balaišienė, žurnalistas ir istorikas Vytautas Gasiūnas. Susirinkome muziejuje –susitikime su Kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariais – R.Kiselytė buvo ir dabar yra šio skyriaus pirmininkė, o D.Kairys buvo šio skyriaus narys. Į pabaigą apsilankėme Žiobiškyje, kurio apylinkėse dar išlikusi dalis Kairių sodybos, bažnyčioje, kur mus maloniai sutiko klebonas Virginijus Šimukėnas, tylos minute pagerbėme netoliese esančiose kapinėse D.Kairio ir jo tėvų atminimą.

2017-aisiais knygą apie D.Kairį ir jo kūrybą išleido „Naujojo lanko“ leidykla. Nemažą jos dalį sudaro rokiškėnų atsiminimai apie D. Kairį (tarp jų ir R.Kiselytės), rokiškėnų literatų posmai, skirti D.Kairiui, keliolika dar ligi tol nepublikuotų jo paties eilėraščių. Netrukus Rašytojų klube Vilniuje buvo surengtos knygos „Žiobiškio vėjas“ sutiktuvės. Atvyko ir Reda Kiselytė. Ne viena, o su visu būriu rokiškėnų literatų, taip pat su rajono meru Antanu Vagoniu, kitais garbiais D.Kairio kraštiečiais. Renginys buvo įspūdingas, nuoširdus, patrauklus. Viena iš renginio vedėjų buvo Reda Kiselytė.

Knyga „Žiobiškio vėjas“ susilaukė palankaus literatūrologų, skaitytojų dėmesio. Pavyzdžiui, “Šiaurės Atėnuose“ (2017 03 10, Nr.5) knygą teigiamai įvertino dr. Laimutė Adomavičienė („Knyga apie paskutinį neoromantiką“). Knygos vertę ženkliai padidino R.Kiselytės triūsas, geranoriška pagalba rengėjams. Prie D.Kairio vardo pagarsinimo prisidėjo ir kelios jos publikacijos rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“, kitoje periodikoje.

***

R.Kiselytė ilgametė Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio vedėja. Jos iniciatyva ir rūpesčiu šio padalinio skaitykloje įkurtas Lituanistikos centras. Tai unikalus kultūros reiškinys Lietuvos bibliotekų veikloje. Centre sukaupta keli šimtai knygų su autorių įrašais. Knygas centrui dovanoja žymūs politikai, visuomenės veikėjai, rašytojai, poetai, menininkai, žurnalistai, dvasininkai, kariškiai. Knygų kolekcijoje buvusio LR prezidento Valdo Adamkaus dovanoti leidiniai su autografais: „Prezidento Valdo Adamkaus vizija 2004-2009“ ir „Likimo vardas – Lietuva: prisiminimai“, prof. Vytauto Landsbergio leidinys „Pusbrolis Motiejus: knyga apie Stasį Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų“. R.Kiselytės vadovaujamam Lituanistikos centrui dideles knygų siuntas iš Čikagos (JAV) atsiuntė Lituanistikos tyrimo ir studijų centras: Juozo Daumanto knygą „Partizanai“, išleistą 1950 m. Čikagoje, „Istorinį Lietuvos albumą“, išleistą ten pat 1956 m., Jono Švobos „Seimo ir Prezidentinė Lietuva“, išleista JAV 1985 m. ir dar ištisos lentynos kitų. Nemažą dalį kolekcijos užima kraštiečių knygos: istoriko prof. Vytauto Merkio, kun. Justo Jasėno, kraštotyrininko Venanto Mačiekaus, kt. Rajono meras Antanas Vagonis centrui padovanojo kraštiečio teisininko Mykolo Romerio septynių tomų „Dienoraštį“. Malonu buvo dovanoti centrui knygą „Žiobiškio vėjas“ su D.Kairio draugų autografais.

-Lituanistikos centras – pulsuojanti kultūros ir edukacijos erdvė, - pasakoja R.Kiselytė. – Čia gimnazistų pamėgta vieta. Čia organizuojami knygas populiarinantys renginiai, susitikimai su kraštiečiais, Knygnešio dienos minėjimai...

Lituanistikos centras turi „Svečių knygą“. Joje daugybė įrašų, beje, ir padėkų R.Kiselytei už nuoširdų triūsą. Centre sukaupta medžiaga naudojasi ne tik gimnazistai, bet ir mokytojai, rajono mokyklų bibliotekininkai, tautotyrininkai, žurnalistai. Jau galime parašyti ir studijėlę apie knygų autorių dedikacijas, įrašus svečių knygoje. Tai jau bando daryti pati R.Kiselytė, respublikinėje bei rajono spaudoje skelbdama vis išsamesnius rašinius. Kiekvienas autografas, įrašas – tai nuoširdus kūrybinis sąlytis su Rokiškio kraštu, jo kultūra, istorija, kasdieniu gyvenimu.

