VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

03.19. ,,Sūneli, Tėvynė tave šaukia...“

n/prot - Archyvinio dokumento Protokolas pirmo lapo viršutinės pusės kopija

 

Informaciją pagal VšĮ Minaičių istorinės atminties centras surinktus archyvinius dokumentus parengė Laima MACYTĖ

 

                           Lietuvos nepriklausomybės kovų istorija Radviliškio krašte pradėta tyrinėti nuo 1996 m. rudens, kai pirmųjų žuvusių už Lietuvos laisvę savanorių Jono Jaramino ir Gracijono Sakalausko giminės paminėjo 77-ąsias jų žuvimo metines. 1997 m. sėdėjome jaukiuose Stasio ir Joanos Laumakių namuose Miglovaros gatvėje. Su p. Stasiu vartėme sukauptą šeimos informaciją apie žuvusį giminaitį Gracijoną Sakalauską ir jo kovos draugą Joną Jaraminą, dalijomės giminaičių kontaktais, kurie galėtų pateikti prisiminimus apie Lietuvos nepriklausomybės gynėjus. Prisimenančiųjų ratas vis plėtėsi. Pradėta sudaryti vardinė gynėjų kartoteka, ieškota artimųjų kontaktų, bendrauta su Lietuvos nepriklausomybės kovų specialistais. Pirmosios publikacijos laikraštyje ,,XXI amžius“ išspausdintos 1997 m. (Savanorių ainiai) ir 1999 m. (Likę ištikimi nepriklausomybei, Kad neužželtų takelis į tautos atmintį).

                           Radviliškis vis dar gyvena nepriklausomybės kovų atsiminimu. Pagerbiant ir prisimenant visus iš Radviliškio krašto kilusius savanorius, čia žuvusius Lietuvos sūnus, bei keturis Minaičių kaimo vaikinus, giminaičius, 1919 m. išėjusius ginti Tėvynės, dalijamės surasta informacija Lietuvos archyve. (Du Minaičių kaimo jaunuoliai žuvo, du grįžo į savo gimtinę, padovanoti Vyties Kryžiumi – L. M. past.)

                           Dvi Lietuvos nepriklausomybės šventės – Vasario 16-ji ir Kovo 11-ji – kalendoriuje taip arti viena kitos. Prisiminkime tuos, kurie gynė Lietuvą.

 

Archyvų dokumentai byloja

 

                           Apie bermontininkų nusikaltimus Radviliškio krašto žmonėms atsitiktinai suradome Lietuvos archyve rinkdami informaciją visai kita tema. (Rengiama išsami archyvinė, istorinė dokumentika, todėl surastų dokumentų metrika laikinai neskelbiama – L. M. past.). Pavyko surasti net keturis archyvinius dokumentus, datuojančius konkrečius plėšikautojų nusikaltimus Radviliškio krašto ir jo apylinkių žmonėms. Istoriniai dokumentai skaitytojams pateikiami perrašos būdu, laužtiniuose skliaustuose nurodant dėmesį blaškančias klaidas.

 

*  *  *

 

N 618 Spalio 1 d.                   P R O T O K O L A S

1919 m.

 

     1919 metų rugsėjo 27 dienoje. Radviliškio valsčiaus Valdyba sulig reikalavimu vokiečių atstovo kad sudegintas 20 rugsėjo š/m. pas pilieti[-į] Radviliškio miestelio Joną Morki[-į] klojimas ir kiti dalykai vokiečių kareiviais[-ių], bu[-ū-]tų apskaičiuoti kiek vienas [kiekvienas] daiktas atskirai, pasikvietė nukente[-ė]jusi[-į] Morkį ir liudi[-y-]tojus, apkainavo sekančioję[-e] sumoje:

Klojimas medinis [L. 1, viršutinė pusė] di[-e-]ngtas šiaudais 10.000 auksinų, arkline[-ė] kuliama mašy[-i-]na 2000 auks., arfa 350 ayks., rugių nekultų 10.000 auks. miežių 5000 avižų 5000, z[ž-]irnių 1000ir kviečių 1000 auks., staliarskas varstotas 150 auks. Staliarskij i[į-]rankiai 300 auks.rastų 60 s[š-]tukų 600 auksinų, visokios medines medžiagos 2 aktaimai 3000 auks., šiaudinių kulių 15 purų 70 auks. Dveji ratai po[-a-]vieniniai 1000 auks., dų[-u] kubilai 100 auks., arklas 1- 20 auks. ake[-ė-]čios geležines pružinines 200 auksinų – [L. 1 apatinė pusė] 3 stalai 150 auksinų, dveji pavalkai iš odų 100 auk., 3 diržai prie mašy[-i-]nosiš jų 1 skurinis, 1 lenčiugų [grandininis] ir 1 virvelinis 400 auks. girnos namines 200 auk. roe[-ė-]s kausti[-y-]tos penkios 550 auksinų 4 geležines s[š-]akes 40 auks. 4 lopetas [kastuvai] 40 auksinų. Nuspre[-ę-]sta apie[-ie] tai sustatyti ši[-į] protokolą.

 

                                                      Pirmininkas      [Parašas] Masandukas

                                                      Sekretorius [Parašas] Simonavičius

                           Liudi[-y-]tojai apkainuo[-o-]tojai:

                                                      [Parašas] Vincas Remeika [Parašas] Antanas Vaičiu[-ū-]nas

                                                      [Parašas Jonas Bistrickas    Jonas Morkys rašyti [L. 2 viršutinė pusė]

                                                      ne moka [nemoka] už ji[-į] sulig jo prasi[-šy-]mą pasirašė [Parašas]

V. Remeika

 

 

 

 

 

 

Atgal