VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

02.12. Vasario 16 – os šventė Antalieptėje prieš 100 metų

Vytautas Indrašius

 

Unikali nuotrauka, - nežinomas fotografas įamžino 1921 m. susirinkusius antalieptėnus švęsti Vasario 16 – os. Šią nuotrauką atradau antalieptietės iš Padusčio kaimo (Zarasų rajonas) Onos Kirdeikytės – Gurauskienės (1926 – 2012 06 09) šeimos albume, man rašant trilogijos „Antalieptės kraštas“ II dalį (2009).

Onutės tėvelis Vincas Kirdeikis (1887 – 1981) buvo pagarsėjęs kaimo muzikantas, grojęs klarnetu ir armonika, kartu su kitais šokdinęs jaunimą kaimo vakaruškose, linksminęs dešimtis apylinkės jaunavedžių. Šventės organizatoriai: valsčiaus viršaitis Izidorius Jasiūnas (stovi pirmas iš dešinės) ir mokytojai sumanė į šventę sukviesti visus apylinkės muzikantus. Tačiau atvyko tik šeši. Onutė nuotraukoje juos įvardino taip (iš kairės). Bukelskis iš Zabičiūnų kaimo, Vincas Kuzma, Vincas Kirdeikis, Jonas Saimininkas, Jonas Zabiela ir Ksaveras Leleika (visi iš Padusčio kaimo).

1921 m. Antalieptėnai švenčia Vasario 16-ąją      

Nuotraukoje daug jaunimo ir vaikų. Tai nenuostabu, - nes Antalieptėje nuo 1920 m. rugsėjo 17 d. veikė žemės ūkio mokykla, buvo dvi pradinės mokyklos. Be to, didžioji miestelio gyventojų dalis buvo žydai, - jų vaikai irgi dalyvavo Nepriklausomybės šventėje.

Onutė Kirdeikytė – Gurauskienė domėjosi savo krašto istorija. Būdama puikios atminties įsiminė tėvelio pasakojimus. Pasak jos, 1920 m. vasario 4 d. vyskupas Karevičius išleidęs atsišaukimą paragino klebonus švęsti Vasario 16 – ją su parapijiečiais. Pirmųjų Nepriklausomybės metinių 1919 m. švęsti negalėjo, nes pusę Lietuvos buvo užgrobę bolševikai, o kitoje Lietuvos pusėje savanoriai kovėsi už laisvę. Tuomet žmonės suėjo į bažnyčią, klebonas Stanislovas Stakelė pasakė gražų pamokslą, pagyrė parapijiečių aktyvumą ir paragino vienyti jėgas už pilną nepriklausomybę, duodamas suprasti, kad dar ne visa Lietuva yra laisva.

1921 m. vasario 16 d. S. Stakelės Antalieptėje nebebuvo. Tačiau parapijiečiai prisiminė jo žodžius ir suplaukė į bažnyčią. Išklausė šv. Mišių, pasimeldė ir eidami miestelio gatve mitingavo, dainavo. Kažkieno paraginti susitelkė prie vartotojų bendrovės parduotuvės dviaukščio pastato ir nežinomas fotografas juos įamžino. Vargu, ar visi šventės dalyviai sutilpo į kadrą.

Kai 2018 m. vasario 16 d. visa Lietuva iškilmingai minėjo Nepriklausomybės atgavimo 100–metį, šį nuotrauka, kiek įmanoma išdidinta, puikavosi to paties antro aukšto lange, drauge su antalieptėnų Vyčio kryžiaus ordininkų nuotraukomis. Šį gražų projektą įgyvendino tuo metu Antalieptės bibliotekoje dirbusi aktyvi visuomenininkė ir originalių sumanymų kūrėja Olga Raugienė.

     

Atgal