VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

08.12. Popietė Vilniaus vyskupui Antanui Pranciškaui Audzijoniui atminti

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų, Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė

Rugpjūčio 4 d. popietę renginys, skirtas Vilniaus vyskupo, teologijos daktaro, profesoriaus, pedagogo Antano Pranciškaus Audzijonio atminimo paminėjimui, vyko Pasvalio Krašto muziejuje. Jis prasidėjo malda. Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) Pasvalio skyriaus vadovė Vlada Čirvinskienė, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Buvo rodomas Laimio Jurkaus dokumentinis filmas  „Vilniaus vyskupas Antanas Pranciškus Audzijonis – išvažiuojamoji konferencija  Skrebotiškis – Telžiai, 2016 m. liepos 29 d.“. Popietėje dalyvavo vyskupo giminaičiai, Pasvalio Neįgaliųjų centro vokalinio ansamblio „ Žalsvasis šaltinis“ nariai, Pasvalio Katalikės moterys, kiti svečiai.

Vykdami į Vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio tėviškę trumpai Vlada Čirvinskienė susipažino su Pasvalio istorija, kuris šiemet žada pakiliai švęsti savo 520-jį jubiliejų.

Pasvalio krašto muziejuje kalba Vlada Čirvinskienė, sėdi iš kairės Ramutis Audzijonis. Alfonsas Audzijonis, jo žmona Marytė ir anūkas Mantas

Prie atmininimo kryžiaus Vilniaus vyskupui Antanui Pranciškui Audzijoniu kalba Anėlė Mackevičiūtė-Zieliauskienė

Renginio dalyviai prie Skrebotiškio bažnyčios, centre kun. Algimantas Petkūnas

Sustota prie Chodikauskų (Vytartų) dvaro. Prie atdarų, nerakinamų dvaro paradinių durų, kartu vykusi Veronika Vasiliauskienė papasakojo apie prieškarį. Jai čia teko lankyti mokyklą, šiame didžiuliame pastate. Klasės buvusios erdvios, šviesios, dabar pastatas niokojamas, būklė nepavydėtina.

Trumpai stabta Tetirvinų kaime prie aviatoriaus Vytauto Lapėno paminklo. Pakeliui klausytasi trumpo pristatymo apie Nečionių kaimą, kuriame prieš 140 metų gimė garsus skulptorius Kazimieras Ulianskis. Mirė 1914 m. rytprūsiuose. Susipažinta ir su Nečionėlių ir Telželių kaimų istorijomis.

Telžiuose sustota prie vyskupo Antano Pranciškaus Audzijonio gimtinėje praėjusiais metais pastatyto ir pašventinto kryžiaus. Čia prie atvykusiųjų prisijungė Telžių kaimo gyventojai. Padėtos gėlių puokštės, uždegtos atminimo žvakutės, sukalbėta malda . Trumpą meno programą padovanojo vokalinis ansamblis „Žalsvasis šaltinis“ (vad. Jonas Vaitekūnas). Telžių kaimo saulėtoje padangėje suskambo Tautinė giesmė, daina apie Lietuvą, giesmė „Marija, Marija“. Savo poezijos posmus „Gimtinės beržai“ ir „Ar tu matei?“ skaitė Lietuvos kaimo rašytojų, Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė Onutė Strikšienė iš Panevėžio rajono. Jos poeziją pristatė seserys: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė iš Vilniaus Regina Kraucevičiūtė ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Kazimiera Anciulevičienė. Telžietė Pranutė Janulevičiūtė, Vilniaus vyskupo kryžiaus nuolatinė prižiūrėtoja, prakalbo savo kūrybos eilėmis.

Gražiu pasakojimu apie bičkopį Telžių kaime prabilo telžietė Vlada Čirvinskienė. Prisiminimais apie savo sunkų ir pasiaukojantį medicinos sesers darbą, prieš visą šešias dešimtis metų, pasidalino Pasvalio katalikių moterų skyriaus narė Anėlė Mackevičiūtė-Zieliauskienė. Anėlė pasakojo, kad dar labai jauna rūpinosi šio kaimo žmonių sveikata. Ligonių buvo beveik kiekviename kieme, nes karas, tremtys, kolektyvizaciją sužlugdė ramų kaimo ūkininkų gyvenimą. Dar ir iki šiol telžiečiai yra dėkingi už suteiktą pagalbą ar išgelbėtą gyvybę.

Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje prieš Šv. Mišias pasimelsta Rožinio malda už Vilniaus vyskupą Antaną Pranciškų Audzijonį. Rožinio malda buvo užbaigta Švč. Mergelės litanija. Šv. Mišias aukojo klebonas Algimantas Petkūnas. Skaitinius iš Šv. Rašto skaitė buvusi Skrebotiškio parapijos narė Vlada Čirvinskienė. Pasibaigus Šv. Mišioms prie bažnyčios buvo sustota bendrai šventinei fotografijai.

Bažnyčios šventoriuje vyko agapė. Šventinį stalą palaimino kun. Algimantas Petkūnas. Jis nuoširdžiai pabendravo su šventės dalyviais. Visus sujaudino viešnios Kazimieros Anciulevičienės pasakojimas apie kelionę Turkijoje, kai vyko didelis žemės drebėjimas. Ji pasakė, kad nuo nelaimės ją išgelbėjo malda ir tikėjimas.

 

Onos Striškienės foto

Atgal