VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

03.07. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-mečiui ARCHYVŲ DOKUMENTAI PASAKOJA

  

Informaciją pagal VšĮ Minaičių istorinės atminties centras surinktus archyvinius dokumentus parengė Laima MACYTĖ

Prisimename ir tęsiame darbus

            Informacija temai Savivalda ir dalyvavimas politiniame gyvenime Radviliškio krašte 1918-1940 m. pradėta rinkti 2010 metais. Aktualiją tyrinėjimui pasiūlė tuometinis Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorius ir sumanymo autorius a. a. Vitolis Januševičius. Susipažinta su moksline literatūra, pradėta domėtis Lietuvos archyvuose saugomais dokumentais.

            Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, todėl prisimenant ir pagerbiant pirmąjį Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos pirmininką a. a. Vitolį Januševičių, jo nuveiktus darbus ir pirmąją Savivaldybės Tarybą sumanyto projekto sukaupta informacija dalijamės su skaitytojais.

Lietuvos nepriklausomybės istorijos momentai

 

            1918 m. spalio mėn. buvo aišku, kad Pirmąjį pasaulinį karą Vokietija pralaimi. Todėl ji pripažino tautų apsisprendimo teisę. Pradėti konkretūs valstybės kūrimo darbai. 1918 m. lapkričio 2 d. priimta laikinoji Konstitucija, lapkričio 4 d. profesoriui A. Voldemarui pavesta sudaryti Lietuvos Laikinąją Vyriausybę, kuri pradėjo veikti lapkričio 11 d. Norint iš okupantų perimti valsčių, apskričių ir miestų valdymą, vietose reikėjo kurti lietuvišką valdžią. Todėl Valstybės  Taryba ir Vyriausybė 1918 m. lapkričio 13 d. laikraštyje ,,Lietuvos aidas“ išplatino atsišaukimą ,,Lietuvos piliečiai“, kuriuo ragino gyventojus kurti parapijų ir apskričių komitetus. Tas atsišaukimas buvo labai svarbus vietos savivaldos kūrimo dokumentas, raginantis valstybę kurti ,,iš apačios“. Tikrosios savivaldos pradžia Lietuvoje datuojama 1918 m. gruodžio 17 d., kai Lietuvos Vidaus reikalų ministerija paskelbė aplinkraštį Nr. 1 ,,dėlei savivaldybių Lietuvoje. Lietuvos valdžios numatyta vietos savivaldos kūrimo politika buvo orientuota į katalikų bažnyčia, kuri nepatiko kairiųjų partijų atstovams. Konkurenciją darė 1918-1919 m. steigiamos bolševikinės darbininkų tarybos. 1919 m. pavasarį ir vasarą vietoj parapijų komitetų jau veikė valsčiaus komitetai. Tačiau ,,<...> teritoriniu valsčiaus pagrindu ir toliau liko parapija“ (A. Lazauskienė, 2007, p. 141).

* * *

            Pirmasis Radviliškio miesto ir jo apylinkės gyventojų susirinkimas įvyko kitą dieną, t. y. lapkričio 14 d., kai laikraštyje buvo išspausdintas atsišaukimas ,,Lietuvos piliečiai“. Skaitytojų dėmesiui pateikiame ištraukas iš rengiamo dokumentų rinkinio ,,Savivalda ir dalyvavimas politiniame gyvenime Radviliškio krašte“. Cituojame 1918 m. lapkričio mėn. perrašas: Protokolas N 1 ir Protokolas N 3 (Dokumentų saugojimo Lietuvos archyve metrika laikinai neskelbiama – L. M. past.). Didelės apimties tekstai trumpinami. Rankraštiniai dokumentai publikuojami pirmą kartą.

            Atkreipiame dėmesį, kad to meto rankraščiuose daug rašybos klaidų. Minėti dokumentai pateikiami perraša. Rašybos klaidos, blaškančios skaitytojo dėmesį, ar numanomi žodžiai pateikiami, redaguojami laužtiniuose skliaustuose. Naujos pastraipos tekste žymimos / ženklu.

            Malonaus skaitymo ir susipažinimo su savivaldos istorijos pradžia Radviliškio mieste ir jo apylinkėse.

           

 

Protokolas N 1

 

Susirinkimo gyventojų miest. Radviliškio ir jo apylinkės

                                                14 d. lapkričio 1918 met.

