VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

05.19. Į Laikmečio vartus pasibelsta!

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Nors Vasario 16-osios akto signataras Petras Klimas „planuojamo“ paminklo Kalvarijoje vis dar tebelaukia, bet visai Lietuvai pažįstamo „Anykščių šilelio“ kūrėjo poeto Antano Baranausko ranka į Laikmečio vartus šiandien pasibeldė!

Gyvenančio tarp Vilniaus, Marijampolės ir Berlyno ligi šiol aktyvaus (g. 1926 m.) žurnalisto,nepaprasto likimo ir turtingo gyvenimo žmogaus,  pažinojusio rašytojo T. Manno šeimą ir buvusio vieno iš jo namelio Nidoje „gelbėtojų“, paslaptingosios dainos „Žvaigždutė“ eilių autoriaus, gėrusio kakavą prie vieno stalo su rašytoju Antanu Vienuoliu, išdrįsusio parašyti laišką tuo metu naujam išrinktam popiežiui ir gavusiam jo palaiminimą Leono Stepanausko kartu su Vilkaviškio kurijos vadovo vyskupo Rimanto Norvilos, istoriko prof. teol. dr. kan. Kęstučio Žemaitčio, laikraščio „Suvalkietis“ redaktoriaus ir kitų neabejingų istorijai žmonių pastangų dėka šiandien, gegužės 19 dieną,  prie KalvarijosŠvč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios sienos buvo atidengta atminimo lenta, įamžinanti  visai Lietuvai pažįstamo „Anykščių šilelio“ kūrėjo poeto Antano Baranausko, vėliau šio krašto vyskupo, atminimą.

Atminimo lentą atidengė Kalvarijos parapijos klebonas kun. Algirdas Žukauskas.

Dalyvavo A.Baranausko ir A.Vienuolio muziejaus direktorius Antanas Verbickas su anykštėnais, svečiai ir literatūros mylėtojai iš Kalvarijos ir kitų Lietuvos miestų.

„Gera, jogei vis naujų užmojų kelyje nesijauti vienišas“, - rašė prieš keletą metų L.Stepanauskas ir „Lietuvos aide“ išspausdintame „Atvirame laiške kalvarijiečiams, šiek tiek ir marijampoliečiams...“ , - „O dabar paėjėkime kartu su „ateiviu“ jam taip gerai pažįstamo „miestelio“ (taip, net kalvarijiečiai prie tokio žodžio priprato) gatvėmis ir gatvelėmis. Jos švarios, patraukliai atrodančios. Tik kodėl niekur nepaženklinta, jogei tatai senas istorinis Lietuvos miestas.Tik dviejų pasaulinių karų sunkiai sužalotas. Čia, buvusiame dideliame Užnemunės apskrities centre (dar caro Rusijos priespaudos laikais), daug Lietuvos istorijai labai svarbių pėdų įminta. Pavyzdžiui, jau tik mažą pėdsaką (vos apčiuopiamus pamatus) palikusiame „tvirtovės kalėjime“ buvo kalinami 1863 sukilėliai, o vėliau ir beveik visi šio krašto švietėjai – knygnešiai. Čia buvo kalinamas Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka. Vėliau nemaža ir kitų Lietuvos patriotų, pavyzdžiui, vienas iš būsimųjų laisvos Lietuvos prezidentų K. Grinius. Dar ir su savo žmona… Taip, baisaus kalėjimo pamatai apčiuopiami, bet… visai netyrinėti. Net ir vieta nepaženklinta.

Ne kiekviena Lietuvos vietovė gali didžiuotis tokia gausa istorijai svarbių vietų ir vardų kaip Kalvarija, įsikūrusi Šešupės lanke“, - rašoma šiame laiške.

Tad šiandien Kalvarijoje istorinė diena!

 

 

Atgal