VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

04 04. ERK: Lietuva nuosekliai remia ES lygmens priemones, skirtas kovai su mokesčių vengimu, pinigų plovimu bei sukčiavimu, todėl mokestinio ir finansinio skaidrumo didinimo iniciatyvoms Seime yra ir bus skiriamas reikiamas dėmesys

Seimo Europos reikalų komitetas (ERK) svarstė Portugalijos Respublikos Asamblėjos iniciatyvą dėl „žaliosios kortelės“ dėl mokesčių ir finansinio skaidrumo didinimo Europos Sąjungoje. Portugalijos Respublikos Asamblėjos Europos reikalų komitetas kviečia nacionalinius parlamentus kreiptis į Europos Komisiją raginant užtikrinti nuoseklią 2016 m. sausio mėn. Europos Komisijos paskelbto prieš mokesčių vengimą nukreiptų priemonių paketo ir 2016 m. vasario mėn. paskelbto Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų plano priemonių įgyvendinimo stebėseną ir teikti valstybėms narėms visą reikiamą pagalbą, susijusią su šių priemonių perkėlimu ir įgyvendinimu. Iniciatyvoje siūloma:

-kreiptis į Europos Komisiją su prašymu atidžiai sekti, stebėti ir prižiūrėti priemonių ir mechanizmų įgyvendinimą pagal direktyvą 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir iš dalies ją keičiančiąsias direktyvas (2014/107/ES, 2015/2376/ES, 2016/881/ES) (direktyvų tikslas – automatinis keitimasis informacija apie finansinių sąskaitų duomenimis bei išankstinius tarpvalstybinius mokestinius sprendimus);

-stebėti direktyvos 2015/849/ES dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos perkėlimą į nacionalinę teisę;

-bendradarbiaujant su šalimis narėmis ir Europos Parlamentu, tobulinti teisėkūros ir ne teisėkūros priemones, numatytas prieš mokesčių vengimą nukreiptų priemonių pakete;

-raginti Europos Komisiją skatinti valstybes nares įgyvendinti 2016 m. liepos mėn. paskelbtą priemonių paketą, skatinantį stiprinti finansinių sandorių priežiūrą; tam, kad būtų įmanoma identifikuoti tikruosius savininkus, raginama sukurti ir viešai paskelbti Europinį trečiųjų šalių/jurisdikcijų sąrašą mokesčių srityje bei numatyti „mokesčių rojaus“ apibrėžimo kriterijus;

-skatinti Europos Komisiją sukurti duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama informacija apie gerąją praktiką, leidžiančią viešojo administravimo institucijoms taikyti kovos su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu politiką.

Europos reikalų komitetas pritarė Biudžeto ir finansų komiteto nuomonei dėl šios Portugalijos Respublikos Asamblėjos iniciatyvos, kurioje akcentuojama, kad Lietuva jau yra ėmusis įgyvendinti daugelį iniciatyvoje pateiktų pasiūlymų, ir Seimo pavasario sesijos metu yra planuojami priimti atitinkami Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimai, susijęs su informacijos, reikšmingos teisingam apmokestinimui nustatyti, įvertinimu, bei Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai, perkelsiantys į nacionalinę teisę direktyvos 2015/849/ES dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas, o nuo ateinančių metų įsigalios prievolė suteikti prieigą ES valstybių narių mokesčių administracijoms prie kovos su pinigų plovimu tikslais kaupiamos informacijos.

Kartu Europos reikalų komitetas pažymėjo, jog ES lygmens priemonės, skirtos kovai su mokesčių vengimu, pinigų plovimu bei sukčiavimu, Lietuvoje yra nuosekliai remiamos, ir šioms iniciatyvoms Seime bus skiriamas deramas dėmesys, išnaudojant visas turimas parlamentinės kontrolės priemones.

„Žalioji kortelė“ – ES nacionalinių parlamentų glaudesnio bendradarbiavimo su Europos Komisija instrumentas, kuriuo naudojasi nacionaliniai parlamentai kolektyviai kreipdamiesi į Europos Komisiją, skatindami ją imtis naujų teisėkūros veiksmų, peržiūrėti, pakeisti arba panaikinti galiojančius teisės aktus, įskaitant deleguotuosius ir įgyvendinamuosius aktus.

Atgal