VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

04.23. Apie gen. ltn. Juozą Kraucevičių

Šiame name Aukštoji Freda. Lakūnų pl. 59, Kaunas gyveno Lietuvos valstybės veikėjas, nepriklausomybės kovų dalyvis, Vyčio kryžiaus kavalierius, inžinerijos gen. ltn. Juozas Kraucevičius. (1879-03-31 Sprakšiai, Šiaulių aps. 1964-03-04 Kaunas). 

1896 m. baigė mokytojų seminariją. 1898 m. savanoriu įstojo tarnauti į 113-tą pėstininkų pulką. 1901 m., įgijęs paparučiko laipsnį, tarnavo UST – Dvinsko 179-ame pulke. Kautynėse su Japonija prie Murkdeno (Mandžiūrija) apdovanotas Šv. Anos 4-to laipsnio ordinu. 1913 m., baigęs oro laivyno V. Sacharovo kursus, įgijo karo lakūno laipsnį. 1916 m., tapęs pulkininku, paskirtas šiaurės vakarų fronto aviacijos inspektoriumi. 1917 m. tarnavo A. Denikino armijoje. 1919 m. jam suteiktas generolo majoro laipsnis. Grįžęs į Lietuvą, 1920 m. paskirtas aviacijos techninės – materialinės dalies vedėju. Tų pačių metų rugsėjo 15 d. jam suteiktas inžinerijos generolo leitenanto laipsnis. Aktyviai kovojo prieš įsiveržusią Lenkijos kariuomenę. 1921 m. trumpą laiką ėjo kariuomenės vado pareigas. Po 1926 m. perversmo buvo priverstas išeiti į atsargą. Nuo 1945 m. sovietinių saugumo organų represuotas, kalėjo Karagandos sr. lageryje. Mirė 1964-03-04. Apdovanotas II –os rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio ordinu , Čekoslovakijos Baltojo liūto 3 laipsnio ordinu su kardais, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu bei daugeliu aukščiausiais Carinės Rusijos ordinais. 

Atgal