VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

04.22. Susitikimas su praeitimi

Elena Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografės

Varėnos viešojoje bibliotekoje veikia senųjų spaudinių paroda „Susitikimas su praeitimi“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Parodai senuosius leidinius iš savo asmeninės bibliotekos paskolino mokytoja Aldona Žilinskienė.

Seniausias šios ekspozicijos leidinys - „Wisu metu gywenimai szwentuju“ (Visų metų gyvenimai šventųjų), išspausdintas Vilniuje, Juozapo Zavadskio spaustuvėje 1859 metais.   Knygą sudaro šešios dalys, kurios yra susegtos į vieną leidinį. Kiekvienoje dalyje išspausdinti dviejų mėnesių kiekvienos dienos Šventųjų gyvenimų aprašymai. Taip pat aprašomos religinės šventės: Verbų sekmadienis, Velykos, Švenčiausios Trejybės šventė, Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų šventė ( rugpj. 15) , Visų Šventųjų diena (lapkr. 1) , Šv. Kalėdos ( Jėzaus užgimimo šventė – gruodžio 25 d.) ir kt. Leidinyje rasime maldų ir giesmių.

Parodoje - 1905 metais po spaudos draudimo panaikinimo „Aušros“ b-vės išleistas rašytojo Antano Kriščiukaičio – Aišbės apsakymų rinkinys „Kas teisybė, tai ne melas“ (jame išspausdinti apsakymai  „ Ugnis negesinama išsiplečia“, „ Kaimo mokykloje,“ „Verpelė,“ „Mūsų ponai“, „Brička“ ir kt.), 1918 m. Kaune išleistas K. Bizausko leidinys „Raštijos bei literatūros teorija“: Pirmoji dalis („Ateities“ leidinys Nr. 19).

Šventųjų gyvenimai viršelis

Senųjų leidinių viršelis 

Pristatomi grožinės literatūros kūriniai: pirmoji Putino kūrybos knygelė „Kunigaikštis Žvainys. Raudoni žiedai“(1917), Vaižganto„ Raštai“ T. XII (1929), Broniaus Girinio „Liepto galas“ (1931), brolių Tomdykų „Laimė ir skausmai“ (1931), Penketo (tikrieji aut. vardai: Jonas Dovydaitis, Vladas Burkauskas, J. Docius, Daumantas Čibas, Stasys Butkus) „Vyrai iš Rusnės: karių novelės“ (1937), Kazio Jakubėno eilėraščių knygelė vaikams „Bus pavasarėlis“ (1939), Vytauto Tamulaičio apysaka vaikams „Ateina pavasaris“ (1937) ,  B. Brazdžionio „Per pasaulį keliauja žmogus“ (1944).

Eksponuojami mokykliniai vadovėliai ir kiti mokomieji leidiniai: Motiejaus Miškinio „Lietuvių literatūra: D. 1“, (1939), J. N. Norkaus „Visuotinė istorija (D. 1)“, Prano Mašioto „Aritmetikos uždavinynas: D.1“ ( 1930 ), A. Jakučionio „Kelias į šviesą V dalis“ (gamtos vadovėlis V skyriui, išleistas Kaune 1936 m.), Ig. Malinausko ir J. Talmanto „Lietuvių kalbos gramatika: II skyriui“ (Kaunas: Švento Kazimiero draugijos leidinys, 1939), „Mano mokykla“: skaitymai visuotinos mokyklos antrai klase ( Vilniaus mokytojų bendras darbas. – Warszawa, 1935), „Elektra ir jos istorija“ (1925), V. Švipo „Ūkininko pirtis“ („Ūkininko knygynėlis, 1934), Juozo Baltūsio knyga „Mokykimės gyventi“ (matematinis būsimo ūkininko, amatininko ar verslininko vadovėlis, 1936) „Skiltininkų vadovėlis“ (1938), „Kalbos patarėjas“ (1939).

Paroda supažindina su periodiniais leidiniais: 1938 metų laikraščio „Jaunasis ūkininkas“ komplektu, kurį sudaro 40 numerių, 1938 metų „Naujosios Romuvos“ komplektu (Nr. 1-52), savaitiniu šaulių žurnalu „Trimitas“ (1924 metų komplektas), mėnesiniu mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalu „Kultūra“ (1936 – 1939 metų komplektas), „Aido“ priedu vaikams „Varpelis“ (1939 metai), katalikų religiniu mėnesiniu žurnalu „Žvaigždė“ (1940 metų liepos-rugpjūčio (Nr. 7-8).

Atgal