***

Reda Kiselytė vadovauja Lietuvos kaimo rašytojų (LKRS) Rokiškio skyriui. Jis susikūręs 2011 m. Į jį įeina Rokiškio krašte žinomi literatai Jolanta Augulienė, Vytautas Gasiūnas, Danutė Mažeikienė, Vida Papaurėlienė, Irena Varnienė – iš viso dešimt rokiškėnų. Šio skyriaus nariu buvo ir poetas D.Kairys.

Skyriaus veiklos kronikoje – reikšmingi rajono literatūriniai renginiai: literatūrinė-muzikinė popietė-susitikimas su poetu kun. J.Jasėnu, prisiminimų ir apmąstymų vakaras „Laikinumo taku“, skirtas etnografo ir poeto Stasio Daunio 90-osioms gimimo metinėms, kelionė po Anykščių krašto literatūrines vietas, literatūriniai skaitymai „Aš ir mano Lietuva“ ir kt. 2017 m. Vilniaus universiteto erdvėse R.Kiselytė surengė skyriaus narių susitikimą su Filologijos fakulteto retorikos dėstytoju, hum. mokslų dr. Audriumi Valotka, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininku Donatu Smalinsku. Tą pačią dieną literatūrinę popietę Reda Kiselytė surengė ir Sereikiškių parke. Į jį rokiškėnai pakvietė ir mane. Buvo be galo miela pasidalinti mintimis apie literatūrą, rokiškėnų kūrybą, paklausyti jų sukurtų eilėraščių, pasikeisti knygomis su autografais.

LKRS Rokiškio skyrius yra vienas veikliausių Lietuvoje, o jos pirmininkei suteiktas Lietuvos kultūros šviesuolės vardas.

Be intensyvios veiklos LKRS Rokiškio skyriuje, R.Kiselytė ir pati kuria – rašo daugiausia miniatiūras. Jos skelbtos „Gimtinės“ laikraščio almanache „Tėviškės vyturiai“,  rokiškėnų literatų almanache „Vaivorykštė“, LKRS antologijoje „Du dešimtmečiai“, respublikinėje bei rajoninėje spaudoje. Štai viena kita jos miniatiūra:

Minčių aruode ieškojau išminties. Suradau. Tik abejoju ar išsirinkau pačią geriausią?

*

Seniau per bulviakasį marguodavo laukai pasidabinę moteriškių skarelių. Dabar šmėžuoja įvairiaspalvės kepurės. Keičiasi laikai, keičiasi bulviakasiai. Kaimo žmonės sako, kad ir bulvių derlius pasikeitė.

*

Ir bastūno, ir namisėdos, ir elgetos rankas vienodai šildo spragsintis židinys.

*

Vieni stato, kiti griauna, vieni džiaugiasi, kiti liūdi. Amžinas vyksmas. Ir niekas nestovi rankas susidėjęs.

*

Jūs juoksitės iš mano pomėgio: godžiai skaitau „Lietuviškas pasakas“. Keitėsi santvarkos, keitėsi kostiumuoti ponai, o trečiasis brolis Jonas ilgai ir laimingai tebegyvena. Kai kam beprotiškai sekasi...

*

Laikas ir aš gražiai bendraujame. Būna ir kitaip. Pykstu ant jo. Jis gal ant manęs nepyksta? Jo kelyje aš tik smulkus grūdelis. Mano pyktis naivus ir beprasmis. Niekam neįdomios stipruolių kovos su bejėgiais...

Reda Kiselytė sakosi, kad jos kompiuteris pilnas miniatiūrų. Gal greit išvysime ir jų knygelę?

***

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka ir Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras leidžia Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie Nemunėlio“ – po du žurnalo numerius per metus. Jau išleisti 39 žurnalo numeriai. Dažname jų randame ir Redos Kiselytės publikacijų, daugiausia apie garbius Rokiškio krašto žmones: esė, interviu... Štai 2017 m. pirmajame „Prie Nemunėlio“ numeryje išspausdintas R.Kiselytės pokalbis su Kęstučiu Donatu Smalinsku, tuometiniu Valstybinės kalbos inspekcijos pirmininku – „Laiko užtenka tiems darbams, kurie yra tau svarbūs“. Publikacija užima 7 žurnalo puslapius, gausiai iliustruota nuotraukomis. Joje akcentuojami ne tik aktualūs valstybinės kalbos klausimai, bet ir pirmininko ryšiai su gimtine, jos žmonėmis, taip pat tam tikrą vietą publikacijoje užima ir kraštiečio pomėgiai: kelionės, fotografavimas... Kitame tų pačių metų žurnalo numeryje spausdinamas R.Kiselytės esė „Apie mėnulio vaivorykštės sūnų“ – tai rašinys apie Juozo Keliuočio literatūrinės premijos laureatą, dailininką ir fotomenininką Rimantą Dichavičių. „Su didžiausiu džiaugsmu sklaidau meniškai iliustruotą albumą („Laisvės paženklinti“ – J.L.). Nepaprastas jausmas apsigyvena manyje, net ir mėnulio šviesoje spindi vaivorykštė, kaip ir legendinio fotomenininko gyvenimas“, - rašo R.Kiselytė.