            Susirinkimas įvyko namuose ,,Maitinimo punktas“, susirinkime dalyvavo apie 1 000 žmonių. / Atidarius susirinkimą kun. Jasienskiui buvo rinkimai pirmininko šiam susirinkimui. Atsisakius kandidatams buvo vienbalsiai išrinktas gydytojas J. Nainys. / Pirmininkas pakvietė į padėjių [-jėjų] pilietį A. Žukauską [-į?], į sekretorius pilietį J. Krikštaną.

            Po to buvo priimta ši darbotvarkė:

            1) Pranešimas apie politinį dabartinį stovį.

            2) Pasikalbėjimai.

            3) Rinkimas pasitikėjimo ypatų.

            4) Susinešimas su centru ir kitomis vietomis.

            5) Sumanymai. <...>. [Toliau tekstas trumpinamas – L. M. past.]

Atėjus į susirinkimą atstovui kareivių ratelio, pirmiausia buvo duotas jam žodis. / Atstovas kareivių ratelio pranešė:

a) apie įsteigimą kareivių ir darbininkų ratelio, kuris paima į savo rankas visą valdžią.

b) nuo apskričio viršininko yra leista liuosas nekariavimas tarpusavy apie ką dar galutinai bus pranešta kareivių ratelio 15 šio mėnesio.

c) kainos visoms prekėms turi būti nustatytos kuomažiausios [kuo mažiausios].

d) žandarai nuo šios dienos nustoja savo reikšmės (garsus delnų plojimas).

e) visi gyvuliai, kurie yra vokiečių kariuomės [-menės] rankose [neperskaitomas žodis – L. M. past.] dalijami per pusę su krašto gyventojais. [L. 1 (pirmas dokumento lapas)].

 

f) apie maisto klausy[-i-]mą turi būti nustatyta, iš jo pranešimo šitoki tvarka, visi ūkininkai kurie dar nėra atidavę paskirtų nuo valdžios javų, turi pastaruosius suvežti į tam tikrą įsteigtą komitetą kuris turi atli[-y-]ginti jums valdiškomis kainomis.

            Atstovas vardan visos vokiečių nacijos prašo užmiršti visas padarytas skriaudas ir neteisingumus, nes jos būvo [buvo] vi[-y-]kdomos senos despotiškos kaizerinės valdžios; užsilaikyti žmonių kuo ramiausiai, kad viešpatautų tvarka, pabrėždamas neilgą jų čia buvimą (delnų plojimas). / Po to eina prie darbotvarkės.

            1. Pranešimas apie politikinį dabartinį stovį.

Kalbėtojai nurodė svarbumą šio momento, pasekmes karo, laimėjimas demokratijos. Raginta prie tvarkiško, tveriamojo darbo, savo karšte, užmiršti skriaudas atskirų ypatų. Taip pat buvo pranešta kun. Jasiensku[-io] apie atsitikimus Radviliškyj paskutinėmis dienomis: <...>. [tekstas trumpinamas – L. M. past.]

            2. Pasikalbėjimai.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, kad šiandien negali būti sutvertas komitetas, o tik išrinkta komisija, priežastis mažas skaičius ūkininkų. / Advokatas Milvi[-y-]das, kaipo įgaliotinis ministerijos pranešė kad pastaroji liepia steigti parapijinius komitetus, kurie turės veikti tol kol gaus nurodi[-y-]mus iš ministerijos. Prie progos A[a-]dvokatas Milvi[-y-]das pasakęs apie nusprendimą dvarininkų susirinkimo Vilniuje duoti žemės bežeme[-ia-]ms. / Pasiulijus [Pasiūlius] pirmininkui susirinkimo dr. Nainiui priimta ši rezoliucija:

   ,,Visuotinas susirinkimas Radviliškio piliečių (lietuvių) išklausęs pranešimus apie dabartinį padėjimą ir numatydamas momento svarbumą nutarė:

   Išrinkti iš gyventojų Radviliškio komisiją kuri tuo tarpu sueitų į kontaktą su kareivių rateliu ir su žydų atstovais ir tvarkyti dienos klausy[-i-]mus. Galutinį sutvėrimą parapijos gyventojų komiteto atidėti kiek vėlesniam laikui, stene[-ia-]ntį[-i-]s įvykdin[-y-]ti tai kiek galima greičiaus“.

