VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kriminalai, nelaimės

05 07. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės ir mero A.Zuoko ciniškų veiksmų

Julija Ambrasienė

LLKDS sąjungos pirmininkė

Saulius Rudzinskas, LLKDS skyrių vardu

Mes, Lietuvos Laisvės kovų dalyviai, esame pasipiktinę dėl Lietuvos sostinės – Vilniaus miesto vadovybės 2012 m. spalio mėn. kunigo Broniaus Laurinavičiaus skvere įrengto viešo tualeto.

Kunigas B.Laurinavičius žuvo 1981 m. lapkričio 24 d. Vilniuje, Žalgirio ir Kalvarijų gatvių sankryžoje, kai piktų jėgų buvo pastumtas po sunkvežimio ratais.

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos Fondas ir LLKDS idėja bei tikslas buvo deramai įamžinti kunigo atminimą, t.y. ten esantį skverą pavadinti kunigo Broniaus Laurinavičiaus vardu, taip pat, kad tame skvere iškiltų didingas ir monumentalus paminklas šiam garsiam dvasininkui bei kitiems nukankintiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę kunigams ir pasauliečiams atminti.

Paminklas kunigui Broniui Laurinavičiui

Vilniaus miesto Taryba dar 1997 m. kovo 25 d. sprendimu, nr. 231 Fondo prašymą patenkino. Esantį skverą prie Žalgirio-Kalvarijų gatvių sankryžos pavadino kunigo Broniaus Laurinavičiaus vardu. Tik po ilgos ir atkaklios Fondo ir LLKDS kovos buvo gautas leidimas ir patvirtintas projektas paminklo statybai. Šis paminklas pastatytas 2010-aisiais metais be jokios valstybės ar savivaldybės paramos. Kilniam tikslui lėšas aukojo asmenys, neabejingi Tautos kančioms, jos Laisvei, žuvusiųjų atminimui.

2010 m. gruodžio 4 d. šį iškilų ir didingą paminklą pašventino a.a. vyskupas Juozas Tunaitis. Paminklas amžinai liudys ateities kartoms lietuvių tautos skaudžiausias kančias ir skriaudas.

Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės aukštieji pareigūnai ir pats sostinės meras A.Zuokas nežino apie kun.Broniaus Laurinavičiaus asmenybę, primename:

1.Kunigas Bronius Laurinavičius buvo lietuvių ir kitų tautų tikinčiųjų ir žmogaus teisių gynėjas, sovietų okupacijos metais buvo Helsinkio grupės narys.

2.Kunigas Bronius Laurinavičius (po mirties) už pasižymėjimą narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę 1998 m. rugpjūčio 21 d. šalies Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

3.Kunigas Bronius Laurinavičius įrašytas į 2000 m. Martyrologą (Rymo Katalikų Bažnyčios, viso pasaulio kankinių sąrašą).

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus faktus, mes kategoriškai protestuojame prieš Vilniaus miesto savivaldybės įvykdytus ciniškus veiksmus bei sprendimus dėl viešo tualeto įrengimo kun.B.Laurinavičiaus skvere. Šia savo Rezoliucija pareiškiame, kad tiek juridiškai, tiek morališkai, niekada negalime sutikti su tokia ciniška savivaldybės klerkų savivale!

Negalime tylėti matydami tokius Savivaldybės negarbingus darbus. Tai yra akivaizdus nusikaltimas ne tik prieš sąžinę, bet ir Tautą, taip pat žuvusius Laisvės kovotojus! Todėl besąlygiškai reikalaujame, kad Vilniaus miesto savivaldybė viešą tualetą iškeltų iš šio skvero teritorijos ir pasirūpintų, kad būtų sutvarkytas visai netoli šios vietos apleistas buvęs miesto tualetas.

Mes ne tam esame kovoję už Lietuvos Nepriklausomybę, prieš Tautos pavergėjus ir jų pakalikus, kad iškovojus Laisvę šiandien tautinės savimonės bei moralės neturintys aukštieji sostinės valdininkai tyčiotųsi iš žuvusiųjų ir dergtų jų šviesų atminimą bei paniekintų švenčiausius Tautos idealus.

Tikime Jūsų gera valia ir viliamės, kad mūsų ir Tautos prašymas bus suprastas ir deramai išspręstas.

Atgal