Man regis, kad Reda Kiselytė yra ir viena ryškiausių publicistikos autorių rajono laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“. Suprantama, kad ir čia ji daugiausia rašo apie literatūrinio gyvenimo problemas, apie iškilius kraštiečius, apžvelgia kaimo rašytojų knygas. Ilgametė kūrybinė bendrystė Redą Kiselytę sieja su režisieriumi aktoriumi Ferdinandu Jakšiu, kilusiu iš Rokiškio krašto, su Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ prezidentu, Rokiškio krašto garbės piliečiu Algiu Naručiu, kitomis iškiliomis asmenybėmis. Tai ryškiomis spalvomis nuspalvina jos publicistiką, dar glaudžiau jų kūrybinę veiklą susieja su kraštiečiais – garbių sėlių palikuonimis

***

Svarbią vietą R.Kiselytės kūryboje ir visuomeninėje veikloje užima Suvainiškio šv. apaštalo Jokūbo parapijos laikraštėlis „Liepsnelė“. Reda rengia ir redaguoja jį. Laikraštėlis leidžiamas kas mėnesį, 100 egz. tiražu. Platinamas nemokamai. Laikraštėlyje pateikiamos bažnytinio kalendoriaus datos, doc. dr. Danutės Kastanauskaitės-Kulbienės, pedagogės Irenos Varnienės, kitų rašinių. Pajutau, kad ir aš negaliu neparašyti šiam laikraštėliui savo eiliuotų minčių „Spindėk, mieloji „Liepsnele“:

Plevena „Liepsnelė“, plevena –

Vis šildo ir šildo ji mus.

Ji žadina tavo ir mano

Pačius prakilniausius jausmus.

 

Į dangų kelt širdis ji kviečia,

Tikėt ir mylėt, nenustoti vilties.

Ir skaito, ir džiaugiasi parapijiečiai,

Įveikt sunkumus ji padės.

 

Ji skaidrina mūs kasdienybę,

Ji tiek nuoširdumo pilna!

Ji skleidžia palaimą, ramybę,

Ji mūsų geroji žinia.

------------------------------------

Spindėki „Liepsnele“, spindėk

Į tiesą, į šviesą lydėki,

Lydėk!

 

„Liepsnelės“ komplektą sudaro 157 numeriai (leidžiami nuo 2005 m.). Laikraštėlyje daugiausia medžiagos pateikia pati Reda Kiselytė. Suvainiškių parapijos klebonas V.Šimukėnas, šios parapijos mylimas ganytojas. Su juo R.Kiselytė aptaria kiekvieną laikraščio numerį.

...Reda Kiselytė bendradarbiauja ir su užsienio lietuvių spauda. Jos rašinius spausdina „Čikagos aidas“, Toronto „Tėviškės žiburiai“, Australijos lietuvių laikraščiai. Ji taip pat tautotyrininkė. Keletas jos rašinių paskelbta gyvosios istorijos ir kultūrinės atminties leidinyje „Tautotyros metraštis“, pavyzdžiui, šio metraščio šeštajame tome (2016) išspausdintas rašinys „Veikla trykšta iš pačios širdies“ – apie Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ prezidentą A.Narutį. Pastaraisiais mėnesiais R.Kiselytė tapo ir veikli „Lietuvos aido“ bendradarbė – vienas po kito pasirodo jos išsamūs, įtaigūs, giliaminčiai pasakojimai apie Rokiškio krašto literatūrinį gyvenimą; vienas iš naujausių jos rašinių „Talentingus sparnus augina jaunoji rokiškėnų karta“ („Lietuvos aidas“, 2018 04 07-09, Nr.73-75) – tai apie Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje pažymėtą Knygnešio dieną, kur vyko gimnazistų, mokytojų diskusijos apie knygas, įteikta gausybė prizų, nominacijų, atminimo dovanėlių. Reda pasidžiaugė, kad jaunoji rokiškėnų karta domisi literatūra, noriai skaito knygas, dalyvauja kultūriniuose renginiuose.

„Didelė žmogaus gyvenimo laimė (...) – daryti tai, kas patinka ir iš tos veiklos gauti ypač gerą rezultatą, o jeigu dar tas rezultatas kitiems atneša džiaugsmą, tuomet buvimas žemėje pražysta pačiomis nuostabiausiomis spalvomis“, - rašo Reda Kiselytė „Gimtajame Rokiškyje“ (2016 08 13).

Man regis, kad Redos Kiselytės gyvenimas kaip tik ir pražydęs pačiomis nuostabiausiomis spalvomis“. Ypač kai žiūri į jos darbų jubiliejinį aruodą.

 

 

Atgal