            3. Kompetencija remiamų ypatų. [tekstas trumpinamas – L. M. past.]

            Į tą komisiją įeina 10 narių ir 2 kandidatu [-ai]. / Nariai komisijos: 1) Simonavičius, 2) Budreckis, 3) Leščinskas (mok), 4) Remeika, 5) Ƶ[Ž-]ukauskas (techninkas [technikas]), 6) Biržinskas, 7) Narbutas, 8) kun. Jasienskas, 9) Steponaitis Pilipas, 10) Bistrickas. / Kandidatai: 1) Platušas ir 2) Matiekaitis.

            4. Susinešimas su centru ir kitomis vietomis. / Tas dalykas pavestas komisijai.

            5. Sumanymai.

1) Buvo pakeltas klausy[-i-]mas apie pra[-a-]šalinimą Bürgermeistero. Tam visi vienbalsiai pritaria (plojimas rankų). / Tas klausy[-i-]mas pavestas komisijai.

2) Pavesta komisijai susižinoti su kareivių rateliu dėl atli[-y-]gimo už rekvizuotus javus.

3) Pavesta komisijai pasiru[-ū-]pinti rekvizuotomis bulvėmis, kurios yra supiltos svirne prie vaikų prieglaudos. Tas darbas turi būti atliktas kuogreičiausia [kuo greičiausia].

4) Iš pranešimų Lietuvos Tarybos narių apie tvarkymą vietinės milicijos turės būti pranešta pastarajai. (L. 2)

 

5) Apie lie[-ė-]šas išlaidoms pavesta komisijai atrasti kelius išrišti tą kausy[-i-]mą.

            Po tuo [Tada] dienos pirmininkas išreiškęs pade[-ė-]ką už tvarką uždarė susirinkimą.

            Susirinkimo pradžia 6½ valand. – pabaiga 10½ v. vakaro.

 

                                    Pirmininkas:[Parašas] Nainys

                                    jo padėjime[-ė-]jas: [Parašas] Ƶ[Ž-]ukauskas

                                    Sekretorius: [Parašas] Krikštanas

                                    Susirinkimo [Parašas] Budreckis

                                    įgalioti         [Paršas] kun. Sarapas

                                    nariai           [Parašas] A. Povyliaus    [L. 2 a. p.]

 

 

Protokolas N 3

 

            Steigiamojo susirinkimo atvykusių delegatų iš Radviliškio m. ir jo apylinkių lapkričio 17 diena[-ą] 1918 m. / Susirinkimo[-ą] atidarė laikinosios komisijos narys kun. Jasienskas. / Pirmininkų[-ų] tapo išrinktas dr. Nainys, vicepirmininkų[-u] Povylius ir sekretorių[-iumi] Briedulis. / Liko patikrintį[-i] delegatų mandatai. Pasiruode [pasirodė] kad į susirinkimą atvyko iš Radviliškio m. ir apilynkių [apylinkių] kaimų nuo visuo[-o-]kių sluoksnių delegatai. (Žiūrėk sąrašą). [Sąrašo archyve nerasta – L. M. past.]. Susirinkime dali[-y-]vauja įgaliotinis L. valdz[-ž-]ios Milvi[-y-]das ir atstovai nuo žydų. Dienotvarkė:

1) Pranešimas laikinosios komisijos.

2) Pasikalbėjimai dėl tveriamojo komiteto darbų, įgaliavimų ir t. t.

3) Rinkimai komiteto.

4) Sumani[-y-]mai.

Dele [dėlėi] 1-ojo punkto. Laikinosios komisijos narys kun. Jasienskas paaiškino darbus tuos [tos] komisijos ir pasikalbėjima[-ą] su atstovais nuo žydų. / Atstovas nuo žydų Kaplanas sveikiną[-a] susirinkima[-ą] ir Lietuvą su iškovuo[-o-]ta[-ą-]ja laisve. / Pirmininkas G[g-]yd. Nainys jam atsako.

De[-ė-]lei 2 punkto. [tekstas trumpinamas – L. M. past.]

De[-ė-]lei 3 punkto. / Laikinosios komisijos narys kun. Jasienskas [pavardės, pabrauktos archyviniame dokumente, pabraukiamos ir tekste – L. M. past.] [neperskaitomas žodis – L. M. past.] komisijos pataria į komitetą išrinkti 12-16 ypatų ir tuos kurie galėtų darbuotis. Išrinktasis komitetas turi teise[-ę] reikale atsitikus dar kooptuotį[-i]. 

Povyliuspataria į komitetą rinktį[-i] proporcionalei[-iai] nuo visų sluoksnių. 

Paurapatarė žydus į komiteta[-ą] ilaisti [įleisti] tik 5%.

