VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 06. Graži sakralios poezijos šventė Berčiūnuose

Ona Striškienė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė

Spalio pabaigoje (29 d.) Panevėžio rajono Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko trečioji sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“. Berčiūnų bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Algirdas Dauknys pristatė šią bažnyčią.  Daug kalbėjo apie Stasio Ušinsko vitražą „Švč. Jėzaus Širdis“. Jame yra vaizduojami Romos, Vilniaus svarbiausi religiniai objektai, Dzūkijos, Suvalkijos koplytstulpiai, stilizuotas Vinco Svirskio kryžius, kiti lietuvių tautiniai motyvai. Pristatė gausią 1863 metų sukilimo nuotraukų kolekciją.

Šiam konkursui eilės buvo siunčiamos išanksto. Šventės metu norintys skaitė savo kūrybą. Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narėms Adelei Samulionienei, Onai Striškienei, Emilijai Valentinavičienei, išsiuntusioms savo eiles konkursui, buvo įteiktos padėkos. Komisijos vardu dalyviams padėkojo komisijos narė mokytoja Aldona Liutkevičienė. Komisija visų atsiuntusiųjų kūrybą vertino ir išrinko geriausius eilėraščius.

Konkurso „Vilties paukštė“ diplomu ir paveikslu už eilėraštį „Rex“ buvo apdovanota panevėžietė Birutė Černaitė. Šventės rėmėjas Algis Barauskas kunigui Algirdui Daukniui padovanojo senosios, pokarį susprogdintos, Berčiūnų bažnyčios paveikslą.

Visi dalyviai dėkingi kunigui Algirdui Daukniui, Berčiūnų kaimo bendruomenės „Senieji Berčiūnai“ pirmininkui Juozui Mikšiui, valdybos narei, daugiausia prisidėjusiai rengiant šį konkursą, Zitai Skindzerienei, kitiems pagalbininkams ir rėmėjams už surengtą konkurso „Vilties paukštė“ baigiamąją šventę.

Poezijos šventės momentas, kun. Algirdas Dauknys (kairėje).

Reginos Baltrūnienės foto

Algis Barauskas dovanojo kunigui Algirdui Daukniui senosios bažnyčios piešinį

Prie 1863 metų sukilimo nuotraukų Berčiūnuose

Atgal