Kondruotas, kad ne R[r-]adviliškiečiams žydams, balsai ir vietų komitete suvis neduotį[-i].

Kaplanasnuruo[-o-], kad rinkimas turi bu[-ū-] atliktas [L. 4 a. p.] demokratiskų budų [demokratišku būdu].

Pasikalbėjimams pasibaigus susirinkimas atvirų[-u] balsavimų[-u] 53 balsai prieš 34 nutarė žydus į komitetą ilaisti [įleisti] 4%. [Dokumente kitu rašalu prierašas,,(¼ dali[-į] komiteto narių)“].

Povyliuspalaikydamas nuomone[-ę] laikinosios komisijos, kad į komitetą rinkti 12 ypatų be atstovų nuo z[ž-]ydų, patarė padaryti 15 minutą [minučių] pertrauką kad is[iš-]stačius, nuo kiekvieno sluoksnio, kandidatus. / Susirinkimas su tuo sutinką[-a] ir padaryta pertauką[-a]. / Po pertraukos. /

Pasiulita [pasiūlyta] nuo 5 sluoksnių šie kandidatai. 10 Nuo dvarininkų: Ertelis ir Barauskas; 2) nuo Radviliškio įnamių ir darbininkų: Briedulis, Motekaitis, Plotužas, Podolskis; 3) nuo ūkininkų: Povylius, Čepaitis, Remeika; Ma[-s-]undukas, Romančionis, Masiliunas, Puchlevičia; 4, nuo pirklių ir amatininkų: Juozelevičia, Bistrickas. 5, nuo kaimiečių, mažažemių ir darbininkų: Taunis, Kražauskas, Staškivičia, Jakobson, Určinas; 6, lio[-iuo-]sos profesijos: G[g-]ydyt. Nainys, kun. Jasienskas ir Simonavičia ir 7, nuo gelžkelio: Budreckis ir Paurą[-a]. / Prezidiumas siū[-ū-]lo grupes 2 ir 5 susivienyti. Grupė 2 ir 5 sutinką[-a]. / Prieinamą[-a] prie balsavimo. / <...>. [tekstas trumpinamas – L. M. past.].

Apart to buvo [nubraukta – L. M. past.] nustati[-y-]tas skaičius, kad nuo u[ū-]kininkų gali bu[-ū-]ti išrinkti 3 ir vienas kandidatas, nuo bežemių ir darbininkų 3 ir vienas kandidatas, nuo dvarininkų vienas ir vienas kandidatas, nuo gelžkelio vienas ir vienas kandidatas nuo kitų sluoksnių po vieną narį. / Po pertraukos. / Išrinkti Krikštanas, kun. Jasienskas, Simonavičia [ L. 5.] ir Gyd. Nainys balsam[-s] skaityti.

Rezultatas rinkimų pasiruo[-o-]dė šis:

1) Nuo bežemių ir darbininkų liko išrinkti Briedulis 22 balsai, Kryžauskas 20 bal., Jakobson 19 bal., ir kandidatų[-u] Matulis 17 balsų.

2) Nuo ūkininkų: Povylius 38 bal., Masundukas 38 bal., Ramančionis 33 bal, kandidatu Remeika 22 balsai.

3) nuo dvarininkų Ertelis, kandidatu Barauskas.

4, nuo gelžkelio darbininkų Paurą[-a] ir kandidatų[-u] Budreckas.

5, nuo amatininkų ir pirklių Bistrickas ir kandidatų[-u] [neįrašyta pavardė – L. M. past.].

6, Taip kaip grupėje laisvos profesijos buvo tik trys kun. Jasienskas, G[g-]ydyt. Nainys ir Simonavičius rinky[-i-]mas jų slaptų[-u] balsavimų[-u] įvyktį[-i] negalėjo. / Taigi susirinkimas atvirų[-u] balsavimų[-u] jos[juos] išrinko vienbaksei[-iai]. [Priešas pieštuku: <...>. – L. M. past.]

Susirinkimas prasidėjo 4 val. po pietų, pasibaigė 11 val. 40 minutų[-čių] nakties.

                        Susirinkimo

                                    Pirmininkas [Parašo nėra; t. b. gyd. Nainys – L. M. past.]

                                    Vicepirmininkas [Parašas] A. Povylius

                                    Sekretorius [Parašas] P. Briedulis        [L. 5 a. p.]

Protokolo N 1 antro lapo viršutinė ir apatinė pusės

            Protokolo N 3 penkto lapo apatinė pusė

Atgal